Return to Homepage1990. évi LXIV. törvény
a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek választásáról

I. fejezet
A választójog

1. §

A választójog általános és egyenlo, a szavazás közvetlen és titkos.

2. §

(1) Minden nagykorú magyar állampolgár, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, az önkormányzati választásokon választó és választható. A választójog megilleti a Magyarországra bevándorolt - a magyar jog szerint nagykorú - nem magyar állampolgárt is (a továbbiakban együtt: választópolgár).

.........................

3. §

Nem választható az önkormányzati képviselotestület tagjának (továbbiakban: képviselo) és polgármesternek az, aki nem magyar állampolgár.

.........................

VI. fejezet
Az ajánlás

25. §

(1) hatályon kívül

(2) A választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet, illetoleg listát ajánlhat.

(3) A választópolgár csak egy választókerületben fogadhat el egy települési kislistás vagy egy egyéni választókerületi és egy kompenzációs listás, egy polgármesteri, továbbá egy megyei közgyulési és egy helyi kisebbségi önkormányzati jelölést; Budapesten a választópolgár egy egyéni választókerületi, egy fovárosi kerületi kompenzációs listás, egy polgármesteri, egy fovárosi listás, egy fopolgármesteri, valamint egy helyi kisebbségi önkormányzati jelölést fogadhat el.

(4) hatályon kívül

26. §

(1) Közös jelöltet, listát állító szervezetek egy jelölo szervezetnek minosülnek. Ha több párt, társadalmi vagy kisebbségi szervezet közösen állít jelöltet vagy listát, a továbbiakban - a választás szempontjából - egy jelölo szervezetnek számítanak. Kisebbségi szervezet párttal, társadalmi szervezettel közös - kedvezményes mandátumra jogosult - jelöltet, listát nem állíthat.

.........................

XI. fejezet
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme

48. §

(1) A nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzati képviselok jelölésére és választására a Nek. tv.-t és e törvény rendelkezéseit az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel megfeleloen alkalmazni kell.

(2)-(3) hatályon kívül

49. §

(1) Ha a települési kislistás választáson a szavazás eredménye alapján az ugyanazon kisebbséghez tartozó jelöltek egyike sem szerezne mandátumot, meg kell állapítani azt a szavazatszámot, amely azonos a kislistán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó jelöltre leadott érvényes szavazatok felével. Mandátumhoz jut minden, mandátumot nem szerzett kisebbségbol egy-egy jelölt, aki az így megállapított szavazatszámnál többet ér el; ha egy kisebbségen belül több ilyen jelölt is van, akkor a legtöbb szavazatot elért jelölt. Ha két vagy több jelölt éri el - azonos szavazatszámmal -, akkor a 28. § (4) bekezdés szerinti1 sorsolás dönt a mandátumról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon elnyert mandátummal megnövekszik a település képviselo-testületének a 8. §-ban meghatározott létszáma.

50. §

(1) A vegyes választási rendszerben kisebbségenként külön-külön kisebbségi kompenzációs listára kell venni valamennyi, az egyéni választókerületben akár független kisebbségi jelöltként, akár kisebbségi jelölo szervezet jelöltjeként indult jelöltet. A kisebbségi jelölo szervezetek, illetoleg a kisebbségi jelöltek közös kompenzációs listát is indíthatnak.

(2) Kisebbségi kompenzációs lista indításához nem szükséges a 29. §-ban megjelölt egynegyedes határ elérése, de kisebbségi kompenzációs lista alapján fovárosi lista nem indítható.

(3) Az egyéni választókerületi kisebbségi jelölt írásban lemondhat a kisebbségi kompenzációs listás jelöltségrol.

(4) A kisebbségi kompenzációs listára a jelöltek ábécé sorrendben kerülnek fel.

(5) A kisebbségi kompenzációs lista 45. § (4) bekezdése szerint kap mandátumot. A listán induló jelöltek közül az lesz a képviselo, aki az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenloség esetén a jelöltek a 28. § (4) bekezdés alapján1 kapnak mandátumot.

(6) Ha a szavazás eredményeként a kisebbségi kompenzációs lista nem szerezne mandátumot,

a. meg kell keresni azt a legkisebb számot, amellyel még mandátumot lehet kapni [45. § (4) bekezdés] és meg kell állapítani e szám egynegyedét;

b. az a kisebbségi kompenzációs lista, amely az a) pontban megállapított számnál több szavazatot kapott, egy mandátumot kap.

(7) Ha a kisebbségi kompenzációs lista jelöltjét az egyéni választókerületben képviselonek választották, a listáról törölni kell, helyére a sorrendben következo legtöbb szavazatot kapott jelölt lép.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott módon elnyert mandátummal megnövekszik a település képviselo-testületének a 9. §-ban meghatározott létszáma.

50/A. §

(1) hatályon kívül

(2) A helyi kisebbségi önkormányzati választást ki kell tuzni, ha azt legalább 5 fo, magát azonos kisebbséghez tartozónak valló és a településen állandó lakóhellyel rendelkezo választópolgár kéri.

(3) hatályon kívül

(4) Egy kisebbség az adott településen csak egy helyi kisebbségi önkormányzatot hozhat létre.

(5) A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható kisebbségi képviselok száma.

50/B. §

(1) Helyi kisebbségi önkormányzati képviselojelölt az, akit a választókerület választópolgárai közül legalább öten - a jelölés általános szabályai szerint - kisebbségi jelöltnek ajánlottak.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzati testületbe jelölheto bármely választópolgár, aki a Nek. tv.-ben meghatározott kisebbség képviseletét vállalja.

50/C. §

(1) Helyi kisebbségi önkormányzat választásában részt vehetnek az adott településen mindazok, akik a települési önkormányzati képviselo-választásra jogosultak.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzati választás egyfordulós. A választás azon helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában érvényes, melyre a választói nyilvántartásban szereplok közül 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább 50, 10 000-nél több lakosú településen és fovárosi kerületben legalább 100 választópolgár érvényesen szavazott.

(3) Helyi kisebbségi önkormányzati képviselok azok a jelöltek lesznek, akik - a megválasztható képviselok száma szerint - a legtöbb szavazatot kapták. A szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a kisebbségi önkormányzatnak lehet.

(4) Az azonos szavazatszámot elért jelöltek sorsolás alapján kapnak mandátumot.

(5) Az a jelölt, aki egy szavazatot sem kapott, nem lehet képviselo.

(6) Ha a választópolgárok kevesebb képviselot választanak meg, mint amennyi a helyi kisebbségi önkormányzati testület tagjainak száma, a következo választásig a testület kevesebb létszámmal is muködhet. A tagok száma háromnál kevesebb nem lehet.

(7) Ha a kisebbségi önkormányzat nem jön létre, öt, magát azonos kisebbséghez tartozónak valló, és a településen állandó lakóhellyel rendelkezo választópolgár kezdeményezésére a helyi kisebbségi önkormányzat választására csak az általános önkormányzati választásokat követo év november havának harmadik vasárnapján kerülhet sor. A választást kezdeményezni a szavazás napját megelozo 60. napig lehet.

(8) Ha a közvetlen módon létrejött helyi kisebbségi önkormányzat képviselojének megbízatása megszunik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következo lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum a következo választásig betöltetlen marad.

(9) Ha a közvetett módon létrejött helyi kisebbségi önkormányzat tagjainak száma az 5. mellékletben megállapított létszám alá csökken, az ilyen módon létrejött helyi kisebbségi önkormányzat megszunik.

.........................

XIII. fejezet
Idoközi választás

53. §

(1) Ha az egyéni választókerület képviselojének, illetoleg a polgármester megbízatása megszunik, továbbá a 42. § (1) és (6) bekezdésében, a 44. § (2), a 53. § (4) és (5), valamint a 54. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott esetben idoközi választást kell kituzni.

(2) hatályon kívül

(3) Ha a települési kislistáról vagy a kisebbségi kislistáról megválasztott képviselo helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fovárosi listáról megválasztott képviselo kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölo szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölo szervezet a fenti határidoig1 nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következo jelölt lép. Ha a kislistán, illetoleg a listán nincs több jelölt, akkor idoközi választást nem kell kiírni, a mandátum a következo általános választásig betöltetlen marad.

.........................

XV. fejezet
Értelmezo és záró rendelkezések

54/A. §

E törvény alkalmazásában

.........................

k) jelölo szervezet: a pártok muködésérol és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett párt, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet és kisebbségi szervezet;

l) képviselo: a települési önkormányzat képviselo-testületének tagja, a megyei közgyulés tagja, a fovárosi közgyulés tagja, a helyi kisebbségi önkormányzat tagja;

m) kisebbségi jelölt: valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség képviseletét felvállaló független jelölt, illetve a kisebbségi szervezet jelöltje;

n) kisebbségi szervezet: olyan társadalmi szervezet, amely - a bírósági bejegyzés szerint - nemzeti és etnikai kisebbséget képvisel;

.........................

p) nemzeti és etnikai kisebbség: a Nek. tv. 61. § (1) bekezdésében felsorolt kisebbségek;

.........................

x) választókerület: a megyei közgyulés tagjai választásának tekintetében a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú települések együttesen, illetve a 10 000-nél több lakosú települések együttesen, a megyei jogú városok nélkül; a fopolgármester és a fovárosi közgyulés tagjai választásának tekintetében a fováros; a polgármester választása, a 10 000-nél kevesebb lakosú település települési önkormányzati képviseloinek választása, valamint a helyi kisebbségi önkormányzati képviselok választása tekintetében a település; a 10 000-nél több lakosú település települési önkormányzati képviseloinek egyéni választókerületi választása tekintetében az e célra kialakított választókerület.

.........................

57. §

E törvény mellékletei állapítják meg:

.........................

e) a közvetett módon létrejövo helyi kisebbségi önkormányzat megalakításához szükséges települési önkormányzati kisebbségi képviselok számát.

.........................

59. §

(1) hatályon kívül

(2) A települési és a helyi kisebbségi önkormányzat képviselo-testülete tagjai számának meghatározásához a lakosság számát a szavazás napját megelozo 60. napon a személyiadat- és lakcímnyilvántartás helyi szervének adatai alapján kell megállapítani.

.........................

5. számú melléklet az 1990. évi LXIV. törvényhez

A közvetett módon létrejövo helyi kisebbségi önkormányzat megalakításához szükséges - egyazon kisebbség jelöltjeként megválasztott - települési önkormányzati képviselok száma

A települési önkormányzat képviselo-testülete tagjainak számaA közvetett módon létrejövo helyi kisebbségi önkormányzat tagjainak száma
5-133
14-174
18-225
23-246
25-267
278

70 000 lakos felett minden további 10 000 lakos után eggyel no az egyéni választókerületben választott, és minden további 15 000 lakos után eggyel no a listás képviselok száma. A közvetett módon létrejövo helyi kisebbségi önkormányzat megalakításához szükséges kisebbségi képviselok számának megállapításakor törtszám esetén mindig lefelé kell kerekíteni.

.........................
Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN