Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Saeimas vēlēšanu likums

pieņemts 25.05.1995

Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1998.gada 11.jūnijam.

Grozījumi:26.03.98.
27.05.98. Likums

..........................

5. Pants. Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

2) izcieš sodu brīvības atnemšanas vietās;

3) ir bijušas sodītas par tīšiem noziegumiem, kas ir noziegumi Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) izdarījušas noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc ozieguma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kas atņēmusi tām iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šādea piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijużas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejs;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

[Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98. likumu, kas stājas spēkā no 21.04.98.]

..........................

11. pants. Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

..........................

4) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

..........................

5) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav beigusi latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā, - augstākās (trešās) valsts valodas prasmes pakāpes apliecības notariāli apliecināts noraksts.

[ Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.98.likumu, kas stājas spēkā no 21.04.98.]

..........................

13. pants. (1) Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā.

(2) Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai Centrālā vēlēšanu komisija kādā no šādiem veidiem:

1) izsvītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) kandidāts nav pilntiesīgs Latvijas pilsonis (4. un 5.pants),

..........................

(3) šā panta otrās daļas 1.punkta "a" un "d" apakšpunktā noteiktajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

..........................

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centrs;

..........................

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 25.maijā.

Valsts prezidentsG.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 6.jūnijā


Source: NAIS


RETURN