Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Iedzīvotāju reģistra likums

Likums pieņemts 27.08.1998

...........................

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt, kā Latvijas teritorijā darbojas vienota iedzīvotāju uzskaites sistēma - Iedzīvotāju reģistrs (turpmāk - Reģistrs) un kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk - Pārvalde) tiek sniegtas Reģistrā iekļaujams ziņas un tiek lietota Reģistrā esošā informācija.

...........................

3.pants. Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām.

4.pants. (1) Ziņu iekļaušana Reģistrā ir pirmuzskaites dokumenta aizpildīšana.

(2) Ziņu aktualizēšana ir Reģistrā iekļauto ziņu grozīšana, norādot grozījumu izdarīšanas datumu, tiesisko pamatu un šos grozījumus apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, izdevējvalsti un izdevējiestādi.

...........................

8.pants. (1) Darbiniekam, kas iekļauj Reģistrā ziņas par personu, ir pienākums pārbaudīĪt šo ziņu atbilstĪbu tās apliecinošajiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

(2) Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību persona, kura sniedz ziņas, apliecina ar savu parakstu.

(3) Ziņu pareizību attiecībā uz personu, kas jaunāka par 16 gadiem, kā arī attiecībā uz personu, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, apliecina šīs personas likumiskais pārstāvis.

9.pants. Ziņas Reģistrā ierakstāmas latviešu valodā, izņemot ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu vārdu, uzvārdu un adresi, ko ieraksta latīniskajā rakstībā atbilstoši ārvalsts izsniegtajiem ceļošanas dokumentiem.

...........................

10.pants. (1) Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;
2) vārds (vārdi);
3) uzvārds;
4) dzimtais uzvārds;
5) dzimšanas datums;
6) dzimšanas vieta;
7) dzimums;
8) valstiskā piederība un tās veids;
9) tautība;
10) Latvijā reģistrētās dzīvesvietas adrese;
11) dzīvesvietas adrese ārvalstīs;
12) ziņas par pasi vai personas apliecību, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta kā pasi aizstājošs dokuments: a) dokumenta veids,
b) numurs un sērija,
c) izdošanas datums,
d) izdevējvalsts un izdevējiestāde,
e) derīguma termiņš;

13) ziņas par dzimšanas reģistrāciju: a) dzimšanas reģistra ieraksta numurs,
b) dzimšanas reģistrācijas vieta un valsts,
c) dzimšanas reģistrācijas datums;

14) ziņas par dzimšanas apliecību: a) numurs,
b) izdošanas datums,
c) izdevējvalsts un izdevējiestāde;

15) ziņas par uzturēšanās atļauju Latvijā: a) veids,
b) numurs,
c) izdošanas datums,
d) derīguma termiņš,
e) izdevējiestāde;

16) datums, kad persona ieradusies Latvijā, un valsts, no kuras persona ieradusies, ja persona nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
17) ziņas par ģimenes stāvokli: a) neprecējies,
b) precējies,
c) šķīries,
d) atraitnis;

18) ziņas par pēdējo laulāto;
19) ziņas par laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu: a) laulību reģistra ieraksta numurs,
b) vieta un valsts, kur laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu,
c) datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

20) ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu: a) laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības numurs vai civillietas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu numurs,
b) laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības izdošanas datums, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu pieņemšanas datums un vieta,
c) laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējiestāde;

21) ziņas par bērniem līdz 16 gadu vecumam;
22) ziņas par tēvu un māti;
23) ziņas par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu vai tās atzīšanu par rīcībspējīgu: a) civillietas numurs,
b) tiesas nolēmuma pieņemšanas datums un vieta;

24) ziņas par emigrāciju no Latvijas: a) emigrācijas datums,
b) valsts, uz kuru persona emigrē,
c) emigrācijas reģistrācijas datums,
d) emigrācijas reģistrācijas dokumenta numurs,
e) emigrācijas reģistrācijas iestāde,
f) dokumenta, ar kuru persona emigrē, veids, numurs, izdevējvalsts, izdošanas vieta un datums, derīguma termiņš;

25) ziņas par bezvēsts prombūtni: a) civillietas par fakta konstatēšanu, ka persona ir bezvēsts prombūtnē, numurs,
b) tiesas nolēmuma pieņemšanas datums un vieta,
c) tiesas nolēmuma izdevējvalsts,
d) tiesas, kura pieņēmusi nolēmumu, nosaukums;

26) ziņas par izraidīšanu no Latvijas: a) izbraukšanas rīkojuma numurs,
b) izbraukšanas rīkojuma izdošanas datums,
c) datums, līdz kuram ir spēkā iebraukšanas ierobežojums,
d) izdevējiestāde,
e) valsts, uz kuru persona tiek izraidīta,
f) dokumenta, ar kuru persona izraidĪta, veids, numurs, izdevējvalsts, izdošanas vieta un datums, derīguma termiņš;

27) ziņas par personas nāvi: a) miršanas datums,
b) miršanas vieta;

28) ziņas par miršanas reģistrāciju: a) miršanas reģistra ieraksta numurs,
b) miršanas reģistrācijas iestāde un valsts,
c) miršanas reģistrācijas datums;

29) ziņas par personas nāvi apliecinošu dokumentu: a) miršanas apliecības numurs, civillietas par pazudušās personas izsludināšanu par mirušu numurs, civillietas par fakta konstatēšanu par nāves reģistrāciju numurs vai civillietas par fakta konstatēšanu par personas nāvi numurs,
b) miršanas apliecības izdošanas datums, tiesas nolēmuma par personas izsludināšanu par mirušu pieņemšanas datums, tiesas nolēmuma par fakta konstatēšanu par nāves reģistrāciju pieņemšanas datums vai tiesas nolēmuma par fakta konstatēšanu par personas nāvi pieņemšanas datums,
c) miršanas apliecības vai tiesas nolēmuma izdevējvalsts un izdevējiestāde.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā valstiskā piederība ir personas saikne ar valsti, kas personai izdevusi vai likumā noteiktajā kārtībā izdos pasi vai to aizstājošu dokumentu. Valstiskās piederības veidi šā likuma izpratnē ir:

1) pilsonis;
2) nepilsonis;
3) bezvalstnieks;
4) bēglis.

(3) Par personas tēvu un māti, pēdējo laulāto un bērniem līdz 16 gadu vecumam, ja par viņiem Reģistrā ziņu nav, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) vārds (vārdi);
2) uzvārds;
3) dzimums;
4) dzimšanas datums;
5) tautība;
6) valstiskā piederība un tās veids;
7) miršanas datums.

...........................

12.pants. Reģistrā par personu nav iekļaujamas šādas ziņas:

1) rase vai ādas krāsa;

2) reliģiskā pārliecība vai piederība pie kādas konfesijas;

3) politiskā pārliecība, piederība pie kādas politiskās partijas vai kustības, kā arī ziņas par politiskajiem uzskatiem;

4) seksuālā nosliece vai saslimšana;

5) citas šā likuma 10.pantā neparedzētas ziņas.

...........................

Valsts prezidentsG.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 10.septembrī

Source: NAIS


RETURN