Return to HomepageLatvijas darba likumu kodekssPieņemts 14.04.1972
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1997.gada 25.martam
1.pants. Darbinieku līdztiesība Latvijas Republikā

Latvijas Republikā fiziskajām personām darba tiesiskajās attiecībās nodrošināta līdztiesība neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās un mantiskā stāvokļa.

(1996.gada 14.marta likuma redakcijā - Ziņotājs, 1996, 9.nr.)
..........................

5.pants. Latvijas Republikas darba likumdošanas aktu piemērošana

Latvijas Republikas darba likumdošanas akti attiecas uz visiem darbiniekiem un darba devējiem neatkarīgi no to statusa un īpašuma formas, ja darba attiecības dibinās uz darba līguma pamata (14.pants).

(1992.gada 17.marta likuma redakcijā - Ziņotājs, 1992, 15/16 nr.)
..........................

15.pants. Garantijas, pieņemot darbā

Pieņemot darbā, nav pieļaujama nekāda tieša vai netieša tiesību ierobežošana, kā arī tiešu vai netiešu priekšrocību noteikšana atkarībā no rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās un mantiskā stāvokļa, izņemot tos ierobežojumus un priekšrocības, ko nosaka likumi un citi normatīvie akti.

(1996.gada 14.marta likuma redakcijā - Ziņotājs, 1996, 9.nr.)
..........................

38.pants. Darba līguma laušana pēc to institūciju pieprasījuma, kuras nav darba līguma puses

Pēc darbinieku nozaru un teritoriālo arodu organizāciju, darba devēju konfederācijas, Valsts kontroles, Valsts darba inspekcijas un Valsts valodas centra pieprasījuma darba devējam valsts un pašvaldību uzņēmumos, iestādēs un organizācijās jālauž darba līgums ar vadītāju (viņa vietnieku), ja viņš pārkāpj darba likumdošanas aktus, tīši kavē darba koplīguma noslēgšanu vai neizpilda darba koplīguma saistības.

(1996.gada 14.marta likuma redakcijā - Ziņotājs, 1996, 9.nr.)
..........................Source: NAIS; first publication: ZIŅOTĀJS, 01.01.1972, nr.16


RETURN