Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON
O ČESKÉ TELEVIZI
ze dne 7. listopadu 1991; 483/1991 Sb.

Změna: 36/1993 Sb.
Změna: 253/1994 Sb.
Změna: 301/1995 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Změna: 231/2001 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

……………….

§ 2

(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,

…………………………………………

Tento zákon nabývá účinnosti, s výjimkou § 11 odst. 2, dnem 1. ledna 1992. Ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/1991/sb093-91.pdf


RETURN