Return to HomepageLatvijas Republika
Ministru kabinets


Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm
2001.gada 30.janvārī Noteikumi Nr.42
Rīgā (prot. Nr.5 13.p.)

Spēkā no 03.02.2001

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 3.panta pirmo un otro daļu un 4.panta pirmo un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas nepilsoņu pasu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2. Latvijas nepilsoņa pase (turpmāk - pase) ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kas tiek izsniegts Latvijā dzīvojošiem bijušās PSRS pilsoņiem, kuri ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrējušies Latvijas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk - Iedzīvotāju reģistrs) un nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsoņi (turpmāk - personas).

3. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, atrodas Latvijas valsts aizsardzībā.

4. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, ir tiesīgas brīvi atgriezties Latvijas Republikā arī pēc pases derīguma termiņa beigām, ja tās saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu ir saņēmušas jaunu ceļošanas dokumentu.

5. Visām personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, jāsaņem pase.

6. Personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, pase jāsaņem, izbraucot uz ārvalstīm.

7. Bērna vecāki vai viņa aizbildņi ir atbildīgi par bērna pases saglabāšanu.

..

9. Pases izgatavo pēc vienota parauga latviešu un angļu valodā. Ieraksti pasē veicami atbilstoši starptautiskajos līgumos un standartos noteiktajām prasībām. Šo noteikumu 10.1., 10.5. un 13.1.apakšpunktā un 12.punkta ievaddaļā minētās ziņas par personu pasē ieraksta latviešu valodā, bet šo noteikumu 10.3., 12.1., 12.3. un 13.3.apakšpunktā minētās ziņas pasē ieraksta latviešu un angļu valodā.

10. Pases galvenajā datu lapā par personu ieraksta šādas ziņas:

10.1. vārds (vārdi), uzvārds;
10.2. dzimšanas datums;
10.3. dzimums;
10.4. personas kods;
10.5. dzimšanas vieta.

11. Personas vārdu un uzvārdu pasē ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā. Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) rakstība pasē atšķiras no to rakstības iepriekšējos personas dokumentos, pasē īpašām atzīmēm paredzētajā vietā ieraksta personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) iepriekšējā rakstībā latīņu burtiem. Pases mašīnlasāmajā daļā personas vārdu un uzvārdu atveido atbilstoši to rakstībai latviešu valodā, bet nelietojot diakritiskās zīmes.

12. Pasē ieraksta personas tautību un šādas identifikācijas pazīmes:

12.1. acu krāsa;
12.2. augums (cm);
12.3. īpašas pazīmes.

13. Pasē ieraksta šādas ziņas par personas bērniem līdz 16 gadu vecumam:

13.1. vārds (vārdi), uzvārds;
13.2. dzimšanas datums;
13.3. dzimums;
13.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

14. Visiem pasē izdarītajiem ierakstiem jāatbilst attiecīgajiem Iedzīvotāju reģistra datiem par personu.

..

28. Izsniedzot pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, tautību pasē ieraksta atbilstoši tēva vai mātes tautībai. Tautību izvēlas attiecīgā persona.

29. Pase tiek apmainīta šādos gadījumos:

..

29.4. saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai;

..

33. Ja pases saņemšana saistīta ar vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai neprecizitāšu labojumiem iepriekšējā personu apliecinošā dokumenta ierakstos, personām papildus jāiesniedz normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kas apliecina minētos faktus.

..

43. Ja nepilsoņa statusu zaudējusi ārvalstī dzīvojoša persona, tā mēneša laikā nodod pasi Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

..

III. Noslēguma jautājumi

51. Ar 1998.gada 1.janvāri bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz ārvalstīm, izņemot gadījumus, ja persona pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstīs.

52. Ar 1998.gada 1.jūliju bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām iebraukšanai Latvijas Republikā.

53. Ar 1998.gada 1.janvāri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz ārvalstīm, izņemot Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstis.

54. Ar 1998.gada 31.oktobri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstīm.

55. Ar 1999.gada 1.janvāri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām iebraukšanai Latvijas Republikā.

56. Ar 2000.gada 31.martu bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām.

57. Pases, kas izsniegtas līdz 1997.gada 1.decembrim, ir derīgas piecus gadus.

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumus Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 27., 291./292.nr.; 1998, 1./2., 81.nr.; 1999, 313./316., 446./451.nr.);
58.2. Ministru kabineta 1997.gada 4.novembra noteikumus Nr.365 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 291./292.nr.);
58.3. Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumus Nr.438 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 1./2.nr.);
58.4. Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumus Nr.103 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 81.nr.);
58.5. Ministru kabineta 1999.gada 21.septembra noteikumus Nr.328 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 313./316.nr.);
58.6. Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumus Nr.453 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 446./451.nr.).


Ministru prezidents A.Bērziņš
Iekšlietu ministrs M.SegliņšSource: Vēstnesis,02.02.2001,nr.19


RETURN