Return to HomepageLatvijas Republikas Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 37

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.2.apakšpunktu.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts valodas prasmi profesionālo un amata pienākumu veikšanai apliecina:

8.1. valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas izsniegta attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecība (3.pielikums), ko persona uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma;

8.2. vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe un kuru uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma."

3. Aizstāt 9. un 13.punktā vārdu "tieslietu" ar vārdiem "izglītības un zinātnes".

4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, ko kārto izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu (turpmāk latviešu valodas centralizētais eksāmens), iegūtais F līmenis atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes pirmā līmeņa A pakāpei; E līmenis - pirmā līmeņa B pakāpei; D līmenis - otrā līmeņa A pakāpei; C līmenis - otrā līmeņa B pakāpei, B līmenis - trešā līmeņa A pakāpei; A līmenis - trešā līmeņa B pakāpei. Latviešu valodas centralizētā eksāmena līmeņu aprakstu nosaka valsts vispārējās izglītības standarts un konkrētais vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts."

5. Aizstāt 28., 31. un 32.punktā vārdus "Valsts valodas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Izglītības satura un eksaminācijas centrs" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Personām, kuras nokārtojušas latviešu valodas centralizēto eksāmenu un kuras profesionālo un amata pienākumu veikšanai kā valsts valodas prasmes apliecinājumu izmanto vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, valsts valodas prasmes pārbaude nav jākārto."

7. Papildināt noteikumus ar 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Līdz 2002.gada 1.septembrim vispārējās vidējās izglītības sertifikātu aizstāj latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātus apliecinošs dokuments."

Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.296

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
MK 21.11.2000. noteikumiem Nr.404,
kas stājas spēkā no 02.12.2000

Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību


I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām.

2. Šie noteikumi neattiecas uz personām, kuras:
2.1. ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību latviešu valodā;
2.2. saņēmušas Izglītības un zinātnes ministrijas izdotu sertifikātu par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
2.3. ir I, II un III grupas redzes un dzirdes invalīdi;
2.4. ir I un II grupas invalīdi ar vispārīgo saslimšanu.

3. Valsts valodas zināšanu apjoms ir noteikts, ievērojot profesiju specifiku un attiecīgajā profesijā vai amatā nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni.

4. Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī to uzņēmējsabiedrību darbiniekiem, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem attiecīgās profesijas vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi nosaka darba devējs, pašnodarbinātajām personām - pati pašnodarbinātā persona. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām, kuras, pamatojoties uz likumu vai citu normatīvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, kā arī, ja to darbība skar likumīgās sabiedriskās intereses, attiecīgās profesijas vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kuru profesijas vai amati nav minēti šo noteikumu 2.pielikumā, bet kuri savā darbā tieši saskaras ar patērētājiem, jānodrošina patērētājiem iespēja saņemt nepieciešamo informāciju par preci vai pakalpojumu.

[Ministru kabineta 21.11.2000. noteikumu Nr.404 redakcijā, kas stājas spēkā no 02.12.2000.]

6. Darba devējs veido savas institūcijas amatu un profesiju sarakstu, kurā norādīti atbilstošie valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes (turpmāk - saraksts). Sarakstu darba devējs var saskaņot ar Valsts valodas centru.

7. Valsts valodas centram ir pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt atzinumu par attiecīgo profesiju vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas līmeni un pakāpi.

8. Valsts valodas prasmi profesionālo un amata pienākumu veikšanai apliecina valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas izsniegta attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecība (3.pielikums), ko persona uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma.

[ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 21.11.2000. noteikumiem Nr.404, kas stājas spēkā no 02.12.2000.]

9. Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas (turpmāk - komisija) izveido tieslietu ministrs, un tās darbojas saskaņā ar tieslietu ministra apstiprinātu nolikumu.

10. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas un darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Valsts valodas zināšanu apjoms

11. Profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos:
11.1. pirmais (zemākais) līmenis;
11.2. otrais (vidējais) līmenis;
11.3. trešais (augstākais) līmenis.

12. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes (A un B):
12.1. pirmā līmeņa A pakāpe - persona spēj elementāri sazināties par vienkāršām sadzīves tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus, nesaistītus tekstus, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus, prot uzrakstīt personālās ziņas;
12.2. pirmā līmeņa B pakāpe - persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par sadzīves un profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus, prot aizpildīt tipveida dokumentus, veidlapas, rēķinus, kvītis;
12.3. otrā līmeņa A pakāpe - persona spēj risināt vienkāršu dialogu gan par sadzīves, gan profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkārša satura tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus, iesniegumus, pilnvaras, aktus, kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar darbu saistītām tēmām;
12.4. otrā līmeņa B pakāpe - persona spēj brīvi sarunāties par ikdienas un profesionāliem jautājumiem, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus, kā arī izvērstus tekstus gan par sadzīves, gan darba tēmām;
12.5. trešā līmeņa A pakāpe - persona spēj brīvi sarunāties, diskutēt, izteikt savu viedokli gan par ikdienas, gan ar savu profesiju vai amatu saistītām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt ar iestādes, uzņēmuma pārvaldi saistītus dokumentus, lēmumus, līgumus, statūtus, amatu aprakstus, kā arī dažādus citus rakstus;
12.6. trešā līmeņa B pakāpe - persona spēj pilnīgi brīvi sazināties gan par ikdienas, gan ar savu profesiju vai amatu saistītām tēmām, spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, dažādos stilos, spēj variēt valodas izteiksmes līdzekļus, spēj uzrakstīt dažādas sarežģītības tekstus.

III. Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtība

13. Pārbaudāmās personas (turpmāk - persona) profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmi novērtē komisija saskaņā ar tieslietu ministra apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

14. Pieteikties uz valsts valodas prasmes pārbaudi persona var telefoniski vai ierodoties personīgi pie komisijas sekretāra.

15. Komisija izvērtē personas runātprasmi, lasītprasmi un rakstītprasmi kopumā un nosaka tai atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

16. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, jāņem līdzi pase un kvīts par samaksāto valsts nodevu.

17. Ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, uz pārbaudi jāņem līdzi dokuments, kas apliecina šīs tiesības.

18. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi vai pārkāpj tās kārtību, valsts nodeva netiek atmaksāta.

19. Ierodoties pārbaudes telpā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi). Ja pārbaudi kārto persona, kas jaunāka par 16 gadiem, tā komisijai uzrāda dzimšanas apliecību.

20. Ja valsts valodas prasmes pārbaudes laikā komisija konstatē, ka persona izmanto citas personas personu apliecinošu dokumentu, valsts valodas prasmes pārbaude tai tiek anulēta.

21. Pirms valsts valodas prasmes pārbaudes persona nodod komisijas sekretāram savu iepriekš iegūto valsts valodas prasmes apliecību, ja tāda ir.

22. Pārbaudē nav atļauts izmantot mācību grāmatas, vārdnīcas un citus mācību līdzekļus. Ja persona pārbaudes laikā pārkāpj pārbaudes noteikumus, atsakās atbildēt vai nenokārto pārbaudi, atkārtoti persona pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā pēc diviem mēnešiem.

23. Personas runas prasmi novērtē intervijā (laiks 6*7 minūtes), nosakot personas valsts valodas prasmes līmeni sarunā par darbu, ar personas profesiju vai amatu saistītām tēmām.

24. Lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudei persona saņem tās profesijai vai amatam atbilstošus testa uzdevumus, pēc kuru izpildes nosaka personas valsts valodas prasmes pakāpi.

25. Pārbaudes norisi protokolē komisijas sekretārs. Protokola lapām jābūt numurētām, visām ailēm aizpildītām, protokolos nedrīkst būt svītrojumi, labojumi, dzēsumi.

26. Pēc valsts valodas prasmes pārbaudes persona parakstās protokolā.

27. Komisijas locekļi paraksta protokolu, kad valsts valodas prasmes pārbaude beigusies.

28. Komisijas sekretārs apzīmogo protokolu ar komisijas zīmogu un protokola kopiju nosūta Valsts valodas centram.

29. Valsts valodas prasmes apliecība saņemama pie komisijas sekretāra pēc pārbaudes. Pēc personas lūguma komisija apliecību nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu.

30. Ja apliecība tiek nozaudēta, komisija apliecību izsniedz atkārtoti, ja kopš valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanas nav pagājis gads.

31. Sūdzības par valsts valodas prasmes novērtējumu vai pārbaudes kārtības atbilstību normatīvajiem aktiem persona var iesniegt Valsts valodas centrā 10 dienu laikā pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas.

32. Valsts valodas centra lēmumu par pārbaudes kārtības atbilstību normatīvajiem aktiem persona var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

33. No 1992. līdz 2000.gadam izdotās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir derīgas, un valsts valodas prasmes pārbaude atkārtoti nav jākārto.

34. No 1992. līdz 2000.gadam izdotajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem. Pirmā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei. Otrā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei. Trešā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei.

35. Līdz 2001.gada 1.janvārim valsts valodas prasmes pārbaude notiek pastāvīgajās valsts valodas atestācijas komisijās.

36. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

1.pielikums
Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.296

Ministru kabineta 21.11.2000. noteikumu Nr.404 redakcijā, kas stājas spēkā no 02.12.2000

Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

Amati un profesijas iedalītas atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 doto amatu un profesiju raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu.

1.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri saistīti ar nekvalificēta roku darba veikšanu, ievērojot elementāru darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
6111 Labības un sakņaugu audzētāji:
6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 Koku un krūmu audzētāji:
6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS
6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS
6112 03 Kokaudzētavas STRĀDNIEKS
6112 04 Augļu koku POTĒTĀJS
6112 05 Bērzu sulas TECINĀTĀJS
6112 06 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 07 Krūmu kultūru laukSAIMNIEKS
6112 08 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 09 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 10 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 11 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji:
6114 01 LaukSAIMNIEKS
6114 02 LaukSTRĀDNIEKS
6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji:
6121 01 LOPKOPIS
6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 04 Aitu CIRPĒJS
6121 05 GANS
6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS
6121 08 Liellopu LOPKOPIS
6121 09 CŪKKOPIS
6121 10 AITKOPIS
6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS
6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS
6121 16 Sporta zirgu TRENERIS
6121 17 Jaunlopu KOPĒJS
6121 18 ZIRGKOPIS
6122 Mājputnu audzētāji:
6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6122 03 Inkubatora OPERATORS
6122 04 PUTNKOPIS
6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS
6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS
6124 Jauktas lopkopības prečprodukcijas ražotāji:
6124 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
6124 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6130 Preču labības un lopu audzētāji:
6130 01 LaukSAIMNIEKS
6130 02 LaukSTRĀDNIEKS
6130 03 ZEMNIEKS
6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
6142 01 ATSVEĶOTĀJS
6142 02 OGĻDEĢIS
9120 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielu pakalpojumu sniedzēji:
9120 01 Apavu TĪRĪTĀJS
9120 02 Plakātu LĪMĒTĀJS
9120 03 Logu MAZGĀTĀJS
9120 04 IZSŪTĀMAIS
9131 Mājstrādnieki:
9131 01 MĀJKALPOTĀJS
9131 02 MĀJSTRĀDNIEKS
9132 Kantoru, viesnīcu un citu iestāžu apkopēji:
9132 01 ISTABENIS
9132 02 APKOPĒJS
9132 03 TĪRĪTĀJS (roku darba)
9132 04 Trauku MAZGĀTĀJS
9132 05 Virtuves STRĀDNIEKS
9133 Veļas mazgātāji un gludinātāji:
9133 01 Veļas MAZGĀTĀJS
9133 02 Veļas GLUDINĀTĀJS
9133 03 Veļas PĀRZINIS
9133 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)
9142 Transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgātāji:
9142 01 Logu MAZGĀTĀJS
9142 02 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS
9161 Atkritumu savācēji:
9161 01 Atkritumu SAVĀCĒJS
9161 02 Pelnu IZVĀCĒJS
9161 03 Izgāztuves dežurants
9162 Ielu slaucītāji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
9162 01 SĒTNIEKS
9162 02 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS
9211 Fermu strādnieki:
9211 01 GANS
9211 02 ZIRGKOPĒJS
9211 03 Saimniecības STRĀDNIEKS
9211 04 PalīgSTRĀDNIEKS
9211 05 LOPKOPĒJS
9211 06 Sezonas STRĀDNIEKS
9211 07 Linu PLŪCĒJS
9211 08 SLAUCĒJS
9212 Mežstrādnieki:
9212 01 MežSTRĀDNIEKS
9213 Zivsaimniecības un medību saimniecības strādnieki:
9213 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS
9213 02 Medību saimniecības STRĀDNIEKS
9311 Raktuvju un karjeru strādnieki:
9311 01 Karjera STRĀDNIEKS
9311 02 RACĒJS
9311 03 Paraugu NOŅĒMĒJS
9311 04 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS
9311 05 Bunkura apkalpotājs
9312 Ceļu, dambju un tiem līdzīgu būvju celtniecības un ekspluatācijas strādnieki:
9312 01 BūvSTRĀDNIEKS
9312 02 Ceļa STRĀDNIEKS
9312 03 GRĀVRACIS
9312 04 Dzelzceļa STRĀDNIEKS
9312 05 ASFALTĒTĀJS
9312 06 IZOLĒTĀJS
9312 07 APGAITNIEKS
9313 Ēku celtniecības strādnieki:
9313 01 BūvSTRĀDNIEKS
9313 02 RemontSTRĀDNIEKS
9321 Montētāji:
9321 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)
9321 02 MONTĒTĀJS (roku darba)
9321 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS
9321 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)
9321 05 SPOLĒTĀJS
9321 06 SIJĀTĀJS
9321 07 GRATĒTĀJS
9321 08 KOMPLEKTĒTĀJS
9321 09 Apdares UZLICĒJS
9321 10 Izstrādājumu veidotājs
9322 Iesaiņotāji un citi rūpniecības strādnieki:
9322 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)
9322 02 PalīgSTRĀDNIEKS
9322 03 MAZGĀTĀJS (roku darba)
9322 04 UZSITĒJS (kalēja darbos)
9322 05 Ķīpu SĒJĒJS
9322 06 ĢĒRBĒJS
9322 07 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS
9322 08 Paraugu NOŅĒMĒJS
9322 09 TĪRĪTĀJS
9322 10 Naftas produktu IZLĒJĒJS
9322 11 komplektētājs
9322 12 Kaļķu izkrāvējs
9322 13 Naftas produktu pieņēmējs
9333 Krāvēji:
9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)
9333 02 DOKERS
9333 03 Kravas NESĒJS
9333 04 STROPĒTĀJS
9333 05 REKVIZITORS
9333 06 Skatuves STRĀDNIEKS
9333 07 Transporta STRĀDNIEKS

1.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas darba procesā saistīti ar instrukciju un tehnoloģiju ievērošanu, mašīnu un iekārtu izmantošanu un apkalpošanu, ievērojot darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:
3474 01 AKROBĀTS
3474 02 Cirka MĀKSLINIEKS
3474 03 Striptīza MĀKSLINIEKS
3474 04 KLAUNS
3474 05 KOMIĶIS
3474 06 HIPNOTIZĒTĀJS
3474 07 ILUZIONISTS
3474 08 IMITĒTĀJS
3474 09 ŽONGLIERIS
3474 10 Burvju MĀKSLINIEKS
3474 11 Triku MEISTARS
3474 12 Leļļu MEISTARS
3474 13 DRESĒTĀJS
3474 14 VēderRUNĀTĀJS
4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:
4133 08 Transportlīdzekļu pieņēmējs
4133 09 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS
4133 10 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS
4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki:
4141 05 Kopēšanas mašīnu OPERATORS
5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki:
5143 01 BALZAMĒTĀJS
5143 02 IEZĀRKOTĀJS
5143 03 KAPRACIS
6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji:
6113 01 DĀRZNIEKS
6113 02 Dārzniecības STRĀDNIEKS
6113 03 Dārzniecības LAUKKOPIS
6113 04 Parka DĀRZNIEKS
6113 05 Siltumnīcas DĀRZNIEKS
6113 06 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS
6113 07 Siltumnīcas STRĀDNIEKS
6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS
6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 10 Stādu AUDZĒTĀJS
6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS
6113 12 Labiekārtošanas Strādnieks
6113 13 Apstādījumu kopējs
6113 14 Daiļdārznieks
6113 15 Augkopības strādnieks
6123 Biškopji:
6123 01 BIŠKOPIS
6123 02 DRAVNIEKS
6129 Citi lopkopības prečprodukcijas ražotāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6129 02 Dzīvnieku DRESĒTĀJS
6129 03 Savvaļas/putnu AUDZĒTĀJS
6129 04 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS
6129 05 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 06 Krātiņa UZRAUGS
6129 07 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS
6129 08 Suņu audzētavas UZRAUGS
6129 09 Zooloģiskā dārza UZRAUGS
6129 10 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS
6129 11 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS
6129 12 Lopu kāvējs
6129 13 Suņkopības instruktors
6129 14 Suņu pavadonis
6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji:
6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS
6141 02 Koku ATZAROTĀJS
6141 03 Koku VEDĒJS
6141 04 MEŽCIRTĒJS
6141 05 MEŽSTRĀDNIEKS
6141 06 PLOSTNIEKS
6141 07 Koku PLUDINĀTĀJS
6141 08 Malkas SKALDĪTĀJS
6141 09 ZĀĢĒTĀJS
6141 10 Plostu SĒJĒJS
6141 11 Meža STĀDĪTĀJS
6141 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS
6141 13 Koku KRĀVĒJS
6141 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS
6141 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS
6141 16 Pašgājēja transportlīdzekļu VADĪTĀJS
6141 17 Vinčas VADĪTĀJS
6141 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS
6141 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS
6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji:
6151 01 ZIVKOPIS
6151 02 ZivSAIMNIEKS
6151 03 Zivju/inkubatora STRĀDNIEKS
6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki:
6152 01 Saldūdens/zivju APSTRĀDĀTĀJS
6152 02 ZVEJNIEKS
6153 Dziļūdens zvejnieki:
6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS
6153 02 Zivju apstrādes OPERATORS
6153 03 ZVEJNIEKS
6154 Mednieki:
6154 01 Medību DZINĒJS
6154 02 MEDNIEKS
7111 Karjera strādnieki:
7111 01 KALNRACIS
7111 02 Karjera STRĀDNIEKS
7111 03 Paraugu NOŅĒMĒJS
7111 04 Karjera NOSTIPRINĀTĀJS
7111 05 Karjera BŪVGALDNIEKS
7112 Spridzinātāji:
7112 01 SPRIDZINĀTĀJS
7113 Akmeņkaļi:
7113 01 AKMEŅKALIS
7113 02 Uzstādes AKMEŅKALIS
7113 03 Mūrniecības AKMEŅKALIS
7113 04 DekorētājAKMEŅKALIS
7113 05 Smilšstrūklošanas AKMEŅKALIS
7113 06 Kapu/akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS
7114 Pazemes strādnieki:
7114 01 Iežu IZCIRTĒJS
7114 02 Pazemes eju NOSTIPRINĀTĀJS
7121 Celtnieki:
7121 01 CELTNIEKS
7121 02 Ēku CELTNIEKS
7121 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7122 Mūrnieki:
7122 01 Ķieģeļu MŪRNIEKS
7122 02 Akmeņu MŪRNIEKS
7122 03 FLĪZĒTĀJS
7122 04 Marmora KLĀJĒJS
7122 05 Mozaīkas KLĀJĒJS
7122 06 BRUĢĒTĀJS
7122 07 Krāšņu PODNIEKS
7122 08 MŪRNIEKS
7122 09 Dūmeņu MŪRNIEKS
7122 10 Ugunsdrošo krāšņu CELTNIEKS
7122 11 Kausu ODERĒTĀJS
7122 12 Kamīnu LICĒJS
7123 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7123 01 BETONĒTĀJS
7123 02 STIEGROTĀJS
7123 03 Betona SAGATAVOTĀJS
7123 04 Veidņu GATAVOTĀJS
7124 Namdari un galdnieki:
7124 01 NAMDARIS
7124 02 BŪVGALDNIEKS
7124 03 GALDNIEKS
7124 04 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7124 05 Skatuves MONTĒTĀJS
7124 06 Skatuves MEISTARS
7129 Citi celtnieki, montētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7129 01 APMETĒJS
7129 02 Drenu LICĒJS
7129 03 IZOLĒTĀJS
7129 04 BALSINĀTĀJS
7129 05 SKĀRDNIEKS
7129 06 RemontSTRĀDNIEKS
7129 07 Sastatņu MONTĒTĀJS
7129 08 BRIGADIERIS
7131 Jumiķi:
7131 01 JUMIĶIS
7132 Grīdu un plāksnīšu licēji:
7132 01 Grīdas LICĒJS
7132 02 Parketa LICĒJS
7132 03 Plāksnīšu LICĒJS
7132 04 Grīdas FLĪZĒTĀJS
7133 Apmetēji:
7133 01 APMETĒJS
7133 02 Dekoratīvo elementu APMETĒJS
7133 03 Ārdarbu APMETĒJS
7133 04 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
7134 Izolētāji:
7134 01 IZOLĒTĀJS
7134 02 Akustikas IZOLĒTĀJS
7134 03 Cauruļu un katlu IZOLĒTĀJS
7134 04 Saldēšanas iekārtu IZOLĒTĀJS
7134 05 Ēku SILTINĀTĀJS
7135 Stiklinieki:
7135 01 STIKLINIEKS
7135 02 Transportlīdzekļu STIKLINIEKS
7135 03 Dekoratīvo darbu STIKLINIEKS
7135 04 Jumta seguma STIKLINIEKS
7136 Sanitārtehniķi:
7136 01 SANITĀRTEHNIĶIS
7136 02 Cauruļvadu SANITĀRTEHNIĶIS
7136 03 Cauruļvadu MONTĒTĀJS
7137 Būvelektriķi:
7137 01 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS
7137 02 Apgaismes ELEKTRIĶIS
7137 03 BŪVELEKTRIĶIS
7141 Krāsotāji un tapešu līmētāji:
7141 01 Ēku KRĀSOTĀJS
7141 02 Tapešu LĪMĒTĀJS
7141 03 Konstrukciju KRĀSOTĀJS
7141 04 KRĀSOTĀJS dekorators
7141 05 Apdares darbu STRĀDNIEKS
7141 06 krāsotājs
7142 Lakotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7142 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS
7142 02 KRĀSOTĀJS
7142 03 LAKOTĀJS
7143 Celtniecības konstrukciju tīrītāji:
7143 01 Būvju TĪRĪTĀJS
7143 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS
7143 03 SKURSTEŅSLAUĶIS
7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji:
7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS
7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS
7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS
7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS
7211 05 metāllējumu IZSITĒJS
7212 Metinātāji:
7212 01 METINĀTĀJS
7212 02 GāzMETINĀTĀJS
7212 03 Loka METINĀTĀJS
7212 04 ALVOTĀJS
7212 05 LODĒTĀJS
7212 06 Metāla KAUSĒTĀJS
7212 07 Metāla GRIEZĒJS
7212 08 KontaktMETINĀTĀJS
7213 Valcētāji, skārdnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7213 01 Skārda VALCĒTĀJS
7213 02 SKĀRDNIEKS
7213 03 Skārda LIECĒJS
7213 04 Jumtu SKĀRDNIEKS
7213 05 Automobiļu SKĀRDNIEKS
7214 Metāla konstrukciju montētāji:
7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS
7214 04 KNIEDĒTĀJS
7214 05 Metāla GRIEZĒJS
7214 06 Pārmiju atslēdznieks
7214 07 AIZZĪMĒTĀJS
7215 Takelētāji:
7215 01 TAKELĒTĀJS
7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS
7215 03 Celējmehānismu TAKELĒTĀJS
7215 04 Kabeļu TAKELĒTĀJS
7215 05 Kabeļu VIJĒJS
7215 06 Trošu VIJĒJS
7215 07 Skatuves TAKELĒTĀJS
7215 08 Karstās/metāla produkcijas NOŅĒMĒJS
7221 Kalēji un presētāji:
7221 01 KALĒJS
7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS
7221 03 Metāla PRESĒTĀJS
7221 04 VARKALIS
7221 05 VELMĒTĀJS
7221 06 METĀLLĒJĒJS
7221 07 ATSPEROTĀJS
7222 Instrumentatslēdznieki:
7222 01 ATSLĒDZNIEKS
7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7222 05 METĀLAPSTRĀDĀTĀJS
7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki:
7223 01 FRĒZĒTĀJS
7223 02 URBĒJS
7223 03 VIRPOTĀJS
7223 04 SLĪPĒTĀJS
7223 05 ĒVELĒTĀJS
7223 06 TĒSĒJS
7223 07 Šablonu MEISTARS
7223 08 Instrumentu MEISTARS
7223 09 Darbgaldu REGULĒTĀJS
7223 10 Darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 11 Metālu MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS
7223 12 Metināšanas automātu REGULĒTĀJS
7223 13 IZVIRPOTĀJS
7224 Slīpētāji, pulētāji, instrumentu asinātāji:
7224 01 Instrumentu MEISTARS
7224 02 PULĒTĀJS
7224 03 Instrumentu ASINĀTĀJS
7224 04 SLĪPĒTĀJS
7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS
7224 06 ELEKTROEROZISTS
7224 07 smirģelētājs
7231 Transportlīdzekļu mehāniķi un atslēdznieki:
7231 01 MEHĀNIĶIS
7231 02 Garāžas MEHĀNIĶIS
7231 03 AutoMEHĀNIĶIS
7231 04 Dzinēju REGULĒTĀJS
7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS
7231 06 Motoru MEHĀNIĶIS
7231 07 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7231 08 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS
7231 09 Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS
7232 Lidmašīnu mehāniķi:
7232 01 Lidmašīnas MEHĀNIĶIS
7232 02 Dzinēja MEHĀNIĶIS
7232 03 AvioMEHĀNIĶIS
7233 Rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu mehāniķi un atslēdznieki:
7233 01 MEHĀNIĶIS
7233 02 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 03 Kuģa MEHĀNIĶIS
7233 04 MONTĒTĀJS
7233 05 Dzinēju REGULĒTĀJS
7233 06 EĻĻOTĀJS
7233 07 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 08 Turbīnu MEHĀNIĶIS
7233 09 Dzinēju MEHĀNIĶIS
7233 10 Rakstāmmašīnu MEHĀNIĶIS
7233 11 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 12 REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 13 Vilces MEHĀNIĶIS
7233 14 Celtniecības un ceļu būves mašīnu ATSLĒDZNIEKS
7233 15 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS
7233 16 Kuģa MOTORISTS
7233 17 Kuģa saldēšanas iekārtas MAŠĪNISTS
7233 18 Kuģa zivju apstrādes iekārtas MAŠĪNISTS
7233 19 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 20 Katlu TĪRĪTĀJS
7233 21 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7233 22 Sietu cilindru apvilcējs
7233 23 Atslēdznieks
7233 24 Gāzes iekārtu remontatslēdznieks
7233 25 Meistara palīgs
7233 26 Tilpņu TĪRĪTĀJS
7241 Elektromehānisko iekārtu mehāniķi:
7241 01 ELEKTRIĶIS
7241 02 ElektroMONTIERIS
7241 03 ElektroATSLĒDZNIEKS
7241 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7241 05 Liftu ELEKTROMEHĀNIĶIS
7241 06 Dzelzceļa ELEKTROMONTIERIS
7241 07 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7241 08 AutoELEKTRIĶIS
7241 09 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieks
7242 Elektronisko iekārtu mehāniķi:
7242 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS
7242 02 Elektronikas REGULĒTĀJS
7242 03 Elektronikas MONTĒTĀJS
7242 04 Signāliekārtu MONTĒTĀJS
7242 05 Telekomunikācijas iekārtu MONTĒTĀJS
7242 06 Datortehnikas MEHĀNIĶIS
7242 07 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS
7243 Radio un televīzijas iekārtu mehāniķi:
7243 01 Radio MEHĀNIĶIS
7243 02 Televizoru MEHĀNIĶIS
7243 03 Audiovizuālās iekārtas MEHĀNIĶIS
7243 04 TRAFARETISTS
7243 05 RadioELEKTRONIĶIS
7243 06 KinomehĀniķis
7244 Telegrāfa un telefona iekārtu mehāniķi:
7244 01 Telefonu MEHĀNIĶIS
7244 02 Telegrāfa MEHĀNIĶIS
7244 03 Remonta MEHĀNIĶIS
7244 04 Uzstādes MEHĀNIĶIS
7244 05 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS
7245 Elektrolīniju mehāniķi:
7245 01 Gaisa kabeļu LICĒJS
7245 02 Vadu VILCĒJS
7245 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
7245 04 Telefona komunikāciju MEHĀNIĶIS
7245 05 Telegrāfa komunikāciju MEHĀNIĶIS
7245 06 LīnijSTRĀDNIEKS
7245 07 Pazemes kabeļu LICĒJS
7245 08 Lauku ELEKTROMONTIERIS
7245 09 Augstsprieguma līniju ELEKTROMONTIERIS
7245 10 Kabeļu līniju ELEKTROMONTIERIS
7245 11 Kabeļu trašu UZRAUGS
7245 12 Gaisvadu līniju ELEKTROMONTIERIS
7245 13 Kontakttīklu elektromontieris
7311 Precīzijas ierīču un instrumentu izgatavotāji un labotāji:
7311 01 PulksteņMEISTARS
7311 02 Medicīnas instrumentu MEISTARS
7311 03 Protēžu MEISTARS
7311 04 Optikas ierīču MEISTARS
7311 05 Instrumentu MEISTARS
7311 06 Zobu/protēžu MEISTARS
7311 07 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS
7311 08 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS
7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji:
7312 01 Stīgu instrumentu MEISTARS
7312 02 Akordeonu MEISTARS
7312 03 Koka/pūšamo instrumentu MEISTARS
7312 04 Metāla/pūšamo instrumentu MEISTARS
7312 05 Klavieru MEISTARS
7312 06 Ērģeļu MEISTARS
7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS
7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS
7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS
7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS
7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS
7312 12 VijoļMEISTARS
7313 Juvelieri:
7313 01 JUVELIERIS
7313 02 ZELTKALIS
7313 03 GRAVIERIS
7313 04 Dārgmetālu KALĒJS
7313 05 SUDRABKALIS
7313 06 Dārgmetālu VELMĒTĀJS
7313 07 ROTKALIS
7321 Keramiķi, podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7321 01 PODNIEKS
7321 02 Māla PRESĒTĀJS
7321 03 Keramikas MODELĒTĀJS
7321 04 Abrazīvu VEIDOTĀJS
7321 05 Keramikas MEISTARS
7321 06 Trauku PODNIEKS
7321 07 Porcelāna LĒJĒJS
7321 08 Porcelāna PRESĒTĀJS
7322 Stikla priekšmetu izgatavotāji:
7322 01 Stikla PŪTĒJS
7322 02 Stikla LĒJĒJS
7322 03 Stikla APDARINĀTĀJS
7322 04 Stikla SLĪPĒTĀJS
7322 05 Stikla PULĒTĀJS
7322 06 Stikla GRIEZĒJS
7322 07 Optikas stikla APSTRĀDĀTĀJS
7323 Stikla gravētāji:
7323 01 Stikla GRAVIERIS
7323 02 Stikla MATĒTĀJS
7323 03 Stikla GRIEZĒJS
7323 04 Stikla KODINĀTĀJS
7324 Apgleznotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7324 01 APGLEZNOTĀJS
7324 02 EMALJĒTĀJS
7324 03 KRĀSOTĀJS
7324 04 Stikla APSUDRABOTĀJS
7324 05 DaiļKRĀSOTĀJS
7331 Koka, minerālu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji:
7331 01 AMATNIEKS
7331 02 KOKGRIEZĒJS
7331 03 Akmens GRIEZĒJS
7331 04 Klūgu (salmu) PINĒJS
7331 05 AKMEŅKALIS
7331 06 FLORISTS
7331 07 KokTĒLNIEKS
7332 Tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu mākslas izstrādājumu izgatavotāji:
7332 01 Paklāju AUDĒJS
7332 02 AmatierŠUVĒJS
7332 03 Ādas AMATNIEKS
7332 04 Apģērbu AMATNIEKS
7332 05 Tautas tērpu DARINĀTĀJS
7332 06 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS
7341 Burtliči, iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7341 01 BURTLICIS
7341 02 Iespieddarbu SALICĒJS
7341 03 IESPIEDĒJS
7341 04 LINOTIPISTS
7341 05 Klišeju IESPIEDĒJS
7341 06 FotoBURTLICIS
7341 07 Plaša profila salikumu OPERATORS
7341 08 AUGSTSPIEDĒJS
7342 Stereotipisti un elektrotipisti:
7342 01 STEREOTIPISTS
7342 02 ELEKTROTIPISTS
7342 03 GALVANIZĒTĀJS
7342 04 Iespiedformu VULKANIZĒTĀJS
7343 Iespiedgravētāji:
7343 01 GRAVIERIS
7343 02 FotoGRAVIERIS
7343 03 KODINĀTĀJS
7343 04 IESPIEDĒJS
7343 05 RETUŠĒTĀJS
7343 06 FotoLITOGRĀFS
7343 07 NOVILCĒJS
7344 Fotogrāfi un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7344 01 FOTOGRĀFS
7344 02 ATTĪSTĪTĀJS
7344 03 Filmu ATTĪSTĪTĀJS
7344 04 PALIELINĀTĀJS
7344 05 Filmu kopiju montētājs
7345 Grāmatsējēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7345 01 GRĀMATSĒJĒJS
7345 02 Dokumentu IESĒJĒJS
7345 03 APGRIEZĒJS
7345 04 ReljefSPIEDĒJS
7345 05 Grāmatu APDARINĀTĀJS
7345 06 Grāmatu LABOTĀJS
7345 07 BROŠĒTĀJS
7346 Zīdspiedēji un audumspiedēji:
7346 01 Zīda PIEGRIEZĒJS
7346 02 IESPIEDĒJS
7346 03 ReljefSPIEDĒJS
7346 04 ZīdSPIEDĒJS
7346 05 Zīda KRĀSOTĀJS
7411 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7411 01 MIESNIEKS
7411 02 Zivju SAGATAVOTĀJS
7411 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS
7411 04 SĀLĪTĀJS
7411 05 Zivju GRIEZĒJS
7411 06 IZCIRTĒJS
7411 07 Gaļas KULINĀRS
7411 08 DĪRĀTĀJS
7411 09 KONSERVĒTĀJS
7411 10 Atkritumu SAVĀCĒJS
7411 11 Zivju KŪPINĀTĀJS
7411 12 Zivju KULINĀRS
7411 13 Desu MEISTARS
7412 Maiznieki un konditori:
7412 01 MAIZNIEKS
7412 02 KONDITORS
7412 03 Mīklas IEJAUCĒJS
7412 04 RAFINĒTĀJS
7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS
7412 06 MALĒJS
7412 07 MAISĪTĀJS
7412 08 MAIZNIEKA PALĪGS
7412 09 KONDITORA PALĪGS
7413 Piena produktu ražotāji:
7413 01 Sviesta MEISTARS
7413 02 Siera MEISTARS
7413 03 Piena produktu MEISTARS
7413 04 Saldējuma MEISTARS
7413 05 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS
7414 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji:
7414 01 Augļu KONSERVĒTĀJS
7414 02 Sulas SPIEDĒJS
7414 03 Eļļas SPIEDĒJS
7414 04 VĀRĪTĀJS
7414 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS
7414 06 ALDARIS
7414 07 VĪNDARIS
7415 Pārtikas produktu un dzērienu degustētāji:
7415 01 ŠĶIROTĀJS
7415 02 DEGUSTĒTĀJS
7416 Tabakas izstrādājumu ražotāji:
7416 01 Tabakas GRIEZĒJS
7416 02 Tabakas MITRINĀTĀJS
7416 03 Tabakas ŠĶIROTĀJS
7416 04 Tabakas STRĀDNIEKS
7416 05 Tabakas ŽĀVĒTĀJS
7416 06 Tabakas DEGUSTĒTĀJS
7416 07 Tabakas MAISĪTĀJS
7421 Koksnes pirmapstrādes strādnieki:
7421 01 Koku ŠĶIROTĀJS
7421 02 Koksnes ŽĀVĒTĀJS
7421 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS
7421 04 Koksnes APSTRĀDĀTĀJS
7422 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji:
7422 01 GALDNIEKS
7422 02 Transporta GALDNIEKS
7422 03 Koka INKRUSTATORS
7422 04 RATNIEKS
7422 05 Koka apavu KURPNIEKS
7422 06 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS
7422 07 Koka izstrādājumu LAKOTĀJS
7422 08 TAPOTĀJS
7422 09 Parketa IZGATAVOTĀJS
7422 10 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS
7422 11 Koka detaļu PRESĒTĀJS
7422 12 MUCINIEKS
7422 13 Laivu IZGATAVOTĀJS
7422 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS
7422 15 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7422 16 Mēbeļu GALDNIEKS
7422 17 Zārku IZGATAVOTĀJS
7423 Kokapstrādes instrumentu un darbagaldu regulētāji:
7423 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS
7423 02 Koka SLĪPĒTĀJS
7423 03 Koka ZĀĢĒTĀJS
7423 04 Koka URBĒJS
7423 05 Koka VIRPOTĀJS
7424 Pinēji, slotu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7424 01 PINĒJS
7424 02 Slotu SĒJĒJS
7431 Šķiedru sagatavotāji:
7431 01 Dzijas SUKĀTĀJS
7431 02 Dzijas GRIEZĒJS
7431 03 Šķiedru SAGATAVOTĀJS
7431 04 Šķiedru KĀRSĒJS
7431 05 Dzijas VĒRPĒJS
7431 06 Šķiedru ŠĶIROTĀJS
7431 07 Šķiedru griezējs
7432 Audēji, adītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7432 01 ADĪTĀJS
7432 02 AUDĒJS
7432 03 IESTATĪTĀJS
7432 04 Steļļu IESTATĪTĀJS
7432 05 TINĒJS
7432 06 Spoļu TĪRĪTĀJS
7432 07 MEZGLOTĀJS
7432 08 Mežģīņu DARINĀTĀJS
7432 09 KNIPELĒTĀJS
7432 10 TAMBORĒTĀJS
7433 Šuvēji un cepuru izgatavotāji:
7433 01 ŠUVĒJS
7433 02 CEPURNIEKS
7433 03 DRĒBNIEKS
7433 04 MODISTE
7433 05 Kostīmu meistars
7433 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS
7433 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS
7433 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7434 Kažokādu apstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7434 01 Kažokādu PIEGRIEZĒJS
7434 02 Kažokādu DRĒBNIEKS
7434 03 Kažokādu ŠĶIROTĀJS
7435 Tekstiliju, ādu un tām līdzīgu materiālu piegriezēji:
7435 01 LEKĀLISTS
7435 02 PIEGRIEZĒJS
7435 03 Apģērbu PIEGRIEZĒJS
7435 04 Cepuru PIEGRIEZĒJS
7435 05 KOPĒTĀJS
7435 06 Modeļu IZGATAVOTĀJS
7435 07 Audumu komplektētājs
7435 08 Audumu izklājējs
7435 09 Lekālu izklājējs
7436 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7436 01 ŠUVĒJS
7436 02 IZŠUVĒJS
7436 03 Lietussargu IZGATAVOTĀJS
7436 04 Izstrādājumu APVĒRSĒJS
7436 05 MašīnIZŠUVĒJS
7436 06 Ādas apģērbu ŠUVĒJS
7437 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7437 01 TAPSĒTĀJS
7437 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS
7437 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS
7437 04 Matraču ŠUVĒJS
7437 05 Segu ŠUVĒJS
7441 Kažokādu izstrādātāji un ādmiņi:
7441 01 Ādu ŠĶIROTĀJS
7441 02 Ādu MIECĒTĀJS
7441 03 Ādu ATMATOTĀJS
7441 04 Ādu STIEPĒJS
7441 05 Ādu ATGAĻOTĀJS
7441 06 Kažokādu CIRPĒJS
7441 07 KRĀSOTĀJS
7441 08 Ādu KRĀSOTĀJS
7441 09 KRĀSOTĀJS kodinātājs
7441 10 Kažokādu KRĀSOTĀJS
7441 11 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS
7441 12 ĀDMINIS
7442 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7442 01 KURPNIEKS
7442 02 Apavu PIEGRIEZĒJS
7442 03 Apavu LĪMĒTĀJS
7442 04 Apavu KRĀSOTĀJS
7442 05 Apavu PULĒTĀJS
7442 06 SEGLINIEKS
7442 07 Sporta piederumu IZGATAVOTĀJS
7442 08 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS
7451 Tehnoloģiskā procesa operāciju kontrolieri un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
7451 01 KONTROLIERIS
7451 02 DEFEKTOSKOPISTS
7451 03 PIROMETRISTS
7451 04 IZMĒĢINĀTĀJS
7451 05 Dozimetrists
7451 06 radiometrists
7452 Laboranti:
7452 01 LABORANTS
8111 Ieguves iekārtu operatori:
8111 01 Griešanas, urbšanas iekārtas OPERATORS (kalnrūpniecībā)
8111 02 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS
8111 03 Rakšanas iekārtas OPERATORS (raktuvē)
8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori:
8112 01 Akmens/apstrādes iekārtas OPERATORS
8112 02 Cianīdu iegūšanas OPERATORS
8112 03 Drupināšanas OPERATORS
8112 04 Ēvelēšanas OPERATORS
8112 05 Flotācijas OPERATORS
8112 06 Griešanas OPERATORS
8112 07 Pulverizēšanas OPERATORS
8112 08 Slīpēšanas OPERATORS
8112 09 Urbšanas OPERATORS
8112 10 Zāģēšanas OPERATORS
8112 11 Šķirošanas OPERATORS
8112 12 Dzirnavu mašīnists
8112 13 Dzirnavu mašīnista palīgs
8112 14 Drupinātāja mašīnists
8112 15 Sieta mašīnists
8112 16 Kretuļa mašīnists
8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
8113 01 Aku/urbšanas OPERATORS
8113 02 Naftas un gāzes atradņu/urbšanas OPERATORS
8121 Rūdas un metāla kausēšanas krāšņu operatori:
8121 01 Kausēšanas krāsns OPERATORS
8121 02 Konversijas krāsns OPERATORS
8121 03 Pudlingkrāsns OPERATORS
8121 04 Rafinēšanas krāsns OPERATORS
8122 Metāla kausētāji, lējēji, valcētāji:
8122 01 Liešanas iekārtas OPERATORS
8122 02 Kausēšanas OPERATORS
8122 03 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS
8122 04 Velmēšanas stāva OPERATORS
8122 05 Metāla kausētājs
8122 06 Metāla lējējs
8122 07 Žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8123 Termiskās metāla apstrādes iekārtu operatori:
8123 01 Rūdīšanas OPERATORS
8123 02 Atlaidināšanas OPERATORS
8123 03 Ķīmisko procesu krāsns OPERATORS
8123 04 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS
8123 05 Karbonēšanas iekārtas OPERATORS
8123 06 Augstfrekvences iekārtas OPERATORS
8123 07 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS
8124 Metāla stiepēji un eksrūderu operatori:
8124 01 Stiepšanas iekārtas OPERATORS
8124 02 Karstās presēšanas OPERATORS
8124 03 Spiedes OPERATORS
8131 Stikla un keramikas apdedzināšanas krāšņu operatori:
8131 01 Keramikas/apgleznošanas OPERATORS
8131 02 Atlaidināšanas krāsns OPERATORS
8131 03 Cauruļu/ražošanas iekārtas OPERATORS
8131 04 Fajansa un porcelāna/apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 05 Flīžu/apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 06 Stikla/veidošanas iekārtas OPERATORS
8131 07 Gravēšanas OPERATORS
8131 08 Kausēšanas krāsns OPERATORS
8131 09 Kodināšanas OPERATORS
8131 10 Stikla/krāsošanas OPERATORS
8131 11 Ķieģeļu un dakstiņu/apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 12 Liekšanas iekārtas OPERATORS
8131 13 Malšanas iekārtas OPERATORS
8131 14 Piegriešanas OPERATORS
8131 15 Stikla/presēšanas OPERATORS
8131 16 Pudeļu ražošanas OPERATORS
8131 17 Stikla/pulēšanas OPERATORS
8131 18 Smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
8131 19 Stiepšanas iekārtas OPERATORS
8131 20 Temperēšanas krāsns OPERATORS
8131 21 Stikla, fajansa/urbšanas OPERATORS
8131 22 Stikla lokšņu/velmēšanas iekārtas OPERATORS
8131 23 Stikla/metalizēšanas iekārtas OPERATORS
8131 24 Keramikas izejvielu žāvētājs
8131 25 Žāvēšanas iekārtas apkalpotājs
8131 26 Kausēšanas krāsns apkalpotājs
8139 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori:
8139 01 Stikla masas/apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8139 02 Maisīšanas iekārtas OPERATORS
8139 03 Malšanas iekārtas OPERATORS
8139 04 Māla/ražošanas OPERATORS
8139 05 Stikla šķiedras/ražošanas OPERATORS
8139 06 Keramikas un porcelāna/spiednes OPERATORS
8139 07 Šķidrā stikla/ražošanas OPERATORS
8139 08 Keramikas dekorētājs
8139 09 Keramikas glazētājs
8139 10 drupinātājs
8141 Koksnes apstrādes iekārtu operatori:
8141 01 Koksnes/drupināšanas iekārtas OPERATORS
8141 02 Ēvelēšanas OPERATORS
8141 03 Kokapstrādes OPERATORS
8141 04 Kokzāģētavas OPERATORS
8141 05 Lentzāģa OPERATORS
8141 06 Finieru/lobīšanas OPERATORS
8141 07 Sagatavošanas iekārtas OPERATORS
8141 08 Urbšanas iekārtas OPERATORS
8141 09 Koka/virpošanas OPERATORS
8141 10 Zāģēšanas OPERATORS
8141 11 Skaidošanas darbgalda OPERATORS
8141 12 Žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8141 13 Šķirošanas iekārtas OPERATORS
8141 14 Skaidu plašu preses OPERATORS
8141 15 Pults OPERATORS
8141 16 Gatera mašīnists
8142 Papīra masas sagatavošanas iekārtu operatori:
8142 01 Papīra/balināšanas OPERATORS
8142 02 Papīra masas/ražošanas iekārtas OPERATORS
8142 03 Papīra masas/pārstrādāšanas OPERATORS
8142 04 Papīra masas/rafinēšanas OPERATORS
8142 05 Papīra masas/sijāšanas OPERATORS
8142 06 Skaidu ražošanas iekārtas OPERATORS
8142 07 Slīpēšanas iekārtas OPERATORS
8142 08 Papīra masas/vārīšanas OPERATORS
8143 Papīra ražošanas iekārtu operatori:
8143 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS
8143 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS
8143 03 Žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8151 Smalcināšanas, malšanas un maisīšanas iekārtu operatori:
8151 01 Ķīmisko vielu/malšanas iekārtas OPERATORS
8151 02 Ķīmisko vielu/pulverizēšanas iekārtas OPERATORS
8151 03 Ķīmisko vielu/smalcināšanas iekārtas OPERATORS
8152 Ķīmiskās un termiskās apstrādes iekārtu operatori:
8152 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8152 02 Ķīmisko procesu/autoklāva OPERATORS
8152 03 Ķīmisko vielu/iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS
8152 04 Ķīmisko vielu/kalcinēšanas OPERATORS
8152 05 Ķīmisko vielu/karstās apstrādes OPERATORS
8152 06 Ķīmisko vielu/pulverizatora OPERATORS
8152 07 Ķīmisko vielu/žāvēšanas OPERATORS
8152 08 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS
8152 09 Bitumena gatavošanas iekārtas operators
8152 10 Rotējošās krāsns mašīnists
8152 11 Rotējošās krāsns mašīnista palīgs
8152 12 Žāvēšanas veltņa mašīnists
8152 13 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas operators
8152 14 Apdedzināšanas krāsns apkalpotājs
8153 Ķīmiskās filtrēšanas un separēšanas iekārtu operatori:
8153 01 Naftas atradņu/atūdeņošanas OPERATORS
8153 02 Ķīmisko vielu/centrbēdzes separatora OPERATORS
8153 03 Ķīmisko vielu/ekstraktu pagatavošanas OPERATORS
8153 04 Ķīmisko vielu/filtrpreses OPERATORS
8153 05 Ķīmisko vielu/kraušanas iekārtu OPERATORS
8153 06 Ķīmisko vielu/separatora OPERATORS
8153 07 Ķīmisko vielu/sijāšanas OPERATORS
8154 Ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatori:
8154 01 Destilēšanas iekārtas OPERATORS
8154 02 Iztvaicētāja OPERATORS
8154 03 Koksnes destilācijas OPERATORS
8154 04 Konvertora (izņemot naftas un dabasgāzes procesus) OPERATORS
8154 05 Reaktora OPERATORS
8154 06 Vakuumiekārtas OPERATORS
8155 Naftas un dabasgāzes tīrīšanas un pārstrādes iekārtu operatori:
8155 01 Benzīna/kontrolierīču OPERATORS
8155 02 Gāzes/kontrolierīču OPERATORS
8155 03 Benzīna/pārsūknēšanas OPERATORS
8155 04 Gāzes/pārsūknēšanas OPERATORS
8155 05 Naftas produktu/pārsūknēšanas OPERATORS
8159 Citu ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori:
8159 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS (kokogļu ražošanā)
8159 02 Balināšanas OPERATORS
8159 03 Deggāzes/ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 04 Gumijas apstrādes OPERATORS
8159 05 Minerālmēslu/ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 06 Radioaktīvo atkritumu/pārstrādes OPERATORS
8159 07 Sintētisko šķiedru/ražošanas iekārtas OPERATORS
8159 08 dezaktivētājs
8161 Elektrostaciju operatori:
8161 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS
8161 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS
8161 03 Elektrospēkstacijas/komutatora OPERATORS
8161 04 Atomenerģijas/reaktora OPERATORS
8161 05 Elektroģeneratora/turbīnas OPERATORS
8161 06 Spēkstacijas/turbīnas OPERATORS
8161 07 Tvaika/spēkstacijas OPERATORS
8161 08 Vēja/elektrostacijas OPERATORS
8161 09 Dīzeļģeneratora operators
8162 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori:
8162 01 Kuģa KURINĀTĀJS
8162 02 Lokomotīves KURINĀTĀJS
8162 03 Rūpnīcas/katlu KURINĀTĀJS
8162 04 Kuģa/katlu OPERATORS
8162 05 Tvaika mašīnas OPERATORS
8162 06 Katlu MAŠĪNISTS
8162 07 Apkures/krāšņu KURINĀTĀJS
8162 08 Siltumtīklu OPERATORS
8162 09 Turbīnu iekārtu OPERATORS
8163 Pārpalikumu dedzināšanas, ūdens tīrīšanas un tām līdzīgu iekārtu operatori:
8163 01 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS
8163 02 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS
8163 03 Filtrēšanas OPERATORS
8163 04 Karsēšanas iekārtas OPERATORS
8163 05 Kompresora OPERATORS
8163 06 Atkritumu sadedzināšanas/krāsns OPERATORS
8163 07 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 08 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS
8163 09 Rezervuāra OPERATORS
8163 10 Saldēšanas iekārtas OPERATORS
8163 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS
8163 12 Ūdens aizsprosta OPERATORS
8163 13 Ūdens pārstrādes OPERATORS
8163 14 Ventilācijas iekārtas OPERATORS
8163 15 Apkures iekārtas OPERATORS
8163 16 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 17 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS
8163 18 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8163 19 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS
8163 20 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS
8163 21 Slāpekļa/ražošanas iekārtas OPERATORS
8163 22 Sūknēšanas iekārtas apkalpotājs
8171 Automatizēto montāžas līniju operatori:
8171 01 Automatizētās/montāžas līnijas OPERATORS
8211 Metāla apstrādes darbgaldu operatori:
8211 01 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS
8211 02 Asināšanas OPERATORS
8211 03 Automātiskās pārvietošanas OPERATORS
8211 04 Instrumentu ražošanas OPERATORS
8211 05 Dārglietu ražošanas OPERATORS
8211 06 Ēvelēšanas OPERATORS
8211 07 Frēzēšanas OPERATORS
8211 08 Gravēšanas OPERATORS
8211 09 Griešanas OPERATORS
8211 10 Kabeļu ražošanas OPERATORS
8211 11 Kalšanas OPERATORS
8211 12 Karuseļvirpas OPERATORS
8211 13 Katlu ražošanas OPERATORS
8211 14 Kniedēšanas OPERATORS
8211 15 Kodināšanas OPERATORS
8211 16 Komutatoru ražošanas OPERATORS
8211 17 Liekšanas iekārtas OPERATORS
8211 18 Metināšanas OPERATORS
8211 19 Pulēšanas OPERATORS
8211 20 Revolvervirpas OPERATORS
8211 21 Serdeņu izgatavošanas OPERATORS
8211 22 Slīpēšanas OPERATORS
8211 23 Spiedes OPERATORS
8211 24 Štancēšanas OPERATORS
8211 25 Urbšanas OPERATORS
8211 26 Virpas OPERATORS
8211 27 Zāģēšanas OPERATORS
8211 28 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
8211 29 Aukstās izsēdināšanas OPERATORS
8211 30 Vītņu griešanas OPERATORS
8211 31 Gratēšanas iekārtas OPERATORS
8212 Cementa ražošanas un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori:
8212 01 Abrazīvu materiālu ražošanas OPERATORS
8212 02 Akmens izstrādājumu apstrādes OPERATORS
8212 03 Apdares OPERATORS
8212 04 Azbestcementa ražošanas OPERATORS
8212 05 Betona izstrādājumu liešanas OPERATORS
8212 06 Betona maisīšanas OPERATORS
8212 07 dozētājs
8212 08 Pneimatisko sūkņu apkalpotājs
8212 09 Cementa dzirnavu mašīnists
8212 10 Cementa dzirnavu mašīnista palīgs
8212 11 Lokšņu mašīnas mašīnists
8212 12 Lokšņu mašīnas mašīnista palīgs
8212 13 Minerālmiltu iekārtas apkalpotājs
8212 14 Azbestcementa lokšņu viļņotāja operators
8212 15 Dzirnavu mašīnists
8212 16 Dzirnavu mašīnista palīgs
8212 17 Pneimatisko kamersūkņu apkalpotājs
8212 18 Azbestcementa izstrādājumu griezējs
8221 Farmācijas un parfimērijas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:
8221 01 Smaržu/destilēšanas iekārtas OPERATORS
8221 02 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8221 03 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS
8221 04 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS
8222 Munīcijas un sprāgstvielu ražošanas iekārtu operatori:
8222 01 Sprāgstvielu ražošanas OPERATORS
8222 02 Pirotehnikas OPERATORS
8223 Pulēšanas un metāla virsmas pārklāšanas iekārtu operatori:
8223 01 ANODĒTĀJS
8223 02 CINKOTĀJS
8223 03 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)
8223 04 Attaukošanas OPERATORS
8223 05 Kodināšanas OPERATORS
8223 06 Krāsošanas OPERATORS
8223 07 Oksidēšanas OPERATORS
8223 08 Pulēšanas OPERATORS
8223 09 Pulverizācijas OPERATORS
8223 10 Smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
8223 11 ALVOTĀJS
8223 12 IMPREGNĒTĀJS
8223 13 Skrošstrūklas iekārtas OPERATORS
8223 14 KODINĀTĀJS
8224 Fotopapīra un fotolenšu ražošanas un apstrādes iekārtu operatori:
8224 01 Attīstīšanas OPERATORS
8224 02 Filmu attīstīšanas OPERATORS
8224 03 Fotopreču ražošanas OPERATORS
8224 04 Fotogrāfiju/iespiedmašīnas OPERATORS
8224 05 Palielināšanas iekārtas OPERATORS
8229 Citu ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori:
8229 01 Linoleja ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 02 Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 03 Ūdeņraža ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 04 Zīmuļu ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 05 Sērkociņu ražošanas OPERATORS
8229 06 Līmes/ražošanas iekārtas OPERATORS
8229 07 Ķīmisko/šķīdumu sagatavošanas operators
8231 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:
8231 01 Gumijas/veidošanas OPERATORS
8231 02 Gumijas/apstrādes OPERATORS
8231 03 Gumijas/ražošanas OPERATORS
8231 04 Gumijas zīmogu/ražošanas OPERATORS
8231 05 Gumijas/kalandrēšanas OPERATORS
8231 06 Gumijas/karstās presēšanas OPERATORS
8231 07 Gumijas/malšanas OPERATORS
8231 08 Gumijas/reljefās spiešanas OPERATORS
8231 09 Riepu/restaurācijas OPERATORS
8231 10 Gumijas izstrādājumu/vulkanizācijas OPERATORS
8231 11 vulkanizētājs
8232 Plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:
8232 01 Apdares OPERATORS
8232 02 Veidošanas OPERATORS
8232 03 Griešanas OPERATORS
8232 04 Karstās presēšanas OPERATORS
8232 05 Kodināšanas OPERATORS
8232 06 Liešanas OPERATORS
8232 07 Piegriešanas OPERATORS
8232 08 Pulēšanas OPERATORS
8232 09 Slīpēšanas OPERATORS
8232 10 Spiedliešanas OPERATORS
8232 11 Urbšanas OPERATORS
8232 12 Žāvēšanas OPERATORS
8232 13 Plastikāta metināšanas OPERATORS
8232 14 Stiklplasta sagatavošanas OPERATORS
8240 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori:
8240 01 Virpas OPERATORS
8240 02 Liekšanas iekārtas OPERATORS
8240 03 Zāģēšanas OPERATORS
8240 04 Gravēšanas OPERATORS
8240 05 Kodināšanas OPERATORS
8240 06 Apdares OPERATORS
8240 07 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS
8240 08 Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8240 09 Slīpēšanas līnijas OPERATORS
8240 10 Piegriešanas līnijas OPERATORS
8251 Iespiedmašīnu operatori:
8251 01 Burtu un klišeju/liešanas iekārtas OPERATORS
8251 02 Fotosalikuma OPERATORS
8251 03 Iespiedmašīnas OPERATORS
8251 04 Audumu/apdrukāšanas iekārtas OPERATORS
8251 05 Burtu spiednes OPERATORS
8251 06 Iespiešanas spiednes OPERATORS
8251 07 Perfokaršu izgatavošanas operators
8252 Iesiešanas mašīnu operatori:
8252 01 Grāmatu iesiešanas iekārtas OPERATORS
8252 02 Reljefās iespiešanas iekārtas OPERATORS
8253 Papīra un kartona produkcijas ražošanas mašīnu operatori:
8253 01 Kartona/izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8253 02 Celofāna, polietilēna/iesaiņojuma ražošanas OPERATORS
8253 03 Piegriešanas OPERATORS
8253 04 Reljefās iespiešanas OPERATORS
8253 05 Papīra/izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8261 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas, šķeterēšanas mašīnu operatori:
8261 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS
8261 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS
8261 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS
8261 04 Diegu un dzijas/vērpšanas iekārtas OPERATORS
8261 05 Diegu IEVĒRĒJS (tekstiliekārtās)
8261 06 Spoļu UZLICĒJS
8261 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS
8261 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS
8261 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS
8261 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS
8261 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS
8261 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS
8261 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS
8261 14 Relaksācijas iekārtas OPERATORS
8261 15 Tīšanas iekārtas OPERATORS
8261 16 šķērētājs
8261 17 spolētājs
8261 18 šķeterētājs
8261 19 Grīstes tinējs
8262 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori:
8262 01 Paklāju ražošanas OPERATORS
8262 02 Aušanas OPERATORS
8262 03 Izšūšanas OPERATORS
8262 04 Adīšanas OPERATORS
8262 05 Tīklu izgatavošanas OPERATORS
8262 06 Steļļu OPERATORS
8262 07 audējs
8263 Šūšanas un izšūšanas iekārtu operatori:
8263 01 Šūšanas OPERATORS
8263 02 Izšūšanas OPERATORS
8264 Tīrīšanas, balināšanas un krāsošanas mašīnu operatori:
8264 01 Balināšanas OPERATORS
8264 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS
8264 03 Žāvēšanas OPERATORS
8264 04 Krāsošanas OPERATORS
8264 05 Gludināšanas OPERATORS
8264 06 Mazgāšanas OPERATORS
8264 07 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS
8264 08 Tvaikošanas OPERATORS
8264 09 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS
8264 10 Sausināšanas OPERATORS
8264 11 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8265 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori:
8265 01 Piegriešanas OPERATORS
8265 02 Ādas atmatošanas OPERATORS
8265 03 Apdares OPERATORS
8265 04 Atgaļošanas OPERATORS
8265 05 Ādas apstrādes OPERATORS
8265 06 Vilnas šķiedru/sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8265 07 Ādas/kodināšanas iekārtas OPERATORS
8265 08 Miecēšanas iekārtas OPERATORS
8265 09 Ādas/mazgāšanas iekārtas OPERATORS
8265 10 Atspiešanas iekārtas OPERATORS
8265 11 Ēvelēšanas iekārtas OPERATORS
8265 12 Šķelšanas iekārtas OPERATORS
8265 13 Izlīdzināšanas iekārtas OPERATORS
8265 14 Stiepšanas iekārtas OPERATORS
8265 15 Slīpēšanas iekārtas OPERATORS
8265 16 Mērīšanas iekārtas OPERATORS
8265 17 Presēšanas iekārtas OPERATORS
8265 18 Žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8265 19 Šķīdumu SAGATAVOTĀJS
8266 Apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:
8266 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS
8266 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8269 Tekstiliju, kažokādu, ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:
8269 01 Lenšu ražošanas OPERATORS
8269 02 Cepuru izgatavošanas OPERATORS
8269 03 Matraču ražošanas OPERATORS
8269 04 Modeļu izgatavošanas OPERATORS
8269 05 Dalīšanas mašīnas operators
8271 Gaļas un zivju apstrādes iekārtu operatori:
8271 01 Konservēšanas OPERATORS
8271 02 Zivju apstrādes OPERATORS
8271 03 Zivju izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8271 04 Saldēšanas OPERATORS
8271 05 Gaļas apstrādes OPERATORS
8271 06 Gaļas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8271 07 Gaļas konservēšanas OPERATORS
8271 08 Gaļas un zivju/autoklāva OPERATORS
8272 Piena produktu ražošanas iekārtu operatori:
8272 01 Piena produktu/ražošanas OPERATORS
8272 02 Piena produktu/saldēšanas iekārtas OPERATORS
8272 03 Piena pulvera/ražošanas OPERATORS
8272 04 Piena produktu/pasterizēšanas OPERATORS
8272 05 Siera/ražošanas OPERATORS
8273 Graudu un garšvielu malšanas iekārtu operatori:
8273 01 Graudu apstrādes OPERATORS
8273 02 Garšvielu apstrādes OPERATORS
8273 03 Garšvielu/veltņa OPERATORS
8274 Maizes, baltmaizes un šokolādes izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:
8274 01 Maizes izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 02 Graudu izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 03 Šokolādes izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8274 04 Šokolādes veidošanas iekārtas OPERATORS
8274 05 Konfekšu ražošanas OPERATORS
8274 06 Makaronu ražošanas OPERATORS
8274 07 Pastu ražošanas OPERATORS
8274 08 Konditorejas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8275 Augļu, dārzeņu un riekstu pārstrādes iekārtu operatori:
8275 01 Augļu, dārzeņu/konservu ražošanas OPERATORS
8275 02 Pārtikas eļļas ražošanas OPERATORS
8275 03 Augļu, dārzeņu/saldēšanas iekārtas OPERATORS
8275 04 Augļu, dārzeņu/sulu ražošanas OPERATORS
8275 05 Augļu apstrādes OPERATORS
8275 06 Pārtikas esenču/iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS
8275 07 Pārtikas produktu/vakuumkrāsns OPERATORS
8275 08 Spiedes OPERATORS
8276 Cukura ražošanas un rafinēšanas iekārtu operatori:
8276 01 Cukura/rafinēšanas OPERATORS
8276 02 Cukura ražošanas OPERATORS
8277 Tējas, kafijas un kakao gatavošanas iekārtu operatori:
8277 01 Maisīšanas iekārtas OPERATORS
8277 02 Kakao pupiņu/apstrādes OPERATORS
8277 03 Kafijas pupiņu/apstrādes OPERATORS
8277 04 Grauzdēšanas iekārtas OPERATORS
8278 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu operatori:
8278 01 Alus gatavošanas OPERATORS
8278 02 Spirta, vīna/sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8278 03 Raudzēšanas iekārtas OPERATORS
8278 04 Destilēšanas iekārtas OPERATORS
8278 05 Liķieru ražošanas OPERATORS
8278 06 Bezalkoholisko dzērienu ražošanas OPERATORS
8278 07 Etiķa ražošanas OPERATORS
8278 08 Pudeļu/mazgāšanas iekārtas OPERATORS
8278 09 Iesala gatavošanas OPERATORS
8278 10 Vīna ražošanas OPERATORS
8278 11 Gāzētā ūdens sagatavotājs
8279 Tabakas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:
8279 01 Tabakas/sajaukšanas iekārtas OPERATORS
8279 02 Cigarešu ražošanas OPERATORS
8279 03 Tabakas izstrādājumu sagatavošanas OPERATORS
8281 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montētāji:
8281 01 Dzinēju MONTĒTĀJS
8281 02 Iespiedmašīnu MONTĒTĀJS
8281 03 Kokapstrādes iekārtu MONTĒTĀJS
8281 04 Lauksaimniecības mašīnu MONTĒTĀJS
8281 05 Lidmašīnu MONTĒTĀJS
8281 06 Montāžas līnijas OPERATORS
8281 07 Rūpniecisko iekārtu MONTĒTĀJS
8281 08 Tekstilrūpniecības iekārtu MONTĒTĀJS
8281 09 Turbīnu MONTĒTĀJS
8281 10 Zemes darbu mašīnu MONTĒTĀJS
8281 11 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
8281 12 Sliežu ceļu MONTĒTĀJS
8282 Elektrisko izstrādājumu montētāji:
8282 01 Elektroiekārtu MONTĒTĀJS
8282 02 Kompozīto mezglu MONTIERIS
8282 03 Uztīšanas iekārtas MONTĒTĀJS
8282 04 AKUMULATORISTS
8282 05 Tīšanas OPERATORS
8282 06 Elektrovakuuma automātu OPERATORS
8282 07 Elektrospuldžu/detaļu ražošanas OPERATORS
8282 08 Pārtīšanas OPERATORS
8282 09 IZOLĒTĀJS
8283 Elektronisko un tiem līdzīgu izstrādājumu montētāji:
8283 01 Audiovideoiekārtu MONTIERIS
8283 02 Elektronisko iekārtu MONTIERIS
8283 03 Elektronisko iekārtu komponentu MONTIERIS
8283 04 Hronometru MONTIERIS
8283 05 Mikroelektronisko iekārtu MONTIERIS
8283 06 Precīzijas instrumentu MONTĒTĀJS
8283 07 Pulksteņu MONTIERIS
8283 08 Radioaparātu MONTIERIS
8283 09 Televizoru MONTIERIS
8284 Metāla, gumijas un plastmasas produkcijas montētāji:
8284 01 Metāla/mēbeļu MONTĒTĀJS
8284 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS
8284 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8284 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8285 Koksnes un tai līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji:
8285 01 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8285 02 Koka/mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 Papīra, kartona, tekstiliju un tiem līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji:
8286 01 Ādas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 02 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8286 03 Audumu izstrādājumu ŠUVĒJS
8290 Dažādu iekārtu operatori un izstrādājumu montētāji:
8290 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS
8290 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS
8290 03 Drenāžas cauruļu saiņošanas OPERATORS
8290 04 Etiķešu līmēšanas OPERATORS
8290 05 Saiņošanas OPERATORS
8290 06 Izolācijas materiālu ražošanas OPERATORS
8290 07 Kabeļu izolēšanas OPERATORS
8290 08 Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8290 09 Konteineru/pildīšanas iekārtas OPERATORS
8290 10 Pudeļu uzpildes OPERATORS
8290 11 Zīmogošanas iekārtas OPERATORS
8290 12 Kompozīto ražojumu MONTĒTĀJS
8290 13 Presēšanas iekārtas OPERATORS
8290 14 Radiācijas MĒRĪTĀJS
8290 15 Saiņošanas iekārtas apkalpotājs
8290 16 Šķidrumu iekārtas OPERATORS
8311 Lokomotīvju mašīnisti:
8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS
8311 02 Dzelzceļa mašīnas vadītāja PALĪGS
8311 03 Vilciena VADĪTĀJS
8311 04 Vilciena vadītāja PALĪGS
8311 05 Lokomotīves VADĪTĀJS
8311 06 Lokomotīves vadītāja PALĪGS
8311 07 Karjera/mašīnu VADĪTĀJS
8311 08 Lokomotīves MAŠĪNISTS
8311 09 Gulšņu blietēšanas mašīnas mašīnists
8311 10 Lokomotīves mašīnista palīgs
8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem līdzīgu profesiju darbinieki:
8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS
8312 02 Vilcienu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 03 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS
8312 04 Vilcienu SARGS
8312 05 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS
8312 06 Dzelzceļa šķirotavas dežurants
8312 07 Dzelzceļa pārbrauktuves dežurants
8312 08 Vagonu APSKATĪTĀJS
8312 09 Vagonu parka DEŽURANTS
8312 10 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS
8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji:
8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS
8322 02 Furgona VADĪTĀJS
8322 03 Sanitārautomobiļu VADĪTĀJS
8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS
8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS
8323 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji:
8323 01 Autobusa VADĪTĀJS
8323 02 Tramvaja VADĪTĀJS
8323 03 Trolejbusa VADĪTĀJS
8324 Kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji:
8324 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS
8324 02 Degvielas cisternautomobiļa VADĪTĀJS
8324 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS
8324 04 Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS
8324 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
8324 06 Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS
8324 07 Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS
8324 08 Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS
8331 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori:
8331 01 Kombaina OPERATORS (lauksaimniecībā)
8331 02 Kuļmašīnas OPERATORS
8331 03 Kūlīšu sējēja OPERATORS
8331 04 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS
8331 05 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS
8331 06 Baļķvedēja VADĪTĀJS
8331 07 Traktora VADĪTĀJS
8332 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori:
8332 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
8332 02 Betona klājēja OPERATORS
8332 03 Bituma klājēja OPERATORS
8332 04 Buldozera OPERATORS
8332 05 Ceļa veltņa OPERATORS
8332 06 Ceļa seguma klāšanas mašīnas OPERATORS
8332 07 Ekskavatora OPERATORS
8332 08 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS (celtniecībā)
8332 09 Akmens/klāšanas OPERATORS (celtniecībā)
8332 10 Asfalta/klāšanas OPERATORS
8332 11 Betona/klāšanas OPERATORS (celtniecībā)
8332 12 Darvas/klāšanas OPERATORS
8332 13 Mehāniskās/lāpstas OPERATORS
8332 14 Grāvju racēja OPERATORS
8332 15 Tuneļu ierīkošanas mašīnas OPERATORS (celtniecībā)
8332 16 Zāģa vadīšanas OPERATORS
8332 17 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)
8332 18 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS
8332 19 Asfaltēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8332 20 Buldozera VADĪTĀJS
8332 21 Ceļa greideru un skrēperu VADĪTĀJS
8332 22 Ceļa veltņa VADĪTĀJS
8332 23 Ekskavatora VADĪTĀJS
8332 24 Grāvju racēja VADĪTĀJS
8332 25 Zemes smēlēja VADĪTĀJS
8332 26 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS
8332 27 Pāļdziņa OPERATORS
8332 28 Gudronatora VADĪTĀJS
8332 29 Autogreidera VADĪTĀJS
8332 30 Pašgājēja skrēpera VADĪTĀJS
8332 31 Ekskavatora vadītāja palīgs
8332 32 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
8332 33 sliežu ceļa mērījumu operators
8333 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori:
8333 01 Celtņa OPERATORS
8333 02 Elevatora OPERATORS
8333 03 Eskalatora OPERATORS
8333 04 Kuģa/celtņa OPERATORS
8333 05 Kanāla vai ostas/slūžu OPERATORS
8333 06 Tilta OPERATORS
8333 07 Trošu ceļa OPERATORS
8333 08 Vinčas OPERATORS
8333 09 Autoceltņa/automobiļa VADĪTĀJS
8333 10 Transportiera apkalpotājs
8333 11 Sliežu pacelšanas mašīnas mašīnists
8333 12 Iekraušanas iekārtas apkalpotājs
8333 13 Hidroiekrāvēja MAŠĪNISTS
8333 14 Metalurģiskās iekārtas/celtņa OPERATORS
8334 Autokrāvēju operatori:
8334 01 Lifta/platformas OPERATORS
8334 02 Celtņa/platformas OPERATORS
8334 03 Platformas OPERATORS (rūpniecībā)
8334 04 Autokrāvēja VADĪTĀJS
8334 05 Elektrokrāvēja OPERATORS
8334 06 Elektrokāra VADĪTĀJS
8340 Kuģu komandas un tām radniecīgu profesiju darbinieki:
8340 01 BOCMANIS
8340 02 Bagarēšanas/komandas LOCEKLIS
8340 03 Jahtas/komandas LOCEKLIS
8340 04 LAIVINIEKS
8340 05 MATROZIS
8340 06 Klāja MATROZIS
8340 07 Kuģa pietauvošanas MATROZIS
8340 08 Vecākais MATROZIS
8340 09 Liellaivas OPERATORS
8340 10 PĀRCĒLĀJS
8340 11 Glābšanas laivas STŪRMANIS
8340 12 Bākas UZRAUGS
9141 Ēku uzraugi:
9141 01 Ēkas SARGS
9141 02 Ēkas UZRAUGS
9141 03 DEŽURANTS
9151 Kurjeri, bagāžas nesēji un preču iznēsātāji:
9151 01 KURJERS
9151 02 IZSŪTĀMAIS
9151 03 Bagāžas NESĒJS
9151 04 Pasta IZNĒSĀTĀJS
9152 Šveicari, dežuranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
9152 01 ŠVEICARS
9152 02 Biļešu KONTROLIERIS
9152 03 GARDEROBISTS
9152 04 DEŽURANTS
9152 05 SARGS
9153 Automātu naudas savācēji, komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaitītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
9153 01 Naudas automātu/KASIERIS kontrolieris
9153 02 KONTROLIERIS
9162 Ielu slaucītāji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:
9162 01 SĒTNIEKS 2

