Return to HomepageLatvijas Republika

Bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtība

(Noteikumi Nr. 24, 20.01.2003)

Izdoti saskaņā ar
Bezdarbnieku un darba
meklētāju atbalsta likuma
4.panta ceturto daļu

……………

5. Bezdarbnieka uzskaites kartē norāda šādu informāciju:
5.1. dokumentāri apliecinātas ziņas par bezdarbnieku – valstiskā piederība, deklarētā dzīvesvieta, izglītība, valsts valodas prasmes pakāpe, iepriekšējā darba pieredze, kā arī citas ziņas, kas veicina bezdarbnieka iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos un atgriešanos darba tirgū;

……………


Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.StaķeRETURN