Return to HomepageLatvijas Republika Saeima

Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums

pieņemts 13.01.1994

Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2000.gada 20.aprīlim

Grozījumi:17.02.1994.
06.11.1996.
06.12.1996.
06.04.2000.

Likuma nosaukums jaunā redakcijā no 04.05.2000.

............................

9.pants. Domes (padomes) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē (padomē) nevar ievēlēt personas:

1) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemēńrošanas;

5) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

6) kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

7) kuras neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

............................

17.pants. Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

............................

3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

............................

4)

............................

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav beigusi latviešu mācībvalodas skolu, kandidātu sarakstam jāpievieno arī augstākās (trešās) valsts valodas prasmes pakāpes apliecības notariāli apliecināts noraksts.

............................

22.pants.

............................

Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai komisija, kas šo sarakstu reģistrējusi, kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

............................

b) uz kandidātu attiecas šā likuma 9.panta ierobežojumi,

............................

Šī panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

............................

8) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (treżajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centra izziņa;

............................

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pie·emts 1994. gada 13.janvārī.

Valsts prezidentsG.Ulmanis

Rīgā 1994. gada 25.janvārī


Source: NAIS


RETURN