Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA
ZÁKON
O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ

ze dne 14. září 1999; 221/1999 Sb.
Změna: 155/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2

…………………………

(3) Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovné zacházení se všemi vojáky, pokud jde o podmínky výkonu služby a zabezpečení vojáků podle části páté a osmé.

(4) Ve služebním poměru je zakázána jakákoliv diskriminace vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou, kdy je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech a povaze služebního zařazení, které voják vykonává, a který je pro výkon tohoto služebního zařazení nezbytný. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

……………………………….

Klaus v. r. (Předseda Poslanecké Sněmovny)
Havel v. r. (Prezident)
Zeman v. r. (Vláda)


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/zakon_10.html


RETURN