Return to Homepage125/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet


a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról

1. A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 62. -ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hazai nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.

2. (1) A Hivatal országos hatáskörű, önálló államigazgatási szerv, amely az igazságügyminiszter felügyelete alatt működik.

(2) A Hivatal elnökét - az igazságügyminiszter javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki.
(3) A Hivatal két elnökhelyettesét - az elnök javaslatára - az igazságügyminiszter nevezi ki.
(4) A Hivatal szervezeti és működési szabályzatát - az igazságügyminiszter jóváhagyásával - a Hivatal elnöke állapítja meg.

3. A Hivatal önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, költségvetése az Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül önálló címként szerepel.

4. A Hivatal a Kormány kisebbségpolitikai tevékenységével kapcsolatban:

a) előkészíti a Kormány kisebbségpolitikai döntéseit;
b) összehangolja a kormányprogram kisebbségekkel kapcsolatos feladatainak végrehajtását;
c) közreműködik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatában és a módosítások előkészítésében;
d) a kormányzati döntések meghozatala érdekében folyamatosan elemzi és értékeli a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, elemzi és értékeli a kisebbségek helyzetét;
e) előkészíti a Nek. tv. 63. -ának (3) bekezdésében meghatározott kétévenkénti kormánybeszámolót;
f) elősegíti a Kormány és a kisebbségi szervezetek közötti vélemény- és információcserét.

5. A Hivatal a közigazgatási szervek kisebbségeket érintő feladataival kapcsolatban:

a) figyelemmel kíséri más közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó kisebbségi feladatok végrehajtását;
b) szükség esetén intézkedéseket kezdeményez;
c) részt vesz a kisebbségeket érintő döntések véleményezésében, segítséget nyújt a kisebbségek véleményének koordinálásában.

6. A Hivatal a kisebbségek szervezeteivel kapcsolatban:

a) folyamatos kapcsolatot tart a kisebbségi önkormányzatokkal, a kisebbségi érdek-képviseleti és egyéb szakmai szervezetekkel, igény esetén szakmai segítséget nyújt részükre;
b) közreműködik - a kisebbségi szervezetekkel való egyeztetés keretében - a kisebbségi érdekek feltárásában, a sajátos kisebbségi igények felmérésében.

7. A Hivatal folyamatos kapcsolatot tart az Országgyűlésnek a kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságával és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosával.

8. A Hivatal:

a) a nemzetközi szerződéseken alapuló elvek szellemében kapcsolatot ápol a kisebbségek anyaországaival, illetve nyelvnemzeteivel a hazánkban élő kisebbségek érdekében;
b) kapcsolatot tart azokkal a nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel, melyek különböző országokban élő kisebbségek jogainak védelmével foglalkoznak.

9. A Hivatal a közvéleménynek a kisebbségek helyzetéről való tájékoztatásával kapcsolatban:

a) figyelemmel kíséri a közvélemény kisebbségekkel kapcsolatos alakulását, a hazai és a külföldi sajtót;
b) rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt a kisebbségi politika végrehajtásáról;
c) információszolgálatot működtet a kisebbségi lakosság, a közigazgatási szervek és a tömegkommunikációs eszközök tájékoztatásának elősegítésére;
d) a kisebbségekkel kapcsolatos igényekről, feladatokról, a kisebbségek helyzetéről dokumentációt vezet, tudományos intézetekkel és műhelyekkel kapcsolatot épít ki és tart fenn.

10. A Hivatal ellátja:

a) a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság titkársági teendőit;
b) a Kormány által létrehozott vegyes bizottságokban, tárcaközi bizottságokban a Kormány által a Hivatal részére meghatározott feladatokat.

11. A Hivatal a kisebbségek állami és központi költségvetési támogatásával kapcsolatban:

a) előkészíti a kisebbségi feladatokkal kapcsolatos kormányszintű finanszírozási programokat;
b) előkészíti a kisebbségi koordinációs és intervenciós kérelmek elbírálását, ellenőrzi azok végrehajtását;
c) ellátja a költségvetési törvényben a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatásával kapcsolatosan a számára meghatározott feladatokat.

12. A Hivatal közreműködik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

13. A Hivatal elnöke ellátja a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki, valamint a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság alelnöki teendőit.

14. A Hivatal ellátja a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszköze által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

15. Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló 34/1990. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. -a.
Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN