Return to HomepageLatvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.288

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 11.panta otro un trešo daļu

Noteikumi par tulkojumu nodrošināšanu pasākumos

1. Šie noteikumi nosaka, kādos gadījumos papildus Valsts valodas likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam Latvijā rīkotajos pasākumos to rīkotāji nodrošina svešvalodu tulkojumu valsts valodā, kā arī gadījumus, kādos Valsts valodas centrs var atbrīvot pasākuma rīkotāju no tulkojuma nodrošināšanas valsts valodā.

2. Pasākumos, ko rīko privātas iestādes, organizācijas, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), fiziskās personas vai starptautiskās institūcijas, pasākuma rīkotājs nodrošina tādas informācijas tulkojumu valsts valodā, kas skar likumīgās sabiedriskās intereses (saistītas ar sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību), kā arī sniedz vispusīgu un pilnīgu informāciju par rīkoto pasākumu.

3. Valsts valodas centrs pasākuma rīkotāju var atbrīvot no svešvalodas tulkošanas valsts valodā, ja pasākumā piedalās ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un tā rīkošanā piedalījušās arī valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgas iestādes, valsts un pašvaldību uzņēmumi, kā arī tās uzņēmējsabiedrības, kurās kapitāla lielākā daļa pieder valstij vai pašvaldībai, šādos gadījumos:

3.1. starptautiskā pasākuma dalībnieki ir vienojušies par citu darba valodu;
3.2. nacionālās filoloģijas organizācijas rīko zinātniskus un kultūrizglītojošus pasākumus;
3.3. tiek rīkoti tādi brīvdabas pasākumi, kuros tulkošanu nav iespējams tehniski nodrošināt.

4. Valsts valodas centra lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.
Source: NAIS


RETURN