Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA ZÁKON

O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ)

ze dne 12. dubna 2000; 129/2000 Sb.

Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 450/2001 Sb.
Změna: 320/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

…………………………….

HLAVA V
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY
§ 78

Výbory

……………………………………………………….

(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona;11) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

…………………………………….

Klaus v. r. (Poslanecká Snemovna)
Havel v. r. (Prezident)
v z. Rychetský v. r. (Vláda)


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb038-00.pdf


RETURN