Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON
O HLAVNÍM MESTE PRAZE
ze dne 13. dubna 2000; 131/2000 Sb.

Změna: 145/2001 Sb.
Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 450/2001 Sb.
Změna: 320/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

………………………………….

§ 78

(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu a vzdělávání. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.

(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního právního předpisu; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

………………………………….

Klaus v. r. (Poslanecká Snemovna)
Havel v. r. (Prezident)
v z. Rychetský v. r. (Vláda)


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb039-00.pdf


RETURN