2.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem: 2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji:
2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS
2452 02 GLEZNOTĀJS
2452 03 GRAFIĶIS
2452 04 KARIKATŪRISTS
2452 05 MĀKSLINIEKS
2452 07 MULTIPLIKATORS
2452 08 RESTAURĒTĀJS
2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)
2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS
2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2452 14 MODELĒTĀJS
2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS
2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2452 19 KokTĒLNIEKS
2452 20 INSTALATORS
2452 21 INTERJERISTS
2452 22 JUVELIERIS
2452 23 KERAMIĶIS
2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS
2452 25 MetālMĀKSLINIEKS
2452 26 PLAKĀTISTS
2452 27 SCENOGRĀFS
2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS
2452 30 VideoMĀKSLINIEKS
2452 31 Vides MĀKSLINIEKS
2452 32 VITRĀŽISTS
2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji:
2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS
2453 06 Pūšamo/instrumentu MŪZIĶIS
2453 07 Sitamo/instrumentu MŪZIĶIS
2453 08 Stīgu/instrumentu MŪZIĶIS
2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2453 10 Nošu PĀRRAKSTĪTĀJS
2453 11 SOLISTS
2453 12 VOKĀLISTS
2454 Horeogrāfi un dejotāji:
2454 01 Baleta SOLISTS
2454 02 DEJOTĀJS
2454 03 HOREOGRĀFS
2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS
2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori:
2455 01 AKTIERIS
3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti:
3131 01 Kinooperatora ASISTENTS
3131 02 MikroFOTOGRĀFS
3131 03 KinoOPERATORS
3131 04 Audio iekārtu OPERATORS
3131 05 Kinofilmu/skaņu REDAKTORS
3131 06 Televīzijas OPERATORS
3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3131 08 Mikrofona OPERATORS
3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3131 10 FOTOGRĀFS
3131 11 Skaņu OPERATORS
3132 Radio un telekomunikāciju iekārtu speciālisti:
3132 01 Kuģa RADISTS
3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS
3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS
3132 05 Aviācijas/radioiekārtas OPERATORS
3132 06 Sauszemes/radioiekārtas OPERATORS
3132 07 Jūras/radioiekārtas OPERATORS
3132 08 Tālsakaru OPERATORS
3132 09 Telegrāfa OPERATORS
3132 10 Kino PROJICĒTĀJS
3132 11 TELEGRĀFISTS
3132 12 Kuģa radio OPERATORS
3133 Medicīnas iekārtu speciālisti:
3133 01 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS
3133 02 Elektroencelogrāfijas OPERATORS
3133 03 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS
3141 Kuģu ekspluatācijas speciālisti
3141 01 Kuģa inženierMEHĀNIĶIS
3141 02 Kuģa MEHĀNIĶIS
3141 03 Kuģa inženierelektroMEHĀNIĶIS
3141 04 Kuģa MEHĀNIĶA PALĪGS
3141 05 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
3141 07 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3141 08 Radionavigācijas sistēmu MEHĀNIĶIS
3141 09 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3141 10 Navigācijas iekārtu INŽENIERIS
3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:
3226 03 MASIERIS
3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS
3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS
3226 12 Bērnu MASIERIS
3226 13 Solārija DARBINIEKS
3227 Veterinārfeldšeri:
3227 01 APSĒKLOTĀJS
3227 02 Veterinārārsta ASISTENTS
3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS
3471 Dekoratori un dizaineri:
3471 01 DEKORATORS
3471 02 Izstādes DEKORATORS
3471 03 Skatlogu DEKORATORS
3471 04 DIZAINERS
3471 05 Dārglietu DIZAINERS
3471 06 Iesaiņojuma DIZAINERS
3471 07 Plakātu DIZAINERS
3471 08 Audumu DIZAINERS
3471 09 ILUSTRATORS
3471 10 Teātra DEKORATORS
3471 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS
3471 12 Apģērbu MODELĒTĀJS
3471 13 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
3471 14 Floras DIZAINERS
3473 Mūziķi, dziedātāji un dejotāji, kuri uzstājas uz ielas, klubos u.tml.:
3473 04 DEJOTĀJS
3473 05 MŪZIĶIS
3473 06 DZIEDĀTĀJS
3473 15 KONCERTMEISTARS
3473 16 VOKĀLISTS
3476 Restaurētāji:
3476 01 Monumentālo gleznu RESTAURĒTĀJS
3476 02 Stājgleznu RESTAURĒTĀJS
3476 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURĒTĀJS
3476 04 Grafikas RESTAURĒTĀJS
3476 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURĒTĀJS
3476 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURĒTĀJS
3476 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURĒTĀJS
3476 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURĒTĀJS
3476 09 Tekstiliju RESTAURĒTĀJS
3476 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURĒTĀJS
3476 11 Metāla izstrādājumu RESTAURĒTĀJS
3476 12 Foto un kino materiālu RESTAURĒTĀJS
3476 13 Koka būvju RESTAURĒTĀJS
3476 14 Akmens būvju RESTAURĒTĀJS
3476 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURĒTĀJS
4131 Noliktavu darbinieki:
4131 01 EKSPEDITORS
4131 02 MANTZINIS
4131 03 Noliktavas PĀRZINIS
4131 04 SVĒRĀJS
4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS
4131 06 PREČZINIS
4131 07 Produkcijas pieņēmējs
4132 Materiālu uzskaites darbinieki:
4132 01 Materiālu PLĀNOTĀJS
4132 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS
4132 03 Ražošanas DISPEČERS
4132 04 Darbu RĪKOTĀJS
4132 05 KONTROLIERIS
4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:
4133 06 Maršruta pārraugs
4133 07 Transportlīdzekļu manevru pārraugs
4133 12 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS
4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki:
4142 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS
4142 02 KURJERS
4142 03 PASTNIEKS
4142 04 Tiesas ZIŅNESIS
4142 05 Pasta IZNĒSĀTĀJS
4142 06 Pasta ŠĶIROTĀJS
4211 Kasieri un biļešu pārdevēji:
4211 01 INKASENTS
4211 02 Naudas izmaksas KASIERIS
4211 03 Biļešu kases KASIERIS
4211 04 Veikala KASIERIS
4211 05 Bagāžas KASIERIS
4211 06 Preču KASIERIS
4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
4212 01 Bankas KASIERIS
4212 02 Naudas MAINĪTĀJS
4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS
4212 04 Valūtas KASIERIS
4212 05 KontrolKASIERIS
4212 06 Naudas SADALĪTĀJS
4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS
4212 08 Kases kontu OPERATORS
4213 Bukmeikeri un krupjē:
4213 01 BUKMEIKERS
4213 02 KRUPJĒ
4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS
4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki:
4222 01 Klientu, pacientu REĢISTRĒTĀJS
4223 Telefona komutatoru operatori:
4223 01 Telefonu komutatora OPERATORS
4223 02 Telefonists
5111 Ceļojumu pavadoņi:
5111 01 Kuģa KALPOTĀJS
5111 02 Lidostas KALPOTĀJS
5111 03 Lidmašīnas PAVADONIS
5111 04 Vilciena PAVADONIS
5111 05 Kuģa STJUARTS
5111 06 Lidmašīnas STJUARTS
5111 07 Kuģa vecākais STJUARTS
5111 08 Vagonu PAVADONIS
5112 Sabiedriskā transporta konduktori:
5112 01 Vecākais KONDUKTORS
5112 02 Autobusa KONDUKTORS
5112 03 Guļamvagona KONDUKTORS
5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) KONDUKTORS
5112 05 Pārceltuves KONDUKTORS
5112 06 Preču vagona KONDUKTORS
5112 07 Tramvaja KONDUKTORS
5112 08 Trolejbusa KONDUKTORS
5112 09 Trošu vagona KONDUKTORS
5112 10 Vilciena KONDUKTORS
5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS
5122 Pavāri:
5122 01 PAVĀRS
5122 02 PAVĀRA PALĪGS
5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki:
5123 01 BĀRMENIS
5123 02 BUFETNIEKS
5123 03 Bufetes KALPOTĀJS
5123 04 VIESMĪLIS
5131 Bērnu uzraudzītāji:
5131 01 AUKLIS
5131 02 GUVERNANTS
5131 03 Slimnieku KOPĒJS
5131 04 Skolēnu PAVADONIS
5131 05 Pirmsskolas audzinātāja (skolotāja) palīgs
5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki:
5132 01 Zobārstniecības jaunākā Medicīnas MĀSA
5132 02 SANITĀRS
5132 03 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS
5132 04 Dezinfektors
5132 05 Medicīnas māsas PALĪGS
5132 06 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki:
5133 01 Slimu bērnu AUKLIS
5133 02 Mājas darbu PALĪGS
5133 03 APRŪPĒTĀJS
5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
5139 01 Farmaceita PALĪGS
5139 02 Veterinārārsta PALĪGS
5139 03 Veterinārsanitārs
5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
5141 01 BĀRDDZINIS
5141 02 FRIZIERIS
5141 03 GRIMĒTĀJS
5141 04 KOSMETOLOGS
5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS
5141 06 Parūku MEISTARS
5141 07 PIRTNIEKS
5141 08 kosmētiķis
5141 09 ĢĒRBĒJS
5142 Pavadoņi un sulaiņi:
5142 01 ISTABENis
5142 02 PAVADONIS
5142 03 MĀJKALPOTĀJS
5142 04 SULAINIS
5142 05 Viesnīcas SULAINIS
5161 Ugunsdzēsēji un glābēji:
5161 01 Meža ugunsgrēku PATRUĻNIEKS
5161 02 UGUNSDZĒSĒJS
5161 03 Meža UGUNSDZĒSĒJS
5161 04 glābējs
5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki:
5163 01 CietumSARGS
5163 02 Cietuma UZRAUGS
5169 Citi apsardzes darbinieki:
5169 01 ZEMESSARGS
5169 02 Jūras krasta ZEMESSARGS
5169 03 MEŽSARGS
5169 04 MIESASSARGS
5169 05 PATRUĻNIEKS
5169 06 Jūras krasta PATRUĻNIEKS
5169 07 Rezervāta UZRAUGS
5169 08 Satiksmes UZRAUGS
5169 09 Apsardzes ORGANIZATORS
5169 10 SARGS
5169 11 Apsardzes dienesta kontrolieris
5169 12 Dežurants
5169 13 Eksponātu uzraugs
5169 14 Drošības INSPEKTORS
5169 15 Apsardzes pults DEŽURANTS
5169 16 Apsardzes DEŽURANTS
5169 17 Apsardzes INSPEKTORS
5169 18 Tehniskais OPERATORS
5169 19 Bruņojuma INSPEKTORS
5169 20 Caurlaižu INSPEKTORS
5169 21 Režīma UZRAUGS
5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi:
5210 01 Mākslas MODELIS
5210 02 Modes MODELIS
5210 03 Reklāmas MODELIS
5210 04 Tērpu demonstrēšanas MODELIS
5210 05 Tērpu DEMONSTRĒTĀJs
5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji:
5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS
5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS
5220 03 Preču DEMONSTRĒTĀJS
5220 04 Pasūtījumu veikala pārdevēja PALĪGS
5220 05 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5220 06 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5220 07 Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS
5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS
5230 Kiosku un tirgus pārdevēji:
5230 01 Ielas stenda PĀRDEVĒJS
5230 02 Kioska PĀRDEVĒJS
5230 03 Tirgus PĀRDEVĒJS
7216 Zemūdens strādnieki:
7216 01 ŪDENSLĪDĒJS
7216 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS
7216 03 Glābējdienesta ŪDENSLĪDĒJS
8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji:
8322 05 Taksometra VADĪTĀJS
9111 Pārtikas preču ielu pārdevēji:
9111 01 Pārtikas preču/ielas PĀRDEVĒJS
9111 02 Atspirdzinošo dzērienu PĀRDEVĒJS
9111 03 Bufetes PĀRDEVĒJS
9112 Nepārtikas preču ielu pārdevēji:
9112 01 Nepārtikas preču/ielas PĀRDEVĒJS
9112 02 Laikrakstu PĀRDEVĒJS
9112 03 Preču IZNĒSĀTĀJS
9112 04 KOLPORTIERIS
9112 05 Teātra programmu PĀRDEVĒJS
9113 Preču piegādātāji mājās:
9113 01 Tirdzniecības AĢENTS

2.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, tehnoloģisko procesu izpildi un uzraudzību, grāmatvedību un uzskaiti un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti:
3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02 Fizikas TEHNIĶIS
3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS
3111 08 LABORANTS
3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
3111 11 Hidroloģijas tehniķis
3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS
3112 Celtniecības speciālisti:
3112 01 Celtniecības KALKULĒTĀJS
3112 02 BūvTEHNIĶIS
3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
3112 07 Sanitārtehnikas būvTEHNIĶIS
3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS
3112 10 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 11 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS
3112 12 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 13 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS
3112 14 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 15 Arhitektūras tehniķis
3113 Elektrotehnikas speciālisti:
3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02 ElektroTEHNIĶIS
3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS
3114 Elektronikas un telekomunikāciju speciālisti:
3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS
3114 02 Skaitļotāju/uzbūves projektēšanas TEHNIĶIS
3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS
3114 04 Telekomunikāciju TEHNIĶIS
3114 05 Elektronikas/kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 06 Aerokosmisko/iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 07 Informātikas/elektronikas TEHNIĶIS
3114 08 Pusvadītāju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 09 Aerokosmisko telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 10 Radara telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 11 Radio telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 12 Televīzijas komunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 13 Telefona komunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 14 Telegrāfa komunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 15 Signālsistēmu telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 16 Telekomunikāciju INŽENIERIS
3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS
3115 Inženiermehānikas speciālisti:
3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS
3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS
3115 06 Kuģu MEHĀNIĶIS
3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 08 Lauksaimniecības/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 09 Gaisa kondicionēšanas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS
3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS
3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS
3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS
3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 19 Eļļošanas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 20 Jūras/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 21 Dzinēju/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 22 Ostas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 23 Atomenerģijas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS
3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS
3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS
3115 27 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 28 Ceha/iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 37 Mehānikas TEHNOLOGS
3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 40 Sliežu ceļu TEHNIĶIS
3115 41 Mehāniķis
3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS
3116 Inženierķīmijas speciālisti:
3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS
3116 02 Ķīmijas TEHNIĶIS
3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS
3116 05 Naftas TEHNIĶIS
3116 06 LABORANTS
3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS
3116 08 Plastmasas TEHNOLOGS
3116 09 TEHNOLOGA PALĪGS
3117 Iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas speciālisti:
3117 01 Naftas un gāzes/urbumu CEMENTĒTĀJS
3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS
3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS
3117 05 Naftas un gāzes/urbumu URBĒJS
3117 06 Proves noteicējs
3118 Rasētāji:
3118 01 RASĒTĀJS
3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS
3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS
3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS
3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11 Kuģu/tehnikas RASĒTĀJS
3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS
3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS
3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS
3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18 KOPĒTĀJS
3118 19 Tehniskais REDAKTORS
3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti:
3119 01 Metožu TEHNIĶIS
3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04 Drošības tehnikas TEHNIĶIS
3119 05 Nedatorizēto/sistēmu TEHNIĶIS
3119 06 Telekomunikāciju/darba normēšanas TEHNIĶIS
3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11 Darba NORMĒTĀJS
3119 12 EKONOMISTS
3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS
3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 15 Kvalitātes tehniķis
3119 16 Tāmju INŽENIERIS
3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti:
3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS
3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS
3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS
3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS
3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS
3121 09 Informācijas sistēmu INŽENIERIS
3121 10 Datortīkla INŽENIERIS
3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS
3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS
3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
3121 18 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS
3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS
3122 Skaitļošanas tehnikas operatori:
3122 01 Skaitļotāja OPERATORS
3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS
3122 03 Datora OPERATORS
3122 04 s.w.i.f.t. operators
3122 05 Klīringa OPERATORS
3122 06 s.w.i.f.t. ADMINISTRATORS
3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti:
3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS
3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS
3145 07 Radiolokācijas INŽNIERIS
3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS
3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS
3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 11 Radiolokācijas OPERATORS
3145 12 Radionavigācijas OPERATORS
3211 Dabaszinātņu speciālisti:
3211 01 TAKSIDERMISTS
3211 02 LABORANTS
3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS
3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS
3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS
3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS
3211 08 Botānikas TEHNIĶIS
3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS
3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS
3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS
3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS
3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS
3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS
3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS
3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS
3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS
3211 19 Audu TEHNIĶIS
3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS
3211 21 Mikrobiologa PALĪGS
3211 22 Epidemiologa PALĪGS
3211 23 Virusologa PALĪGS
3211 24 Radiologa PALĪGS
3211 25 Pārtikas un dzērienu tehnologa PALĪGS
3211 26 Parazitologa PALĪGS
3211 27 Entomologa PALĪGS
3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS
3211 29 Biomedicīnas LABORANTS
3212 Agronomijas un mežsaimniecības speciālisti:
3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS
3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS
3212 04 Meža TEHNIĶIS
3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS
3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS
3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS
3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS
3212 09 Augsnes TEHNIĶIS
3212 10 MĒRNIEKS
3212 11 ZOOTEHNIĶIS
3212 12 AGRONOMS
3212 13 LABORANTS
3212 14 Ainavu tehniķis
3433 Uzskaites speciālisti:
3433 01 GRĀMATVEDIS
3433 02 RĒĶINVEDIS
3433 03 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3433 04 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3433 05 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3433 06 Kontu OPERATORS
3433 07 Kontu ADMINISTRATORS
3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:
3434 01 Statistiķa PALĪGS
3434 02 Grāmatveža PALĪGS
4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori:
4112 01 Telefaksa OPERATORS
4112 02 Teleksa OPERATORS
4112 03 Teletaipa OPERATORS
4112 04 Telegrāfa OPERATORS
4112 05 Teksta redaktora OPERATORS
4113 Informācijas ievadīšanas operatori:
4113 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS
4113 02 Elektroniskā pasta OPERATORS
4113 03 Perforācijas OPERATORS
4113 04 Pārkodēšanas OPERATORS
4113 05 Signalizācijas pults OPERATORS
4113 06 Energosistēmas vadības pults OPERATORS
4113 07 Teksta MAKETĒTĀJS
4114 Kalkulatoru operatori:
4114 01 Uzskaites OPERATORS
4114 02 Kalkulatoru OPERATORS
4114 03 Summatoru OPERATORS
4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki:
4121 01 GRĀMATVEDIS
4121 02 KASIERIS
4121 03 UZSKAITVEDIS
4121 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS
4121 05 Algu RĒĶINĀTĀJS
4122 Statistikas un finansu darbinieki:
4122 01 RĒĶINVEDIS
4122 02 FINANSISTS
4122 03 STATISTIĶIS
4122 04 TAKSĒTĀJS
4122 05 UZSKAITVEDIS
4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:
4133 02 Transporta INSPEKTORS
4133 03 Transporta KONTROLIERIS
4190 Citi kancelejas darbinieki:
4190 01 TABEĻVEDIS
4190 02 UZSKAITVEDIS
5162 Policisti:
5162 01 POLICISTS
5162 02 Policijas SARGS
5162 03 KĀRTĪBNIEKS

3.līmeņa A pakāpe nepieciešama iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un to struktūrvienību vadītājiem, augsti kvalificētiem speciālistiem, medicīnas un sociālās aprūpes darbiniekiem, augstskolu mācību spēkiem un pedagogiem, kuru profesijas klasificētas ar šādiem kodiem: 1121 Valsts vecākās amatpersonas:
1121 01 Ministru PREZIDENTS
1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS
1121 03 MINISTRS
1121 04 Valsts MINISTRS
1121 05 Starpvalstu/institūcijas VADĪTĀJS
1121 06 Starpvalstu/institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1121 07 ĢENERĀLPROKURORS
1121 08 Valsts KONTROLIERIS
1121 09 Augstākās tiesas priekšsēdētājs
1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1210 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji:
1210 01 DIREKTORS
1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS
1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS
1210 04 IZPILDDIREKTORS
1210 05 Tehniskais DIREKTORS
1210 06 KOMERCDIREKTORS
1210 07 PĀRVALDNIEKS
1210 08 PĀRZINIS
1210 09 PREZIDENTS
1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1210 11 REKTORS
1210 12 PROREKTORS
1210 13 VADĪTĀJS
1210 14 PRIEKŠNIEKS
1210 15 Ekonomikas DIREKTORS
1210 16 Finansu DIREKTORS
1210 17 VICEPREZIDENTS
1210 18 Ražošanas DIREKTORS
1210 19 Administratīvais DIREKTORS
1210 20 Apgādes DIREKTORS
1210 21 Personāla DIREKTORS
1210 22 PADOMES LOCEKLIS
1210 23 KOLĒĢIJAS LOCEKLIS
1210 24 VALDES LOCEKLIS
1210 25 Valsts PILNVARNIEKS
1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā:
1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)
1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)
1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)
1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)
1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)
1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)
1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību saimniecībā)
1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)
1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)
1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)
1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)
1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)
1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)
1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)
1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)
1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)
1221 17 MEŽZINIS
1221 18 MEŽZIŅA VIETNIEKS
1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā:
1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)
1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)
1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)
1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)
1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)
1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)
1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)
1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā:
1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (celtniecībā)
1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (celtniecībā)
1223 03 Darbu VADĪTĀJS (celtniecībā)
1223 04 Pazemes darbu MEISTARS
1223 05 BūvMEISTARS (celtniecībā)
1223 06 Ceļu MEISTARS
1223 07 Ceļu MEISTARa palīgs
1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā:
1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)
1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)
1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā) 1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās:
1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānā)
1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcā)
1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānā)
1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcā)
1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās:
1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)
1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)
1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavā)
1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (transportā)
1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)
1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavā)
1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
1226 08 Pasta PRIEKŠNIEKS
1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 10 Pasta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)
1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)
1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)
1226 14 MEISTARS (transportā)
1226 15 Vilciena priekšnieks
1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS
1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1226 18 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKS
1226 19 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu jomā:
1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)
1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā:
1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)
1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās jomās:
1229 01 DEKĀNS
1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)
1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)
1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)
1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)
1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)
1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma aģentūrā)
1229 09 Skolas PĀRZINIS
1229 10 Skolas DIREKTORS
1229 11 PRODUCENTS (kultūras jomā)
1229 12 IMPRESĀRIJS
1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (kultūras jomā)
1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)
1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)
1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sporta jomā)
1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (tūrisma aģentūrā)
1229 20 ProDEKĀNS
1229 21 Pamatdarbības struktūrvienību VADĪTĀJS (informācijas tehnoloģiju jomā)
1231 Finansu un administratīvo struktūrvienību vadītāji:
1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 03 Finansu struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS
1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 07 Finansu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1231 09 Kompānijas SEKRETĀRS
1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS
1232 Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji:
1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS
1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS
1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji:
1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS
1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS
1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1234 Reklāmas un ārējo attiecību struktūrvienību vadītāji:
1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS
1234 02 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS
1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1234 04 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1235 Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji:
1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS
1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS
1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji:
1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji:
1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS
1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS
1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā:
1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)
1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)
1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)
1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)
1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā:
1312 01 Uzņēmuma DIREKTORS (rūpniecībā)
1312 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)
1312 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (rūpniecībā)
1313 Vispārējie vadītāji celtniecībā:
1313 01 Uzņēmuma DIREKTORS (celtniecībā)
1313 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (celtniecībā)
1313 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (celtniecībā)
1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā:
1314 01 Uzņēmuma DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1314 02 Uzņēmuma DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1314 03 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1314 04 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1314 05 Uzņēmuma VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1314 06 Uzņēmuma VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1314 07 VEIKALVEDIS
1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās:
1315 01 Viesnīcas DIREKTORS
1315 02 Nometnes DIREKTORS
1315 03 Pansijas DIREKTORS
1315 04 Restorāna DIREKTORS
1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS
1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS
1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS
1315 08 VIESNĪCNIEKS
1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS
1315 10 Nometnes VADĪTĀJS
1315 11 Pansijas VADĪTĀJS
1315 12 Restorāna VADĪTĀJS
1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS
1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS
1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS
1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS
1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS
1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS
1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS
1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS
1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās:
1316 01 Uzņēmuma DIREKTORS (transportā)
1316 02 Uzņēmuma DIREKTORS (sakaros)
1316 03 Uzņēmuma DIREKTORS (noliktavā)
1316 04 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (transportā)
1316 05 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (sakaros)
1316 06 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (noliktavā)
1316 07 Uzņēmuma VADĪTĀJS (transportā)
1316 08 Uzņēmuma VADĪTĀJS (sakaros)
1316 09 Uzņēmuma VADĪTĀJS (noliktavā)
1316 10 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (transportā)
1316 11 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (sakaros)
1316 12 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (noliktavā)
1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā:
1317 01 Firmas DIREKTORS (komercpakalpojumos)
1317 02 Firmas IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)
1317 03 Firmas VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1317 04 Firmas PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)
1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā:
1318 01 Uzņēmuma DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1318 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1318 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)
1318 04 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1319 Vispārējie vadītāji citās jomās:
1319 01 Iestādes DIREKTORS (kultūras jomā)
1319 02 Iestādes DIREKTORS (izglītības jomā)
1319 03 Iestādes DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1319 04 Iestādes DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)
1319 05 Iestādes DIREKTORS (sporta jomā)
1319 06 Iestādes DIREKTORS (tūrisma aģentūrā)
1319 07 Iestādes IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)
1319 08 Iestādes IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)
1319 09 Iestādes IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1319 10 Iestādes IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)
1319 11 Iestādes IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)
1319 12 Iestādes IZPILDDIREKTORS (tūrisma aģentūrā)
1319 13 Iestādes VADĪTĀJS (kultūras jomā)
1319 14 Iestādes VADĪTĀJS (izglītības jomā)
1319 15 Iestādes VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)
1319 16 Iestādes VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)
1319 17 Iestādes VADĪTĀJS (sporta jomā)
1319 18 Iestādes VADĪTĀJS (tūrisma aģentūrā)
1319 19 Iestādes PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)
1319 20 Iestādes PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)
1319 21 Iestādes PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1319 22 Iestādes PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)
1319 23 Iestādes PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)
1319 24 Iestādes PĀRVALDNIEKS (tūrisma aģentūrā)
2111 Fiziķi un astronomi:
2111 01 AERODINAMIĶIS
2111 02 ASTRONOMS
2111 03 RadioASTRONOMS
2111 04 AstroFIZIĶIS
2111 05 BALLISTIĶIS
2111 06 HIDRODINAMIĶIS
2111 07 FIZIĶIS
2111 08 Akustikas FIZIĶIS
2111 09 AtomFIZIĶIS
2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS
2111 11 Elektronikas FIZIĶIS
2111 12 SiltumFIZIĶIS
2111 13 Gaismas FIZIĶIS
2111 14 Mehānikas FIZIĶIS
2111 15 MolekulārFIZIĶIS
2111 16 KodolFIZIĶIS
2111 17 Optikas FIZIĶIS
2111 18 Cietvielu FIZIĶIS
2111 19 Skaņas FIZIĶIS
2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS
2111 21 TERMODINAMIĶIS
2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS
2111 23 METROLOGS
2112 Meteorologi:
2112 01 KLIMATOLOGS
2112 02 METEOROLOGS
2112 03 SINOPTIĶIS
2112 04 AgroMETEOROLOGS
2112 05 HidroMETEOROLOGS
2112 06 AEROLOGS
2112 07 OKEANOLOGS
2112 08 RADIOMETEOROLOGS
2112 09 RADIOMETRISTS
2112 10 AeroMETEOROLOGS
2113 Ķīmiķi:
2113 01 Ražošanas FARMACEITS
2113 02 KRISTALOGRĀFS
2113 03 ĶĪMIĶIS
2113 04 Analītiķis
2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS
2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS
2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS
2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS
2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS
2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS
2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS
2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS
2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS
2113 17 Kosmētisko līdzekļu ķīmiķis
2113 18 Radioloģijas Ķīmiķis
2114 Ģeologi un ģeofiziķi:
2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS
2114 02 GLACIOLOGS
2114 03 ĢEODĒZISTS
2114 04 ĢeoFIZIĶIS
2114 05 ĢEOLOGS
2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS
2114 07 ĢeoMORFOLOGS
2114 08 HidroAKUSTIĶIS
2114 09 HidroĢEOLOGS
2114 10 HIDROLOGS
2114 11 MikroPALEONTOLOGS
2114 12 MINERALOGS
2114 13 OKEANOGRĀFS
2114 14 PALEONTOLOGS
2114 15 SEISMOLOGS
2114 16 STRATOGRĀFS
2114 17 HIDROGRĀFS
2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS
2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2121 05 MATEMĀTIĶIS
2122 Statistiķi:
2122 01 BIOMETRISTS
2122 02 DEMOGRĀFS
2122 03 STATISTIĶIS
2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS
2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS
2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS
2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS
2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS
2122 09 Izglītības STATISTIĶIS
2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS
2122 11 Finanšu STATISTIĶIS
2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS
2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS
2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS
2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi:
2131 01 Skaitļotāju/komunikāciju ANALĪTIĶIS
2131 02 Skaitļotāju/datu bāzes ANALĪTIĶIS
2131 03 Skaitļotāju/sistēmu ANALĪTIĶIS
2131 04 Skaitļotāju/datu bāzes VADĪTĀJS
2131 05 Skaitļotāju/sistēmu DIZAINERS
2131 06 Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS
2131 07 Programmēšanas INŽENIERIS
2131 08 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS
2131 09 Ražošanas/automatizēto vadības sistēmu INŽENIERIS
2131 10 Datortīkla ADMINISTRATORS
2131 11 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2132 Programmētāji:
2132 01 PROGRAMMĒTĀJS
2132 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS
2132 03 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS
2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti:
2139 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS
2141 Arhitekti, pilsētu un satiksmes plānotāji:
2141 01 ARHITEKTS
2141 02 Ainavu ARHITEKTS
2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS
2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS
2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS
2141 06 INTERJERISTS
2141 07 Transporta/tīklu INŽENIERIS
2142 Būvinženieri:
2142 01 BūvINŽENIERIS
2142 02 Ēku karkasa būvINŽENIERIS
2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS
2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS
2142 05 Ēku būvINŽENIERIS
2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS
2142 07 Celtniecības būvINŽENIERIS
2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS
2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS
2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS
2142 11 Hidrotehnikas būvINŽENIERIS
2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS
2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS
2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS
2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS
2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
2142 17 Zemes būvju/mehānikas būvINŽENIERIS
2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS
2142 19 Torņu būvINŽENIERIS
2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS
2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS
2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS
2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS
2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS
2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS
2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS
2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS
2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS
2143 Elektroinženieri:
2143 01 ElektroINŽENIERIS
2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS
2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS
2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS
2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS
2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS
2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
2143 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS
2144 Elektronikas un telekomunikāciju inženieri:
2144 01 Elektronikas INŽENIERIS
2144 02 Skaitļotāju/elektronikas INŽENIERIS
2144 03 Informācijas/elektronikas INŽENIERIS
2144 04 Mērinstrumentu/elektronikas INŽENIERIS
2144 05 Pusvadītāju/elektronikas INŽENIERIS
2144 06 Telekomunikāciju INŽENIERIS
2144 07 Kosmosa/komunikāciju INŽENIERIS
2144 08 Radaru/komunikāciju INŽENIERIS
2144 09 Radio/komunikāciju INŽENIERIS
2144 10 Signālsistēmas/komunikāciju INŽENIERIS
2144 11 Telegrāfa/komunikāciju INŽENIERIS
2144 12 Telefona/komunikāciju INŽENIERIS
2144 13 Televīzijas/komunikāciju INŽENIERIS
2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS
2144 15 Telekomunikāciju TEHNOLOGS
2144 16 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS
2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS
2145 Mehānikas inženieri:
2145 01 Kuģu ARHITEKTS
2145 02 Lidmašīnu DIZAINERS
2145 03 Automobiļu DIZAINERS
2145 04 Aeronautikas INŽENIERIS
2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
2145 06 Automātu INŽENIERIS
2145 07 Saldēšanas iekārtu INŽENIERIS
2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS
2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS
2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS
2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS
2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS
2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS
2145 14 Kuģu INŽENIERIS
2145 15 Mehānikas INŽENIERIS
2145 16 Aeronautikas/mehānikas INŽENIERIS
2145 17 Lauksaimniecības/mehānikas INŽENIERIS
2145 18 Gaisa kondicionēšanas/mehānikas INŽENIERIS
2145 19 Pašgājējmehānismu/mehānikas INŽENIERIS
2145 20 Dīzeļu/mehānikas INŽENIERIS
2145 21 Gāzes turbīnu/mehānikas INŽENIERIS
2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas INŽENIERIS
2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas INŽENIERIS
2145 24 Instrumentu/mehānikas INŽENIERIS
2145 25 Kuģu motoru un mašīnu/mehānikas INŽENIERIS
2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas INŽENIERIS
2145 27 Ostas mehānismu/mehānikas INŽENIERIS
2145 28 Kodolenerģētikas/mehānikas INŽENIERIS
2145 29 Saldēšanas iekārtu/mehānikas INŽENIERIS
2145 30 Kuģu būves/mehānikas INŽENIERIS
2145 31 Motoru INŽENIERIS
2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS
2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS
2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS
2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS
2145 36 Siltumenerģijas/pārvades un sadales INŽENIERIS
2145 37 konstruktors
2145 38 Medicīnas iekārtu inženieris
2145 39 dzelzceļa lokomotīvju/remonta Inženieris
2145 40 Vagonu/remonta INŽENIERIS
2146 Ķīmijas inženieri:
2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS
2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS
2146 03 Naftas un dabasgāzes/ķīmijas INŽENIERIS
2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales/ķīmijas INŽENIERIS
2146 05 Naftas INŽENIERIS
2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS
2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS
2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS
2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS
2146 11 Degvielas TEHNOLOGS
2146 12 Krāsu TEHNOLOGS
2146 13 Papīra TEHNOLOGS
2146 14 Plastmasu TEHNOLOGS
2146 15 Polimēru TEHNOLOGS
2146 16 Gumijas TEHNOLOGS
2146 17 Riepu TEHNOLOGS
2146 18 Plastmasu INŽENIERIS
2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS
2147 Iežguves, kalnrūpniecības inženieri un metalurgi:
2147 01 Iežguves, kalnrūpniecības INŽENIERIS
2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS
2147 03 Iežguves, kalnrūpniecības ĢEODĒZISTS
2147 04 Proves NOTEICĒJS
2147 05 ANALĪTIĶIS
2147 06 Ieguves METALURGS
2147 07 Lietuves METALURGS
2147 08 Fizikālo procesu METALURGS
2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS
2147 10 METALURGS analītiķis
2147 11 Ieguves TEHNOLOGS
2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS
2148 Kartogrāfi un topogrāfi:
2148 01 KARTOGRĀFS
2148 02 Jūras KARTOGRĀFS
2148 03 FOTOGRAMMETRISTS
2148 04 Gaisa TOPOGRĀFS
2148 05 Kadastrālais TOPOGRĀFS
2148 06 Ģeodēzijas TOPOGRĀFS
2148 07 Hidrogrāfijas TOPOGRĀFS
2148 08 Zemes TOPOGRĀFS
2148 09 Aerofotografikas TOPOGRĀFS
2148 10 Meža TAKSATORS
2148 11 Zemes IERĪKOTĀJS
2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2149 01 Komunikāciju/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 02 Sistēmu/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 03 Sistēmu/izņemot skaitļotāju DIZAINERS
2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS
2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS
2149 06 Plānošanas INŽENIERIS
2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS
2149 08 Robotu INŽENIERIS
2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS
2149 10 Sistēmu/izņemot skaitļotāju INŽENIERIS
2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS
2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS
2149 13 Cementa TEHNOLOGS
2149 14 Keramikas TEHNOLOGS
2149 15 Stikla TEHNOLOGS
2149 16 Ādas TEHNOLOGS
2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS
2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS
2149 19 Audumu TEHNOLOGS
2149 20 Koka TEHNOLOGS
2149 21 INŽENIERINSPEKTORS
2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS
2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS
2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS
2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS
2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS
2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS
2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS
2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS
2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS
2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS
2149 32 KOLORISTS
2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS
2149 34 Siltumenerģijas režīmu INŽENIERIS
2149 35 Energotīklu DISPEČERS
2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS
2149 37 Šūšanas tehnologs
2149 38 Būvmateriālu tehnologs
2149 39 Energosistēmu Inženieris
2149 40 tehnologs
2149 41 konstruktors
2149 42 Kvalitātes Inženieris
2149 43 Tekstilmateriālu apdares tehnologs
2149 44 Meža tehnologs
2149 45 Projektēšanas inženieris
2149 46 Ražošanas inženieris
2149 47 Iekārtu ekspluatācijas inženieris
2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 49 Metroloģijas INŽENIERIS
2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS
2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS
2149 52 KomunālINŽENIERIS
2151 Kuģu vadīšanas vecākie speciālisti:
2151 01 Ostas KAPTEINIS
2151 02 Kuģa inženierVADĪTĀJS
2151 03 Kuģa STŪRMANIS
2151 04 Kuģa KAPTEINIS
2151 05 Tālbraucējs STŪRMANIS
2151 06 Tālbraucējs KAPTEINIS
2151 07 Ātrgaitas kutera STŪRMANIS
2151 08 Kuģa LOCIS
2151 09 Kuģa VADĪTĀJS
2151 10 Jahtas KAPTEINIS
2151 11 Flotes INTENDANTS
2151 12 Kuģa kapteiņa palīgs
2151 13 Kutera vadītājs
2151 14 Kuģu satiksmes OPERATORS
2151 15 Ostas UZRAUGS
2152 Lidmašīnu vadīšanas vecākie speciālisti:
2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS
2152 02 Lidojumu INŽENIERIS
2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS
2152 04 Lidmašīnas PILOTS
2152 05 Helikoptera PILOTS
2152 06 Hidroplāna PILOTS
2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS
2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2211 01 BAKTERIOLOGS
2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS
2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS
2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS
2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS
2211 11 BIOLOGS
2211 12 Saldūdens BIOLOGS
2211 13 Jūras BIOLOGS
2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2211 15 BOTĀNIĶIS
2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS
2211 20 CITOLOGS
2211 21 Dzīvnieku CITOLOGS
2211 22 Augu CITOLOGS
2211 23 EKOLOGS
2211 24 Dzīvnieku EKOLOGS
2211 25 Augu EKOLOGS
2211 26 EMBRIOLOGS
2211 27 Ģenētikas INŽENIERIS
2211 28 ENTOMOLOGS
2211 29 ĢENĒTIĶIS
2211 30 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS
2211 31 Augu ĢENĒTIĶIS
2211 32 HISTOLOGS
2211 33 Dzīvnieku HISTOLOGS
2211 34 Augu HISTOLOGS
2211 35 HidroBIOLOGS
2211 36 IHTIOLOGS
2211 37 IMUNOLOGS
2211 38 MikroBIOLOGS
2211 39 MIKOLOGS
2211 40 ORNITOLOGS
2211 41 PARAZITOLOGS
2211 42 ZIVKOPIS
2211 43 SISTEMĀTIĶIS
2211 44 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS
2211 45 Augu SISTEMĀTIĶIS
2211 46 ZOOLOGS
2211 47 VIRUSOLOGS
2211 48 ZOOTEHNIĶIS
2211 49 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS
2211 50 KINOLOGS
2212 Farmakologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2212 01 ANATOMS
2212 02 BIOĶĪMIĶIS
2212 03 BIOFIZIĶIS
2212 04 ENDOKRINOLOGS
2212 05 EPIDEMIOLOGS
2212 06 HISTOPATOLOGS
2212 07 NEIROPATOLOGS
2212 08 PATOLOGS
2212 09 Dzīvnieku PATOLOGS
2212 10 Tiesu medicīnas PATOLOGS
2212 11 Medicīnas PATOLOGS
2212 12 Augu PATOLOGS
2212 13 Ķirurģijas PATOLOGS
2212 14 VeterinārPATOLOGS
2212 15 FARMAKOLOGS
2212 16 ToksikoFARMAKOLOGS
2212 17 FIZIOLOGS
2212 18 Dzīvnieku FIZIOLOGS
2212 19 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
2212 20 Epidemioloģijas FIZIOLOGS
2212 21 Neiroloģijas FIZIOLOGS
2212 22 Augu FIZIOLOGS
2212 23 TOKSIKOLOGS
2212 24 PsihoFIZIOLOGS
2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2213 01 Sēklkopības AGRONOMS
2213 02 AGRONOMS
2213 03 MEŽKOPIS
2213 04 PUĶKOPIS
2213 05 DĀRZKOPIS
2213 06 DĀRZEŅKOPIS
2213 07 POMOLOGS
2221 Ārsti:
2221 01 ĀRSTS
2221 02 ĀRSTA PALĪGS
2221 03 ĀRSTS STAŽIERIS
2221 04 Akupunktūras ĀRSTS
2221 05 Arodslimību ĀRSTS
2221 06 Arodveselības ĀRSTS
2221 07 Dzemdību ĀRSTS
2221 08 Ekspertīzes ĀRSTS
2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS
2221 10 Fiziskās rehabilitācijas ĀRSTS
2221 11 Ģimenes ĀRSTS
2221 12 Higiēnas ĀRSTS
2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2221 14 Iekšķīgo slimību ĀRSTS
2221 15 Intensīvās terapijas ĀRSTS
2221 16 Kara medicīnas Ārsts
2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS
2221 18 Laboratorijas ĀRSTS
2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS
2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS
2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS
2221 22 Sporta ĀRSTS
2221 23 Veselības aprūpes ĀRSTS
2221 24 ANESTEZIOLOGS
2221 25 ALERGOLOGS
2221 26 Bērnu AUDIOLOGS
2221 27 DERMATOLOGS
2221 28 DIETOLOGS
2221 29 Tiesu MEDICĪNAS EKSPERTS
2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS
2221 31 ENDOKRINOLOGS
2221 32 FONIATRS
2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS
2221 34 GASTROENTEROLOGS
2221 35 GINEKOLOGS
2221 36 Bērnu GINEKOLOGS
2221 37 HEMATOLOGS
2221 38 HEPATOLOGS
2221 39 HOMEOPĀTS
2221 40 IMUNOLOGS
2221 41 INFEKTOLOGS
2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS
2221 43 KARDIOLOGS
2221 44 Bērnu KARDIOLOGS
2221 45 KOSMETOLOGS
2221 46 ĶIRURGS
2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS
2221 48 Bērnu ĶIRURGS
2221 49 Krūškurvja ĶIRURGS
2221 50 Plastikas ĶIRURGS
2221 51 Sirds un asinsvadu ĶIRURGS
2221 52 NARKOLOGS
2221 53 NEFROLOGS
2221 54 NEIROĶIRURGS
2221 55 NEIROLOGS
2221 56 Bērnu NEIROLOGS
2221 57 NEONATOLOGS
2221 58 OFTALMOLOGS
2221 59 ONKOLOGS
2221 60 ORTOPĒDS
2221 61 ProtēžORTOPĒDS
2221 62 OTOLARINGOLOGS
2221 63 PATOLOGS
2221 64 SeksoPAToLOGS
2221 65 PEDIATRS
2221 66 PSIHIATRS
2221 67 Bērnu PSIHIATRS
2221 68 RADIOLOGS
2221 69 RADIOLOGS terapeits
2221 70 Diagnostikas RADIOLOGS
2221 71 REANIMATOLOGS
2221 72 REIMATOLOGS
2221 73 REZIDENTS
2221 74 SEKSOLOGS
2221 75 PsihoTERAPEITS
2221 76 TRANSPLANTOLOGS
2221 77 TRASFUZIOLOGS
2221 78 TRAUMATOLOGS
2221 79 UROLOGS
2221 80 VENEROLOGS
2222 Zobārsti:
2222 01 Zobu PROTĒZISTS
2222 02 ZOBĀRSTS
2222 03 Mutes ĶIRURGS
2222 04 PARADoNTISTS
2222 05 ORTODONTS
2222 06 ENDODeNTISTS
2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS
2222 08 Sejas un žokļu ĶIRURGS
2223 Veterināri:
2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS
2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS
2223 03 Veterinārārsts
2224 Farmaceiti:
2224 01 FARMACEITS
2224 02 provizors
2225 Sabiedrības veselības vecākie speciālisti:
2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA
2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS
2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS
2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS
2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS
2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS
2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti:
2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA
2230 02 Galvenā VECMĀTE
2230 03 Medicīnas MĀSA
2310 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati: 2310 01 ASISTENTS
2310 02 DOCENTS
2310 03 LEKTORS
2310 04 PROFESORS
2310 05 Asociētais PROFESORS
2310 06 Vadošais pētnieks
2310 07 pētnieks
2310 08 Pasniedzējs
2320 Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji:
2320 01 Vidējās izglītības SKOLOTĀJS
2320 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS
2320 03 KONCERTMEISTARS
2320 04 BALETMEISTARS
2320 05 HOREOGRĀFS
2320 06 Diriģents
2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 08 Profesionālās ievirzes interešu izglītības SKOLOTĀJS
2331 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji:
2331 01 Pamatizglītības SKOLOTĀJS
2332 Pirmsskolu skolotāji:
2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2332 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
2332 03 Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības SKOLOTĀJS
2332 04 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2340 Speciālo skolu skolotāji:
2340 01 Speciālās vājdzirdīgo un nedzirdīgo izglītības iestādes SKOLOTĀJS
2340 02 Speciālās vājredzīgo un neredzīgo izglītības iestādes SKOLOTĀJS
2340 03 Speciālās psihiskās attīstības noviržu izglītības iestādes SKOLOTĀJS
2340 04 Speciālās fiziskās attīstības noviržu izglītības iestādes SKOLOTĀJS
2340 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2340 06 Speciālās vājdzirdīgo un nedzirdīgo pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 07 Speciālās vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 08 Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 09 Speciālās fiziskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 10 Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2340 11 Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības iestādes SKOLOTĀJS
2351 Metodiķi:
2351 01 Izglītības METODIĶIS
2352 Inspektori:
2352 01 Valsts/izglītības INSPEKTORS
2352 02 Bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS
2353 Sociālie pedagogi:
2353 01 Sociālais pedagogs
2359 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti:
2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS
2359 02 Pulciņa SKOLOTĀJS
2359 03 Internāta/dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS
2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS
2359 05 Sporta ORGANIZATORS
2359 06 PLĀNOTĀJS
2411 Grāmatveži:
2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS
2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 03 REVIDENTS
2411 04 auditors
2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS
2411 07 Uzraudzības AUDITORS
2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS
2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
2411 10 Metodikas EKSPERTS
2411 11 Aizdevumu REVIDENTS
2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti:
2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS
2412 03 Personāla INSPEKTORS
2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS
2412 05 Jūrnieku reģistra INSPEKTORS
2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS
2419 Citi vecākie uzņēmējdarbības speciālisti:
2419 01 Tirgus izpētes ANALĪTIĶIS
2419 02 Patentu AĢENTS
2419 03 Reklāmas AĢENTS
2419 04 konsultants
2419 05 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS
2441 Ekonomisti:
2441 01 EKONOMETRISTS
2441 02 EKONOMISTS
2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS
2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS
2441 05 Finanšu EKONOMISTS
2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS
2441 07 Darba EKONOMISTS
2441 08 Cenu EKONOMISTS
2441 09 Nodokļu EKONOMISTS
2441 10 Darba algas ekonomists
2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS
2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
2441 15 Budžeta EKONOMISTS
2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2442 01 ANTROPOLOGS
2442 02 ARHEOLOGS
2442 03 KRIMINOLOGS
2442 04 ETNOLOGS
2442 05 ĢEOGRĀFS
2442 06 EkonomĢEOGRĀFS
2442 07 FizioĢEOGRĀFS
2442 08 PolitoĢEOGRĀFS
2442 09 PENOLOGS
2442 10 SOCIĀLPATOLOGS
2442 11 SOCIOLOGS
2442 12 KriminoSOCIOLOGS
2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS
2442 14 PenoSOCIOLOGS
2442 15 Izglītības SOCIOLOGS
2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi:
2443 01 ĢENEALOGS
2443 02 VĒSTURNIEKS
2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS
2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS
2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS
2443 06 FILOZOFS
2443 07 Politikas FILOZOFS
2443 08 POLITOLOGS
2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS
2443 10 Medicīnas vēsturnieks
2446 Vecākie sociālie darbinieki:
2446 01 Sociālais DARBINIEKS
2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS
2447 Vecākie tūrisma speciālisti:
2447 01 Ekskursiju GIDS
2447 02 TulkotājGIDS
2447 03 Tūrisma GIDS
2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS
2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS
2451 Rakstnieki un žurnālisti:
2451 07 KOMENTĒTĀJS
2451 08 KOREKTORS
2451 09 KORESPONDENTS
2451 13 REDAKTORS
2451 14 Galvenais REDAKTORS
2451 15 REPORTIERIS
2451 17 ŽURNĀLISTS
2451 18 Preses sekretārs
2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji:
2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS
2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS
2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS
2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS
2452 34 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji:
2453 01 DIRIĢENTS
2453 02 Galvenais DIRIĢENTS
2453 03 KONCERTMEISTARS
2453 04 MUZIKOLOGS
2453 13 Galvenais KORMEISTARS
2453 15 Mūzikas pasākumu organizators
2454 Horeogrāfi un dejotāji:
2454 05 Baleta REPETITORS
2454 06 BALETMEISTARS
2454 07 Baleta režisors
2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori:
2455 02 Kinofilmas DIREKTORS
2455 03 Radio uzveduma DIREKTORS
2455 04 Izrādes DIREKTORS
2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS
2455 06 Izrādes REŽISORS
2455 07 Kinofilmas REŽISORS
2455 08 Skaņu REŽISORS
2455 09 Kustību REŽISORS
2455 10 Režisora ASISTENTS
2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS
2461 Kulta darbinieki:
2461 06 KAPELĀNS
2470 Zinātnes darbinieki:
2470 01 PROFESORS
2470 02 Vadošais PĒTNIEKS
2470 03 PĒTNIEKS
2470 04 Asistents
2470 05 akadĒmiķis sekretārs
2470 06 akadĒmiķis mantzinis
2470 07 Zinātniskais Sekretārs
3141 Kuģu ekspluatācijas speciālisti:
3141 06 Flotes/tehniskās uzraudzības INTENDANTS
3144 Gaisa satiksmes dispečeri:
3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS
3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS
3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti:
3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS
3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS
3151 Celtniecības un ugunsdrošības inspektori:
3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS
3151 02 BūvINSPEKTORS
3151 03 Būvuzraugs
3152 Darba drošības inspektori:
3152 01 Valsts/darba INSPEKTORS
3152 02 Valsts/tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS
3152 04 Darba INSPEKTORS
3152 05 Vides aizsardzības inspektors
3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS
3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS
3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS
3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 10 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS
3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS
3153 Produkcijas kvalitātes inspektori:
3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS
3153 04 Kvalitātes INSPEKTORS
3153 05 Kvalitātes konsultants
3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti:
3213 01 Zemkopības KONSULTANTS
3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS
3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS
3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS
3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS
3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS
3213 07 Zemkopības LABORANTS
3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS
3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS
3213 10 Lauksaimniecības organizators
3221 Feldšeri:
3221 01 FELDŠERIS
3221 02 Neatliekamās palīdzības FELDŠERIS
3221 03 Galvenais FELDŠERIS
3221 04 Laboratorijas FELDŠERIS
3222 Higiēnisti:
3222 01 HIGIĒNISTS
3222 02 Sanitārais INSPEKTORS
3222 03 DEZINFEKTORS
3222 04 Higiēnista PALĪGS
3223 Dietologi:
3223 01 DIETOLOGS
3223 02 KONSULTANTS
3224 Optometristi un optiķi:
3224 01 OPTIĶIS
3224 02 OPTOMETRISTS
3225 Zobārstu asistenti:
3225 01 Zobārsta ASISTENTS
3225 02 Zobu FELDŠERIS
3225 03 Zobu HIGIĒNISTS
3225 04 PROFILAKTIĶIS
3225 05 Zobu TEHNIĶIS
3225 06 Zobārsta PALĪGS
3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:
3226 01 ElektroTERAPEITS
3226 02 FizioTERAPEITS
3226 04 ORTOPĒDS
3226 05 OSTEOPĀTS
3226 08 KINEZOTERAPEITS
3226 09 ERGOTERAPEITS
3226 10 Fizikālais TERAPEITS
3226 11 Fizioterapeita asistents
3227 Veterinārfeldšeri:
3227 04 Veterinārfeldšeris
3228 Farmaceitu asistenti:
3228 01 Farmaceita asistents
3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu):
3229 01 HOMEOPĀTS
3229 02 ORTOĒPISTS
3229 03 ORTOFONISTS
3229 04 ORTOOPTIĶIS
3229 05 Darba TERAPEITS
3229 06 Runas TERAPEITS
3229 07 Neredzīgo TERAPEITS
3229 08 DEFEKTOLOGS
3231 Māsas:
3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA
3231 02 Bērnu MĀSA
3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA

3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
3231 05 Diētas MĀSA
3231 06 Endoskopijas MĀSA
3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA
3231 08 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA
3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA
3231 10 Ginekoloģijas MĀSA
3231 11 Iecirkņa MĀSA
3231 12 Infektoloģijas MĀSA
3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
3231 14 Ķirurģijas MĀSA
3231 15 Medicīnas MĀSA
3231 16 Narkoloģijas MĀSA
3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA
3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA
3231 19 Neiroloģijas MĀSA
3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA
3231 21 Onkoloģijas MĀSA
3231 22 Operāciju MĀSA
3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
3231 24 Psihiatrijas MĀSA
3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA

3231 27 Terapijas MĀSA
3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA
3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
3231 30 Zobārstniecības MĀSA
3232 Dzemdību palīdzības personāls:
3232 01 VECMĀTE
3310 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji:
3310 01 Pamatizglītības SKOLOTĀJS
3310 02 Mūzikas SKOLOTĀJS
3310 03 Mākslas SKOLOTĀJS
3310 04 Skolotāja PALĪGS
3320 Pirmsskolu skolotāji:
3320 01 Pirmsskolas izglītības PEDAGOGS
3320 02 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3320 03 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
3320 04 Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības SKOLOTĀJS
3320 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
3330 Speciālo skolu skolotāji:
3330 01 Speciālās vājdzirdīgo un nedzirdīgo izglītības iestādes SKOLOTĀJS
3330 02 Speciālās vājredzīgo un neredzīgo izglītības iestādes SKOLOTĀJS
3330 03 Speciālās psihiskās attīstības noviržu izglītības iestādes SKOLOTĀJS
3330 04 Speciālās fiziskās attīstības noviržu izglītības iestādes SKOLOTĀJS
3330 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
3330 06 Speciālās vājdzirdīgo un nedzirdīgo pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3330 07 Speciālās vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3330 08 Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3330 09 Speciālās fiziskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3330 10 Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
3330 11 Speciālās valodas attīstības izglītības iestādes SKOLOTĀJS
3340 Citu mācību veidu speciālisti:
3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS
3340 02 Arod(amat) mācības SKOLOTĀJS
3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS
3340 04 Kuģu INSTRUKTORS
3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS
3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS
3411 Finansu un tirdzniecības iestāžu speciālisti:
3411 01 STARPNIEKS
3411 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS
3411 03 Investīciju STARPNIEKS
3411 04 Obligāciju STARPNIEKS
3411 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS
3411 06 Biržas MĀKLERIS
3411 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS
3411 08 Vērtspapīru tirgotājs
3411 09 Akciju STARPNIEKS
3411 10 DĪLERIS
3411 11 FINANSISTS
3411 12 Vērtspapīru INSPEKTORS
3411 13 Kredītu INSPEKTORS
3411 14 Kredītprojektu VADĪTĀJS
3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS
3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS
3411 17 BROKERS
3411 18 Reģiona VADĪTĀJS
3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS
3411 20 Vērtspapīru EKSPERTS
3411 21 Akreditīvu EKSPERTS
3411 22 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS
3411 23 Norēķinu karšu PĀRZINIS
3411 24 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS
3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS
3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS
3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS
3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti:
3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS
3412 02 APDROŠINĀTĀJS
3412 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS
3412 04 INSPEKTORS
3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti:
3413 01 Īpašuma AĢENTS
3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS
3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS
3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS
3413 05 Dzīvokļu AĢENTS
3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori:
3414 01 Ceļojumu KONSULTANTS
3414 02 Ceļojumu ORGANIZATORS
3415 Izpārdevēji:
3415 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS
3415 02 Tirdzniecības AĢENTS
3415 03 KOMIVOJAŽIERIS
3415 04 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS
3415 05 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS
3415 06 Ceļojošais PĀRDEVĒJS
3415 07 TIRGOTĀJS
3416 Sagādnieki:
3416 01 Sagādes AĢENTS
3416 02 Iepirkuma AĢENTS
3416 03 SAGĀDNIEKS
3416 04 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3416 05 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3416 06 Preču IEPIRCĒJS
3416 07 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3416 08 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3416 09 TIRGZINIS
3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS
3417 Novērtētāji un izsolītāji:
3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS
3417 02 Prasību INSPEKTORS
3417 03 IZSOLĪTĀJS
3417 04 Prasību KONSULTANTS
3417 05 NOVĒRTĒTĀJS
3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS
3421 Tirdzniecības starpnieki:
3421 01 Pārtikas preču STARPNIEKS
3421 02 Tirdzniecības STARPNIEKS
3421 03 Transporta STARPNIEKS
3421 04 BROKERS
3422 Preču pārvadājumu aģenti:
3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS
3422 02 Realizācijas AĢENTS
3422 03 EKSPEDITORS
3422 04 DEKLARĒTĀJS
3423 Nodarbinātības aģenti:
3423 01 Nodarbinātības AĢENTS
3423 02 Darba LĪGUMSLĒDZĒJS
3423 03 Nodarbinātības organizators
3429 Citu komercpakalpojumu aģenti un tirdzniecības starpnieki:
3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS
3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS
3429 03 Sporta AĢENTS
3429 04 Teātra AĢENTS
3429 05 Reklāmas/uzņēmējdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS
3429 06 Sludinājumu ievietošanas/uzņēmējdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS
3429 07 Reklāmas/komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS
3429 08 Reklāmas AĢENTS
3429 09 Reklāmas KONSULTANTS
3429 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS
3429 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS
3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS
3441 Muitnieki un robežas inspektori:
3441 01 Pasu KONTROLIERIS
3441 02 Robežas INSPEKTORS
3441 03 Muitas eksperts
3441 04 Muitas uzraugs
3442 Valsts nodokļu inspektori:
3442 01 Nodokļu inspektors
3442 02 Izziņas Inspektors
3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti:
3443 01 Pabalstu INSPEKTORS
3443 02 Pensiju INSPEKTORS
3444 Valsts licencēšanas speciālisti:
3444 01 Licenču INSPEKTORS
3444 02 PATENTVEDIS
3444 03 Imigrācijas inspektors
3444 04 Licencēšanas EKSPERTS
3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti:
3449 01 Cenu INSPEKTORS
3449 02 Algu INSPEKTORS
3449 03 Svaru un mēru INSPEKTORS
3450 Policijas inspektori un izmeklētāji:
3450 01 DETEKTĪVS
3450 02 Policijas INSPEKTORS
3450 03 PrivātDETEKTĪVS
3450 04 PrivātIZMEKLĒTĀJS
3460 Sociālie darbinieki:
3460 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS
3460 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS
3460 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS
3460 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem
3460 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem
3460 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm
3460 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām
3460 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm
3460 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām vajadzībām
3460 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
3472 Radio, televīzijas un citi diktori:
3472 01 Televīzijas DIKTORS
3472 02 Radio DIKTORS
3472 03 DISKŽOKEJS
3472 04 KOMENTĒTĀJS
3472 05 KONFERANSJĒ
3472 06 INTERVĒTĀJS
3472 07 SUFLIERIS
3473 Mūziķi, dziedātāji un dejotāji, kas uzstājas uz ielas, klubos u.tml.:
3473 01 Orķestra VADĪTĀJS
3473 02 Orķestra DIRIĢENTS
3473 03 Ansambļa DIRIĢENTS
3473 07 KORMEISTARS
3473 08 Operas trupas VADĪTĀJS
3473 09 Baleta trupas VADĪTĀJS
3473 10 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS
3473 11 Deju kopu VADĪTĀJS
3473 12 Ansambļa VADĪTĀJS
3473 13 Kora VADĪTĀJS
3473 14 Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS
3473 15 KONCERTMEISTARS
3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti:
3477 01 Kūltūras METODIĶIS
3477 02 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS
3478 Tūrisma speciālisti:
3478 01 Ekskursiju GIDS
3478 02 TulkotājGIDS
3478 03 Tūrisma GIDS
4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:
4133 01 DISPEČERS
4133 04 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS
4133 05 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS
4133 11 Stacijas DEŽURANTS
4133 13 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
4133 14 Dzelzceļa DISPEČERS
4133 15 Dzelzceļa depo DEŽURANTS
4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS
4133 17 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS
4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu jomu darbinieki:
4221 01 Ceļojumu AĢENTS
5113 Gidi:
5113 01 Ekskursiju GIDS
5113 02 Kalnu tūrisma/ekskursiju GIDS
5113 03 Autotūrisma/ekskursiju GIDS
5113 04 Muzeja/ekskursiju GIDS
5113 05 Medību/ekskursiju GIDS
5113 06 Rūpniecības objekta/ekskursiju GIDS
5113 07 Spēļu parka/ekskursiju GIDS
5113 08 Tūrisma GIDS
5113 09 Zvejas/ekskursiju GIDS
5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
5121 01 ADMINISTRATORS
5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS
5121 03 EKONOMS
5121 04 MĀJSAIMNIECE
5121 05 Mājas PĀRVALDNIEKS
5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS
5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS
5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS
5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS
5121 10 VirsSULAINIS
5121 11 Teātra/galvenais ADMINISTRATORS
5121 12 Virtuves VADĪTĀJS
5121 13 KOMaNDANTS
5121 14 Pansijas VADĪTĀJS
5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS
5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS
5121 17 Tiesas administrators
5121 18 Saimniecības māsa
5121 19 Veļas mazgātavas vadītājs
5121 20 Saimniecības pārzinis
5121 21 Dienesta viesnīcas vadītājs
5124 Namu pārziņi:
5124 01 Namu PĀRZINIS

3.līmeņa B pakāpe nepieciešama valsts pārvaldes institūciju un to struktūrvienību vadītājiem, valsts civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar dokumentu apstrādi un lietvedību, humanitāro nozaru speciālistiem, kuru darbs saistīts ar latviešu valodu un literatūru, kā arī tulkiem un tulkotājiem, kuru profesijas klasificētas ar šādiem kodiem:
1122 Valsts civildienesta vecākie ierēdņi:
1122 01 Valsts SEKRETĀRS
1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS
1122 03 Valsts kancelejas DIREKTORS
1122 04 VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 05 VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
1122 06 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS
1122 07 VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 08 VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
1122 09 Departamenta DIREKTORS (ministrijā)
1122 10 Departamenta Vadītājs (Valsts kancelejā)
1122 11 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (ministrijā)
1122 12 Departamenta Vadītāja VIETNIEKS (Valsts kancelejā)
1122 13 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS (Ministru prezidenta birojā)
1122 14 MINISTRA PADOMNIEKS
1122 15 Valsts ministra padomnieks
1122 16 Valsts sekretāra padomnieks
1122 17 Iestādes VADĪTĀJA PADOMNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 18 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS
1122 19 Nodaļas VADĪTĀJS (ministrijā)
1122 20 Nodaļas VADĪTĀJS (Valsts kancelejā)
1122 21 Daļas VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 22 Daļas VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
1122 23 Sektora VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 24 Sektora VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
1122 25 Kancelejas PĀRVALDNIEKS (Valsts kontrolē)
1122 26 Galvenais/valsts INSPEKTORS (ministrijā)
1122 27 Galvenais/valsts INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 28 Vecākais/valsts REVIDENTS (Valsts kontrolē)
1122 29 Valsts REVIDENTS (Valsts kontrolē)
1122 30 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijā)
1122 31 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kancelejā)
1122 32 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 33 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
1122 34 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 35 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)
1122 36 Ministru PREZIDENTA PALĪGS (Ministru prezidenta birojā)
1122 37 MINISTRA PALĪGS
1122 38 Valsts MINISTRA PALĪGS
1122 39 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS
1122 40 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (Valsts kontrolē)
1122 41 Valsts REVIDENTA PALĪGS (Valsts kontrolē)
1122 42 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS
1122 43 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 44 Ministra preses SEKRETĀRS
1122 45 Ministru prezidenta biroja VADĪTĀJS
1122 46 VIRSMEŽZINIS (Valsts meža dienestā)
1122 47 VIRSMEŽZIŅA VIETNIEKS (Valsts meža dienestā)
1122 48 MEŽZINIS (Valsts meža dienestā)
1122 49 MEŽZIŅA VIETNIEKS (Valsts meža dienestā)
1122 50 Ministru prezidenta preses sekretārs (Valsts kancelejā)
1122 51 Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītājs (Valsts kancelejā)
1122 52 Ministru prezidenta biedra padomnieks (Valsts kancelejā)
1122 53 Ministru prezidenta biedra palīgs (Valsts kancelejā)
1122 54 Ministru prezidenta biedra preses sekretārs (Valsts kancelejā)
1122 55 Direktors (Pašvaldību lietu pārvaldē)
1122 56 Direktora vietnieks (Pašvaldību lietu pārvaldē)
1122 57 Departamenta Direktors (Pašvaldību lietu pārvaldē)
1122 58 Departamenta Direktora vietnieks (Pašvaldību lietu pārvaldē)
1122 59 Nodaļas Vadītājs (Pašvaldību lietu pārvaldē)
1122 60 Departamenta direktors (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
1122 61 Valsts kontroliera preses sekretārs
1122 62 Administratīvais direktors (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
1122 63 Administratīvā direktora vietnieks (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
1122 64 Nodaļas vadītājs (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
1122 65 Nodaļas Vadītāja vietnieks (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
1122 66 Departamenta Direktora vietnieks (ministrijas pakļautībā, pārraudzībāesošajā iestādē)
1122 67 Valsts kancelejas Direktora vietnieka palīgs
1122 68 Ministru prezidenta preses SEKRETĀRA PALĪGS (Valsts kancelejā)
1122 69 Ministru prezidenta SEKRETĀRS (Valsts kancelejā)
1122 70 Valsts protokola VADĪTĀJS (Ārlietu ministrijā)
1122 71 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS (Ārlietu ministrijā)
1122 72 Nodaļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)
1122 73 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)
1123 Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta vecākie ierēdņi:
1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS
1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS
1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS
1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS
1123 05 ĢENERĀLKONSULS
1123 06 PADOMNIEKS
1123 07 KONSULS
1123 08 VĒSTNIEKA PALĪGS
1123 09 Pirmais SEKRETĀRS
1123 10 Otrais SEKRETĀRS
1123 11 ViceKONSULS
1123 12 Trešais SEKRETĀRS
1123 13 ATAŠEJS
1123 14 Diplomātiskais KURJERS
1123 15 Preses dienesta Sekretārs
1123 16 ĢENERĀLINSPEKTORS
1123 17 VĒSTNIEKS
1123 18 Vēstnieka SEKRETĀRS
2320 Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji:
2320 01 Vidējās izglītības SKOLOTĀJS 3
2331 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji:
2331 01 Pamatizglītības SKOLOTĀJS 3
2421 Advokāti:
2421 01 ADVOKĀTS
2421 02 JURISTS
2421 03 Prokurors (tiesu apgabalā, rajonā (pilsētā), nodaļā, specializētā prokuratūrā)
2421 04 Virsprokurors (tiesu apgabalā, rajonā (pilsētā), nodaļā, specializētā prokuratūrā)
2422 Tiesneši:
2422 01 Tiesas priekšsēdētājs (apgabaltiesā, rajona (pilsētas) tiesā)
2422 02 Tiesnesis (Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, apgabaltiesā, rajona (pilsētas) tiesā)
2422 03 Administratīvais TIESNESIS
2422 04 Tiesu palātas priekšsēdētājs
2422 05 Senāta departamenta priekšsēdētājs
2422 06 senators
2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2429 Citas juristu profesijas:
2429 01 IZMEKLĒTĀJS
2429 02 JURISKONSULTS
2429 03 NOTĀRS
2429 04 Tieslietu KONSULTANTS
2429 05 Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis
2429 06 Tiesu EKSPERTS
2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti:
2431 01 ARHĪVISTS
2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejā)
2431 03 Fondu GLABĀTĀJS (muzejā)
2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvā)
2431 05 Izstāžu organizators
2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:
2432 01 BIBLIOGRĀFS
2432 02 BIBLIOTEKĀRS
2432 03 DOKUMENTĀLISTS
2432 04 INFORMĀTIĶIS
2444 Filologi, tulki un tulkotāji:
2444 01 ETIMOLOGS
2444 02 GRAFOLOGS
2444 03 TULKS
2444 04 LEKSIKOGRĀFS
2444 05 LINGVISTS
2444 06 MORFOLOGS
2444 07 FILOLOGS
2444 08 SEMANTIĶIS
2444 09 FONOLOGS
2444 10 TULKOTĀJS
2444 11 Tiesas TULKS
2444 12 Nedzirdīgo TULKS
2444 13 TERMINOLOGS
2445 Psihologi:
2445 01 PSIHOLOGS
2445 02 Klīnikas PSIHOLOGS
2445 03 Izglītības PSIHOLOGS
2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS
2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS
2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS
2445 07 SocioPSIHOLOGS
2445 08 Tiesu ekspertīzes psihologs
2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS
2451 Rakstnieki un žurnālisti:
2451 07 KOMENTĒTĀJS 4
2451 08 KOREKTORS 4
2451 09 KORESPONDENTS 4
2451 13 REDAKTORS 4
2451 14 Galvenais REDAKTORS 4
2451 15 REPORTIERIS 4
2451 17 ŽURNĀLISTS 4
2451 18 Preses sekretārs 4
3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:
3431 01 Pārvaldes SEKRETĀRS
3431 02 Pārvaldes REFERENTS
3431 03 Tiesas sēžu SEKRETĀRS
3431 04 Ārējo sakaru KOORDINētājs
3431 05 VADĪTĀJA PADOMNIEKS
3431 06 VADĪTĀJA PALĪGS
3431 07 Kancelejas pārzinis
3431 08 Konsultants
3431 09 Ekspedīcijas pārzinis
3431 10 Arhīva pārzinis
3431 11 Lietvedības pārzinis
3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti:
3432 01 Prokurora PALĪGS
3432 02 Advokāta PALĪGS
3432 03 Starpnieka PALĪGS
3432 04 Jurista PALĪGS
3432 05 Tiesu izpildītājs
3432 06 Tiesneša PALĪGS
3432 07 Tiesas KONSULTANTS
3432 08 Tiesas priekšsēdētāja palīgs
3432 09 Notāra palīgs
3432 10 Tiesu kolēģijas priekšsēdētāja palīgs
3432 11 Senatora palīgs
3435 Valsts civildienesta ierēdņi:
3435 01 Vecākais REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3435 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kancelejā)
3435 03 Vecākais REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 04 Vecākais REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 05 Vecākais INSPEKTORS (ministrijā)
3435 06 Vecākais INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 07 Vecākais INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 08 Vecākais sevišķu lietu SPECIĀLISTS (Valsts kontrolē)
3435 09 Vecākais EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 10 Vecākais EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 11 Vecākais EKSPERTS (Valsts kontrolē)
3435 12 REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3435 13 REFERENTS (Valsts kancelejā)
3435 14 REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 15 REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 16 INSPEKTORS (ministrijā)
3435 17 INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 18 INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 19 EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 20 EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 21 Jaunākais REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3435 22 Jaunākais REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 23 Jaunākais REFERENTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 24 Jaunākais INSPEKTORS (ministrijā)
3435 25 Jaunākais INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 26 Jaunākais INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 27 Jaunākais EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)
3435 28 Jaunākais EKSPERTS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā pilsētas, rajona, reģiona iestādē)
3435 29 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)
3435 30 Virsmežniecības INŽENIERIS (Valsts meža dienestā)
3435 31 Vecākais Referents (Pašvaldību lietu pārvaldē)
3435 32 Referents (Pašvaldību lietu pārvaldē)
3435 33 Jaunākais referents (Pašvaldību lietu pārvaldē)
3435 34 Vecākais referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3435 35 Vecākais inspektors (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3435 36 Referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3435 37 Jaunākais Referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3435 38 KONSULTANTS (Valsts kancelejā)
3435 39 JURISKONSULTS (Valsts kancelejā)
3435 40 REDAKTORS (Valsts kancelejā)
3435 41 TULKS (Valsts kancelejā)
3435 42 KOREKTORS (Valsts kancelejā)
3435 43 Vecākais LIETVEDIS (Valsts kancelejā)
3435 44 Specializētais ATAŠEJS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 45 JURISKONSULTS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 46 REDAKTORS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 47 TULKS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 48 KONSULTANTS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 49 KOREKTORS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 50 Vecākais LIETVEDIS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 51 LIETVEDIS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3435 52 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)
3435 53 REFERENTS (Valsts kontrolē)
3435 54 Aizsardzības ministrijas PADOMNIEKS
3436 Darbinieki Valsts kancelejā, ministrijas centrālajā aparātā, Valsts kontrolē un Prokuratūras administratīvajā dienestā:
3436 01 Vecākais REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3436 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kancelejā)
3436 03 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)
3436 04 Vecākais INSPEKTORS (ministrijā)
3436 05 Vecākais sevišķu lietu SPECIĀLISTS (Valsts kontrolē)
3436 06 Vecākais EKSPERTS (Valsts kontrolē)
3436 07 REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3436 08 REFERENTS (Valsts kancelejā)
3436 09 REFERENTS (Valsts kontrolē)
3436 10 INSPEKTORS (ministrijā)
3436 11 Jaunākais REFERENTS (ministrijā, izņemot Tieslietu ministriju)
3436 12 Jaunākais INSPEKTORS (ministrijā)
3436 13 Vecākais referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3436 14 Vecākais inspektors (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3436 15 Referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3436 16 Jaunākais Referents (Prokuratūras administratīvajā dienestā)
3436 17 KONSULTANTS (Valsts kancelejā)
3436 18 JURISKONSULTS (Valsts kancelejā)
3436 19 REDAKTORS (Valsts kancelejā)
3436 20 TULKS (Valsts kancelejā)
3436 21 KOREKTORS (Valsts kancelejā)
3436 22 Vecākais LIETVEDIS (Valsts kancelejā)
3436 23 Specializētais ATAŠEJS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 24 JURISKONSULTS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 25 REDAKTORS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 26 TULKS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 27 KONSULTANTS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 28 KOREKTORS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 29 Vecākais LIETVEDIS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 30 LIETVEDIS (ministrijā, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 31 EKSPERTS (ministrijā)
3439 Citi pārvaldes speciālisti:
3439 01 Diplomātiskais kurjers
3439 02 Atbildīgais SEKRETĀRS
3439 03 Komitejas SEKRETĀRS
3439 04 Pašvaldības SEKRETĀRS
3439 05 Valdības administrācijas SEKRETĀRS
3439 06 Vēstniecības SEKRETĀRS
3439 07 Komitejas izpildSEKRETĀRS
3439 08 Konsulāta izpildSEKRETĀRS
3439 09 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS
3439 10 Pašvaldības administrācijas/izpildSEKRETĀRS
3439 11 Pagasta SEKRETĀRS
3439 12 Konsulārās pārstāvniecības/izpildSEKRETĀRS
3439 13 Valdības administrācijas/izpildSEKRETĀRS
3439 14 Komisijas SEKRETĀRS
3439 15 Civilaizsardzības ORGANIZATORS
3439 16 Pašvaldības/finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS
3439 17 Dzimtsarakstu INSPEKTORS
3439 18 Arodbiedrību/darba KOORDINĒTĀJS
3439 19 Ārējo sakaru ORGANIZATORS
3472 Radio, televīzijas un citi diktori:
3472 01 Televīzijas DIKTORS 5
3472 02 Radio DIKTORS 5
4115 Sekretāri:
4115 01 SEKRETĀRS
4115 02 SEKRETĀRS mašīnrakstītājs
4115 03 SEKRETĀRS stenogrāfs
4115 04 SEKRETĀRS mašīnrakstītājs stenogrāfs
4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS
4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS
4115 07 LIETVEDIS
4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki:
4141 02 REĢISTRĒTĀJS
4141 03 LIETVEDIS
4141 04 ARHIVĀRS
4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:
4143 01 Informācijas KODĒTĀJS
4143 02 KOREKTORS
4143 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS
4143 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS
4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki:
4222 02 PASZINIS

1 Profesiju klasifikators. Latvijas Vēstnesis, 1998, 299.nr.
2 Ja darbs saistīts ar dzīvojamo namu apkopi.
3 Ja māca latviešu valodu, literatūru.
4 Ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.
5 Ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.
2.pielikums
Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.296

Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem

1.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
9141 01 Ēkas sargs
9152 05 Sargs

2.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
3225 Zobārstu asistenti
3226 03 Masieris
3226 06 Protēžu pielāgotājs
3226 07 Ortopēdijas tehniķis
3226 11 Fizioterapeita asistents
3228 Farmaceitu asistenti
3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)
3231 Māsas
3232 Dzemdību palīdzības personāls
4222 01 Pacientu reģistrētājs
4223 Telefona komutatoru operatori
5112 Sabiedriskā transporta konduktori
5169 Citi apsardzes darbinieki
8322 05 Taksometra vadītājs

2.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
2223 Veterinārārsti
2411 01 Galvenais grāmatvedis
3227 04 Veterinārfeldšeris

3.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
22212222 Ārsti, zobārsti
22242225 Farmaceiti, sabiedrības veselības vecākie speciālisti
2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti
31423143 Kuģu vadīšanas speciālisti, lidmašīnu vadīšanas speciālisti
3144 Gaisa satiksmes dispečeri
3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti
32213224 Feldšeri, higiēnisti, dietologi, optometristi un optiķi
3226 01 Elektroterapeits
3226 02 Fizioterapeits
3226 04 Ortopēds
3226 05 Osteopāts
3226 083226 10 Kinezoterapeits, ergoterapeits, fizikālais terapeits

3.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:
2421 01 Advokāts
2429 03 Notārs
2445 Psihologi
3.pielikums
Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.296

Valsts valodas prasmes apliecība

Nr. ________

_______________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)


personas kods -, ______.gada ____._____________

atestēts _________________ valsts valodas prasmes pārbaudes komisijā.
             (nosaukums)

Pārbaudē ____________________ ieguva šādu vērtējumu:
              (vārds, uzvārds)
Intervija ________ pakāpe
Lasītā teksta izpratne ________ pakāpe
Rakstu prasme ________ pakāpe
__________________________________________________________
Kopējais vērtējums ______ pakāpe

_________________
  (datums)

Komisijas priekšsēdētājs ____________________________________
                     (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Latviešu valodas speciālists _______________________________________
                     (paraksts un tā atšifrējums)Source: NAIS


RETURN