Return to HomepageLatvijas Republika
Ministru Kabinets


Rīkojums nr. 518

Par valsts kredīta studējošajiem dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem


pieņemts 31.10.2001

(prot. Nr.53 4.)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 27.1.apakšpunktu valsts kredīta studējošajiem dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2001.gadā sākt šādiem kredīta ņēmējiem (norādīts to skaits), kuri pēc augstskolas beigšanas strādā atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai:

1. 125 valsts un pašvaldību izglītības iestāžu skolotājiem šādā secībā:

1.1. rajonos visu mācību priekšmetu, pirmsskolas, profesionālās izglītības un arod(amat)mācības skolotājiem;

1.2. republikas pilsētās latviešu valodas, svešvalodas, matemātikas, informātikas, amatmācības un mājturības, fizikas, vizuālās mākslas, mūzikas, sporta un pirmsskolas skolotājiem, kā arī tiem skolotājiem, kuri mazākumtautību izglītības iestādē mācību priekšmetu māca valsts valodā, matemātikas un dabaszinību (fizikas, ķīmijas) skolotājiem profesionālās vidējās izglītības pakāpē un profesionālās izglītības un arod(amat)mācības skolotājiem.
Source: Latvijas Vēstnesis 2001. 02.novembrī , nr. 158


RETURN