Return to HomepageLatvijas Republikas Augstākā Padome

Par tiesu varu

pieņemts 1992.gada 15.decembrī
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2001.gada 23.novembrim


I Sadaļa
Visparīgīe noteikumi

1.nodaļa
Tiesu vara4.pants. Personu vienlīdzība likuma un tiesas priekšā

(1) Visas personas ir vienlīdzīgas likuma un tiesas priekšā, tām ir vienādas tiesības uz likuma aizsardzību.

(2) Tiesu spriež tiesa neatkarīgi no personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem.

.

3.nodaļa
Lietu izskatīšanas pamatprincipi


..

21.pants. Tiesvedības valoda

(1) Tiesvedība Latvijas Republikā notiek valsts valodā. Tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu, ja tam piekrīt puses, to advokāti un prokurors.

(2) Personai, kas piedalās lietā, bet nepārvalda tiesvedības valodu, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas darbībā ar tulka palīdzību, kā arī tiesības uzstāties tiesā tajā valodā, kuru šī persona pārvalda.III Sadaļa
Latvijas Republikas tiesneši

7.nodaļa
Tiesneša un tiesas piesēdētāja kandidāts


51.pants. Tiesnesim izvirzāmās prasības

(1) Izraugoties kandidātu tiesneša amatam, jāievēro princips, ka par tiesnesi var strādāt tikai Latvijas pilsonis - augsti kvalificēts un godīgs jurists.

(2) Izraugoties tiesnesi, nav pieļaujama nekāda diskriminācija atkarībā no viņa izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, politiskajiem vai citiem uzskatiem. Prasību, ka tiesnesim jābūt Latvijas pilsonim, nevar uzskatīt par diskriminējošu.

.


Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.Daudišs

Rīgā, 1992.gada 15.decembrī
Source: NAIS; first publication: ZIŅOTĀJS No.1, 14.01.1993


RETURN