Return to HomepageLatvijas Republika
Ministru Kabinets

rīkojums Nr.414

Par valsts kredīta studējošajiem dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem

pieņemts 02.09.1999

(prot. Nr. 44 3._)

Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 15.jūlija noteikumu Nr.251 "Studējošo kreditēšanas noteikumi" 28.1.apakšpunktu valsts kredītu studējošajiem sākt dzēst no valsts budžeta līdzekļiem 2000.gadā šādiem kredīta ņēmējiem
[norādīts to skaits],
kuri pēc augstskolas beigšanas strādā atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai:

1. 40 skolotājiem valsts un pašvaldību skolās šādā secībā:
1.1. rajonos un rajonu pilsētās - visu mācību priekšmetu skolotājiem;
1.2. republikas pilsētās - svešvalodas, informātikas, amatmācības un mūzikas skolotājiem, kā arī tiem skolotājiem, kuri mazākumtautību izglītības iestādē māca mācību priekšmetu valsts valodā.


Source: Latvijas Vēstnesis, 1999. 07.septembrī, nr.290/291


RETURN