Return to HomepageLATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem
Noteikumi nr.245 ir pieņemti 2002.gada 18.junijā

Izdoti saskaņā ar
Personu apliecinošu dokumentu
likuma 5.panta astoto daļu un
6.panta trešo daļu  


……………..  

4. Pasē personas vārdu vai vārdus un uzvārdu (turpmāk – personvārds) ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā.  

……………  

6. Ja personvārda rakstība pases 3.lappusē atšķiras no tā rakstības dokumentā, kurā personvārds rakstīts citas valodas oriģinālformā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas, pases 4.lappusē norāda personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki vēlas un var to apliecināt dokumentāri. Personvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.  

7. Pēc personas vēlēšanās pases 4.lappusē ieraksta personas tautību.  

8. Pases mašīnlasāmo zonu veido atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmas pases" ceļošanas dokumentiem noteiktajām prasībām. Pases mašīnlasāmajā zonā personvārdu raksta atbilstoši tā rakstībai latviešu valodā, nelietojot diakritiskās zīmes.

……………  

37. Atzīt par spēku zaudējušiem:
37.1. Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumus Nr.310 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 169.nr.; 1997, 184./185., 280.nr.; 2000, 454./457.nr.; 2001, 187.nr.);
37.2. Ministru kabineta 1999.gada 24.augusta noteikumus Nr.297 "Noteikumi par bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta paraugu un bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas un nodošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 274.nr.);
37.3. Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumus Nr.42 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 19.nr.).  

38. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.    

Ministru prezidents               A.Bērziņš  

Iekšlietu ministrs                   M.Segliņš

…………………..

4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija
noteikumiem Nr.245  

Citvalodu burtu vienotā latīņalfabētiskā transliterācija

…………………..  

Iekšlietu ministrs                                                         M.SegliņšSource: NAIS, first publication: Latvijas Vēstnesis 28.06.2002, Nr.97


RETURN