Return to Homepage1997. évi CXL. törvény
a kulturális javak védelmérol és
a muzeális intézményekrol,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmuvelodésrol

........................

A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megorzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni muvelodés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminoségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek muködésének elosegítése a társadalom közös érdeke.

E célok megvalósítása érdekében az Országgyulés a következo törvényt alkotja:

........................

A törvény célja

1. § E törvény célja:

a) rendelkezni a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott és megorzött kulturális javak feltárásáról, megóvásáról, védelmérol és közkinccsé tételérol,

b) a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megorzése érdekében szabályozni az e javakkal kapcsolatos feladatokat és az intézmények tevékenységét,

c) mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás muködését és fejlesztését,

d) szabályozni a közmuvelodési tevékenységek feltételrendszerét,

e) meghatározni az állam, az önkormányzatok és egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket.

Alapelvek

2. § Az e törvényben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

3. § Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és közmuvelodési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

4. § Mindenkinek joga, hogy

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentoségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közmuvelodés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,

........................

60. § (1) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének muködtetését és fejlesztését segíto központi szolgáltatások:

........................

e) a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának segítése,

........................

66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl

........................

c) végzi, illetoleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,

........................

A helyi közmuvelodés

A települési önkormányzatok közmuvelodési feladatai

76. § (1) A települési önkormányzat kötelezo feladata a helyi közmuvelodési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

........................

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elosegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

........................

85. § A megyei (fovárosi) önkormányzat a közmuvelodési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében

a) elosegíti a területén muködo települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén muködo közmuvelodési szervezetek muvelodési céljainak megvalósulását,

b) együttmuködik a Magyar Muvelodési Intézettel, az országos szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel,

........................

A kulturális javak védelmével, a muzeális intézményekkel
és a levéltárakkal, a nyilvános könyvtári ellátással,
a közmuvelodéssel kapcsolatos központi költségvetési források

92. § (1) A közmuvelodési és közgyujteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati felelosségvállalás közérdeku jellegébol fakadóan e törvény és az Ltv. által eloírt kötelezettségek teljesítéséhez központi költségvetési hozzájárulás szükséges, amelyet a Belügyminisztérium fejezetében megjeleno normatív hozzájárulás, központosított eloirányzat, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetében megjeleno eloirányzatok tartalmaznak.

........................

(6) Az Országgyulés, a minisztériumok, az országos hatásköru szervek és az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közmuvelodési és közgyujteményi intézmények költségvetési eloirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni.

........................

Fogalmak

E törvény alkalmazásában:

........................

n) Közgyujtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) muködo, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum.

........................
Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN