Return to HomepageVispārējās izglītības likums
1999.gada 10.jūnijā
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2000.gada 20.septembrim

........................

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt valsts, pašvaldību izglītības iestāžu un citu vispārējās izglītības īstenošanas procesā iesaistīto personu darbību, noteikt to tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

3.pants. Vispārējās izglītības pakāpes un veidi

(1) Vispārējā izglītība tiek īstenota šādās vispārējās izglītības pakāpēs:
1) pirmsskolas izglītība;
2) pamatizglītība;
3) vidējā izglītība.

(2) Vispārējās izglītības īpašie veidi ir šādi:
1) speciālā izglītība;
2) sociālā korekcija;
3) pedagoģiskā korekcija.

........................

20.pants. Pirmsskolas izglītības programma

(1) Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, aptverot:

........................

6) valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.

(2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.

........................

29.pants. Pamatizglītības iestādes

(1) Pamatizglītības iestādes ir izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas. Atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas tās ir šādas:
1) sākumskolas;
2) pamatskolas.

(2) Pamatizglītību var iegūt arī arodskolā, speciālās izglītības iestādē, vakara (maiņu) skolā, internātskolā, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē vai klasē vai citā izglītības iestādē, kura īsteno pamatizglītības programmas.

30.pants. Pamatizglītības programmas īstenošana

(1) Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā.

(2) Kārtību, kādā pamatizglītības programmas īstenošanas laiku var saīsināt vai pagarināt, nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

........................

(5) Pamatizglītības programmu var apvienot ar mazākumtautību izglītības programmu, iekļaujot tajā mazākumtautības dzimto valodu, ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.

........................

42.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu virzieni

(1) Izglītības iestādes ir tiesīgas izstrādāt vispārējās vidējās izglītības programmas šādos virzienos:
1) vispārizglītojošais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;
2) humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;
3) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem;
4) profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi.

(2) Vispārējās vidējās izglītības programmu attiecīgajā virzienā var apvienot ar mazākumtautību izglītības programmu, iekļaujot tajā mazākumtautības dzimto valodu, ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.

........................

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 10.jūnijā.

Valsts prezidents           G.Ulmanis
Rīgā 1999.gada 30.jūnijā


Source: Latvijas Vēstnesis., 1999. 12.aug., nr.255; 1999. 13.okt., nr.335/336; 2000. 7.jūl., nr.252/254; 2000. 20.sept., nr.327/328


RETURN