Return to Homepagea 128/1998.(VII.15) Korm.rendelettel módosított
34/1990. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról

1. § A Kormány a hazai nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.

2. § A Hivatal feladata:

(1) a Kormány kisebbségpolitikai döntéseinek elôkészítése, a kisebbségi politika koncepciójának kialakítása, folyamatosan értékeli a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítését; értékeli a kisebbségek helyzetét, elemzéseket készít;

(2) a) közremuködik a kisebbségi törvény elôkészítésében, a törvény végrehajtását szolgáló kormányzati program kimunkálásában;

b) összehangolja a kormányprogram kisebbségekkel kapcsolatos feladatainak végrehajtását;

c) figyelemmel kíséri más államigazgatási szervek ügykörébe tartozó kisebbségi feladatok végrehajtását;

d) szükség szerint intézkedéseket kezdeményez;

(3) elôkészíti a Kormánynak a kisebbségekkel kapcsolatos döntéseit, határozatait, állásfoglalásait; részt vesz a kisebbségeket is érintô állami döntések, határozatok véleményezésében, egyeztetésében;

(4) a) folyamatosan kapcsolatot tart a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyulési biztosával, a kisebbségek érdekképviseleti és egyéb szervezeteivel;

b) elôsegíti a Kormány és a kisebbségi szervezetek közötti vélemény- és információcserét;

c) közremuködik -; a kisebbségi szervezetekkel való egyeztetés útján -; az érdekek feltárásában, a sajátos kisebbségi igények felmérésében;

d) munkája hatékonyságának növelése érdekében Kisebbségi Szakértôi Tanácsot muködtet;

(5) a) ellátja a "Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért" elnevezésu alapítvány muködtetésével kapcsolatos teendôket;

b) elôkészíti a kisebbségi feladatokkal kapcsolatos kormányszintu finanszírozási programokat;

c) kiemelt kisebbségi céltámogatásokra tesz javaslatot;

(6) figyelemmel kíséri a közvéleménynek a kisebbségekkel kapcsolatos állásfoglalásait, a hazai és a külföldi sajtót;

(7) információs és jogsegélyszolgálatot muködtet a kisebbségi lakosság, a közigazgatási szervek, a tömegkommunikációs eszközök irányában; rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt a sajtó útján és más módon a kisebbségpolitika végrehajtásáról;

(8) a kisebbségekkel kapcsolatos igényekrôl, feladatokról, a kisebbségek helyzetérôl dokumentációt vezet; tudományos intézetekkel és muhelyekkel ezirányú kapcsolatokat épít ki és tart fenn;

(9) a nemzetközi szerzôdéseken alapuló elvek szellemé-ben kapcsolatot ápol a kisebbségek anyaországaival, illetve nyelvnemzeteivel a hazánkban élô kisebbségek érdekében;

(10) kapcsolatot tart azokkal a nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel, melyek a különbözô országokban élô kisebbségek jogainak védelmével foglalkoznak.

3. § (1) A Hivatal országos hatásköru, önálló államigazgatási szerv, amely az igazságügy-miniszter felügyelete alatt muködik.

(2) A Hivatal elnökét -; az igazságügy-miniszter javaslatára -; a miniszterelnök nevezi ki.

(3) A Hivatal elnökhelyettesét az elnök javaslatára az igazságügy-miniszter nevezi ki.

(4) A Hivatal szervezeti és muködési rendjét -; az igazságügy-miniszter jóváhagyásával -; a Hivatal elnöke állapítja meg.

4. § A Hivatal részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezô költségvetési szerv, költségvetése 1999. január 1-jétôl az Igazságügyi Minisztérium fejezetben elkülönítetten szerepel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejuleg hatályát veszti a Minisztertanács Nemzetiségi Kollégiumáról szóló 1048/1989. (IV. 24.) MT határozat.


Source: Website of the Office for National and Ethnic Minorities in Hungary
http://www.meh.hu/nekh/Magyar/6.htm


RETURN