Return to Homepage1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról

A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott muvelodéshez való jog esélyegyenloség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyozodés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülok és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszeru tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és muködtetése céljából az Országgyulés a következo törvényt alkotja:

.......................

4. §

.......................

(7) A közoktatásban tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvoképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, valamint a nevelési-oktatási intézmény fenntartója alapján.

5. § Az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés nyelve a magyar, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelve. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, tanulók - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott választás alapján - anyanyelvükön, illetoleg anyanyelvükön és magyarul vagy magyar nyelven részesülhetnek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, illetve kollégiumi nevelésben.

.......................

8/A. § (1) A Nemzeti alaptanterv tartalmazza

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás alapelveit.

.......................

(6) A Nemzeti alaptantervet a Kormány adja ki. A Nemzeti alaptanterv Kormány részére történo benyújtása elott be kell szerezni ... a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelo-oktató munkát érinto kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

8/B. § (1) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést biztosító óvoda, iskolai nevelést és oktatást végzo iskola ... az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét is. Az irányelveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésével, az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után.

.......................

(7) A kerettanterveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érinto kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után.

9. § (1) Az alapmuveltségi vizsga és az érettségi vizsga állami vizsga, melyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. ... A vizsga az oktatás nyelvén - magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven - folyik.

(2) ...Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja ki. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történo benyújtása elott be kell szerezni ... a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érinto kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

.......................

(5) Az érettségi vizsgán a tanuló kötelezo és választható tantárgyakból ad számot tudásáról. Kötelezo tantárgyak a következok: magyar nyelv és irodalom, történelem, emellett a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevok számára anyanyelv és irodalom, továbbá - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - matematika, valamint - a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevok kivételével - idegen nyelv.

10. §

.......................

(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy

b) nemzeti, illetoleg etnikai hovatartozásának megfelelo nevelésben és oktatásban részesüljön;

.......................

11. § (1) A tanuló joga különösen, hogy

.......................

h) ...nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását;

.......................

17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsofokú iskolai (egyetemi vagy foiskolai szintu) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

.......................

(3) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelve, illetve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelo és oktató munkához pedagógus-munkakörben - a nevelési-oktatási intézmény típusához igazodva - az alkalmazható, aki

a) nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanítói oklevéllel rendelkezik,

b) az (1) bekezdésben meghatározott felsofokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az iskolai és kollégiumi nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,

c) az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott felsofokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy kisebbségi oktatásához szükséges nyelvi ismereteket,

d) a Magyar Köztársaságban honosított, az (1) bekezdés szerinti pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, a tanítás nyelvének megfelelo oklevéllel rendelkezik.

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetoi megbízás feltétele:

.......................

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven és magyarul - tanul, vezetoi megbízást az kaphat, aki - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - rendelkezik az e törvény 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek esetén elonyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.

.......................

28. § (1) ... A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdodik és a tizenkettedik évfolyamon fejezodik be.

.......................

(4) Ha a ... gimnáziumban a nevelo és oktató munka két tanítási nyelven (magyarul és idegen nyelven, beleértve a nemzetiségi és a kisebbségi nyelvet is) folyik ... - a Két tanítási nyelvu iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezodhet be.

29. § (1) A szakközépiskolának ... négy középiskolai évfolyama van.

.......................

(2) Ha a szakközépiskolában a nevelo és oktató munka két tanítási nyelven folyik - a Két tanítási nyelvu iskolák irányelve, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében meghatározottak szerint -, a középiskolai évfolyamon a nevelés és oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejezodhet be.

.......................

37. §

.......................

(5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény típusát, nevét, alaptevékenységét, nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggo jogosítványokat, az alapító nevét, az intézmény székhelyének és telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát.

.......................

47. § Az óvoda nevelési programja tartalmazza:

e) nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevo óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat,

.......................

48. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

.......................

b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül

- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot,

- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevo tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élo nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,

.......................

49. §

.......................

(2) A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:

d) nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatait,

.......................

66. §

.......................

(2) ... A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezot - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetoleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni.

.......................

72. § (1) A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az alapmuveltségi vizsga, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítésérol bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat. A bizonyítványt magyarul, illetve ha az iskolai oktatás - részben vagy egészben - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetoleg más idegen nyelven folyik, két nyelven, magyarul és a nemzeti vagy etnikai kisebbség, illetve az idegen nyelven kell kiállítani.

.......................

81. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn:

.......................

(10) A miniszter az országos kisebbségi önkormányzattal is köthet közoktatási megállapodást. Az oktatási miniszter köteles közoktatási megállapodást kötni az országos kisebbségi önkormányzattal, ha a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó iskolai, kollégiumi feladatok ellátása az önkormányzati feladatellátás keretében nem megoldott, és az iskola, kollégium országos feladatot lát el. A helyi önkormányzat, amennyiben a tulajdonában, fenntartásában lévo közoktatási intézmény tulajdoni, fenntartói jogát az országos kisebbségi önkormányzatnak átengedi, köteles a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint közoktatási megállapodást kötni.

.......................

85. §

.......................

(4) A helyi önkormányzat - ha legalább ketto közoktatási intézményt tart fenn - önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elokészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-muködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. ... Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érinto kérdésekben - a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni ... - ha nem muködik helyi kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét.

86. § (1) A községi, a városi, a fovárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésrol, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésérol és az általános iskolai nevelésérol és oktatásáról.

.......................

(3) A megyei önkormányzat, továbbá - ha a (4) bekezdés másképp nem rendelkezik - a fovárosi önkormányzat köteles gondoskodni

a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról,

.......................

c) a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról,

.......................

(5) Ha az ugyanazon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók létszáma nem teszi lehetové, hogy egy településen belül a kisebbségi oktatást megszervezzék, az érintett országos kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a fovárosi, megyei önkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerint - megszervezi az általános muveltséget megalapozó szakasz követelményeihez kapcsolódóan az anyanyelv és népismeret követelményeinek oktatását (a továbbiakban: kiegészíto kisebbségi oktatás). A kiegészíto kisebbségi oktatás megszervezheto egy adott iskola tagozataként, külön nyelvoktató kisebbségi iskola létrehozásával vagy utazó pedagógusok alkalmazásával.

.......................

90. §

.......................

(4) A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény muködési (felvételi) körzetének meghatározása elott a helyi önkormányzat beszerzi az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését.

.......................

93. § (1) Az oktatási miniszter

a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvu iskolai oktatás irányelvét, ... a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a kerettanterveket, ... a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; a kerettanterv és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érinto kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;

b) rendszeresen, de legalább három évenként ... értékeli az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, szükség esetén ... a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket, tanulókat érinto kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésével ... kezdeményezi a Kormánynál a szükséges módosítást; továbbá gondoskodik - nemzeti, etnikai kisebbség óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával - óvodai nevelési programok és iskolai tantervek kidolgoztatásáról.

.......................

94. § (1) Az oktatási miniszter szabályozza

a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve,... a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a kerettantervek ... kiadását és bevezetését, ... a kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érinto kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését;

.......................

(4) Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának és a Nemzeti alaptanterv Kormány részére történo benyújtásához be kell szerezni ... - a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelését, iskolai nevelését-oktatását érinto kérdésekben - az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

.......................

95/A. § (1) A Kormány Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elnevezéssel központi költségvetési szervet hoz létre, amely központi hivatalként muködik, irányítását az oktatási miniszter látja el. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatait országos illetékességgel látja el.

.......................

(3) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai neveléssel, iskolai oktatással, kollégiumi neveléssel kapcsolatos feladatainak ellátásakor együttmuködik az Országos Kisebbségi Bizottsággal.

.......................

101. § (1) Az Országos szakértoi névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és munkahelyét, akik a nevelési-oktatási intézményben szakmai ellenorzésben vehetnek részt.

.......................

(3) Az Országos szakértoi névjegyzékbe az veheto fel, aki büntetlen eloéletu és

- a vezeto tanári (gyakorlatvezeto óvónoi, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógusképesítéssel és pedagógus-, illetve oktatói munkakörben szerzett tíz év gyakorlattal rendelkezik, illetve

- szakirányú felsofokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviseloje.

(4) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe az veheto fel, aki az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott tanári, érettségi vizsga esetén egyetemi szintu tanári - mérnöktanári, muszaki tanári - végzettséggel és szakképesítéssel, továbbá pedagógus szakvizsgával és tíz év pedagógus-munkakörben, érettségi vizsga esetén középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképzo felsooktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

.......................

(7) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás tekintetében szakértoi feladatot és érettségi vizsgaelnöki feladatot az láthat el, aki a (3)-(4) bekezdésben meghatározott gyakorlatot a nemzeti, etnikai nevelésben-oktatásban szerezte.

102. §

.......................

(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetojének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggo döntése elott beszerzi ... - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelo és oktató nevelési-oktatási intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat hiányában a kisebbség helyi szószólója, illetoleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fovárosi, megyei gazdasági kamara véleményét.

(4) A magyar nyelvi elokészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a képviselo-testület (közgyulés) évente köteles felmérni az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat, illetve közgyulés esetén az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával.

.......................

(10) Ha a fenntartó helyi önkormányzat, akkor a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben közremuködo nevelési-oktatási intézmény ...

a) létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének megállapításához,

b) költségvetésének meghatározásához és módosításához,

az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez,

a szervezeti és muködési szabályzat jóváhagyásához,

a nevelési program, a pedagógiai program, a pedagógiai-muvelodési program jóváhagyásához, és végrehajtásának értékeléséhez beszerzi az érintett helyi kisebbségi önkormányzat, térségi és országos feladatot ellátó közoktatási intézmény esetén az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését. Kisebbségi oktatási intézményben [121. § (6) bek.] - az elozoekben meghatározott munkamegosztás szerint - be kell szerezni a kisebbségi önkormányzat egyetértését a vezeto megbízása és megbízásának megszüntetése elott is.

.......................

107. § (1) A közoktatási intézmény szakmai ellenorzésében - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - az vehet részt, aki szerepel az Országos szakértoi névjegyzékben.

(2) Ha a szakmai ellenorzés nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot ellátó közoktatási intézményben folyik

a) az ellenorzést a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvét beszélo szakérto vezetheti, ha nincs ilyen szakérto, a vizsgálatot nemzeti, etnikai kisebbség nyelvét beszélo pedagógus bevonásával kell végezni;

b) a szakmai ellenorzésrol értesíteni kell az országos kisebbségi önkormányzatot, amelyik az e törvény 101. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltétellel rendelkezo képviselojével - akkor is, ha az nem szerepel az Országos szakértoi névjegyzékben - részt vehet a szakmai ellenorzésben.

.......................

(8) Szakmai ellenorzést - a költségek biztosítása mellett - indíthat

.......................

c) települési szinten a községi, városi, megyei jogú városi, fovárosi kerületi önkormányzat a helyi oktatáspolitikai célkituzések elokészítése, megvalósulásuk megismerése, a helyi kisebbségi önkormányzat a település nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai neveléssel, iskolai neveléssel és oktatással összefüggo feladatok végrehajtásának áttekintése céljából.

.......................
Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN