Return to HomepageViz usnesení vlády ze dne 20. února 2002 c . 159, o narízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zpusob poskytování dotací ze státního rozpo c tu na aktivity príslušníku národnostních menšin a na podporu integrace príslušníku romské komunity. Sbírka zákon u c . 98/2000

98
N A R Í Z E N Í V L Á D Y

ze dne 20. února 2002,
kterým se stanoví podmínky a zp u sob poskytování dotací ze státního rozpoctu na aktivity príslušník u národnostních menšin a na podporu integrace príslušníku romské komunity

Vláda narizuje podle 12 odst. 2 a 13 odst. 2 zákona c . 273/2001 Sb., o právech príslušníku národnostních menšin a o zmene ne kterých zákonu , a k provedení zákona c .218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctová pravidla), ve znení zákona c . 493/2000 Sb., zákona c . 141/2001 Sb., zákona c .187/2001 Sb., zákona c . 320/2001 Sb. a zákona c . 450/2001 Sb.:

C Á S T P R V N Í
OBECNÁ C ÁST

1
Predmet úpravy

(1) Toto narízení upravuje podmínky a zpusob poskytování dotací ze státního rozpoctu na aktivity príslušníku národnostních menšin, na zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyku príslušníku národnostních menšin, na rozširování a prijímání informací v jazycích príslušníku národnostních menšin, které tradicne a dlouhodob e žijí na území Ceské republiky, jakož i k jejich vzdelávání a na podporu integrace príslušníku romské komunity (dále jen "dotace").
(2) Dotace na cinnosti uvedené v odstavci l jsou poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zvláštním právním predpisem (1).

2
Vymezení pojm u

Pro úcely tohoto narízení se rozumí
a) poskytovatelem ústrední orgán státní správy, který vyhlašuje a uskute cn uje výberové dotacní rízení a rozhoduje o úcelovém poskytování dotací na aktivity príslušníku národnostních menšin nebo na cinnosti ve prospech príslušníku národnostních menšin,
b) žadatelem ten, kdo se podáním projektu uchází o poskytnutí dotace,
c) príjemcem ten žadatel, v jehož prospech bylo o poskytnutí dotace poskytovatelem rozhodnuto a jenž je realizátorem projektu,
d) projektem popis cinnosti se zamerením na aktivity príslušníku národnostních menšin nebo cinnosti ve prospech národnostních menšin, a to v oblasti
1. uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
2. rozširování a prijímání informací v jazycích národnostních menšin ci v prevážné míre v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve spolecnosti,
3. vzdelávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, nebo
4. podpory integrace príslušníku romské komunity,
e) výberovým dotacním rzením proces zahrnující vyhlášení výb e rového dotacního rízení, dále prijímání žádostí o poskytnutí dotace a prihlášek projektu , hodnocení projektu , navržení výše financní cástky na jejich realizaci a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (2).

[...]

C Á S T D R U H Á
ZVLÁŠTNÍ CÁST
Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin

14

(1) Cílem podpory je uchování a rozvoj kultur príslušník u národnostních menšin žijících v Ceské republice, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic menšin, porozumení a tolerance ve spolecnosti, poznání historie, tradic a kultur r u zných etnik, zlepšení komunikace mezi vetšinovou spolecností a menšinami. Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury.
(2) Financní prostredky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury jako specifický závazný ukazatel Podpora kulturních aktivit národnostních menšin ve své kapitole státního rozpoctu na každý rozpoctový rok.

15

Dotace mohou být poskytnuty na projekty pro
a) divadla,
b) muzea,
c) galerie,
d) knihovny,
e) dokumentacní cinnost,
f) vydávání neperiodických publikací,
g) vydávání periodických publikací, pokud nejde o dotace podle 17
h) další aktivity príslušníku národnostních menšin, zejména um e lecké, kulturne vzdelávací
akce, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic národnostních menšin, publikacní cinnost, multietnické akce.

Podpora rozširování a prijímání informací v jazycích národnostních menšin
16

(1) Cílem podpory ze státního rozpo c tu je vytvá r et podmínky pro rozširování a prijímání informací v jazycích národnostních menšin c i v prevážné míre v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve spole c nosti. Poskytovatelem dotací pro tento ú c el je Ministerstvo kultury.
(2) Financní prostredky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury jako specifický závazný ukazatel Podpora rozširování a prijímání informací v jazycích národnostních menšin ve své kapitole státního rozpoctu na každý rozpoctový rok.

17

Podpora projektu se zam er ením na rozširování a prijímání informací se týká
a) periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin ci v prevážné míre v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve spolecnosti,
b) provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin ci v prevážné míre v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve spolecnosti.

[]

Podpora vzd e lávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
19

(1) Cílem podpory je vytvá r et podmínky pro napl n ování státní politiky v oblasti vzdelávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Podpora projektu multikulturní výchovy detí a mládeže smeruje k posilování v e domí obecné lidské sounáležitosti, k výchove k demokratickému obcanství, poznávání historie a kultury jiných národu , ke vzájemné toleranci a proti rasismu a xenofobii. Poskytovatelem dotací ze státního rozpoctu na tyto aktivity je Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy.
(2) Financní prostredky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo školství, mládeže a t e lovýchovy jako specifický závazný ukazatel Podpora vzdelávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova ve své kapitole státního rozpoctu na každý rozpoctový rok.

20

Podpora projektu se zamerením na vzdelávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnocasových aktivit detí a mládeže príslušníku národnostních menšin a projektu multikulturní výchovy se týká
a) jazykového vzdelávání detí a mládeže príslušníku národnostních menšin,
b) spolecensko-kulturních, sportovních a dalších vzdelávacích aktivit pro d e ti a mládež príslušníku národnostních menšin a vetšinové spole c nosti ve vztahu k menšinovým spolecnostem,
c) dokumentace, rozboru , výzkumu a tvorby vzdelávacích programu v oblasti národnostne menšinového vzdelávání.

Podpora projektu integrace príslušníku romské komunity
21

(1) Cílem podpory je vyrovnávání podmínek príslušníku romské komunity, zvlášte v oblasti vzdelávání a sociální s durazem na zamezení spolecenského vylucování príslušníku romské komunity, postavení romských žen a zajištení spoluúcasti Romu pri zavádení integracních programu , vytvárení duvery, porozumení a tolerance ve spolecnosti, Poznan historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a vetšinovou spolecností. Poskytovatelem dotací na projekty integrace príslušníku romské komunity jsou. Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a sociálních vecí.
(2) Financní prostredky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhnou príslušná ministerstva jako specifický závazný ukazatel Podpora projektu integrace príslušníku romské komunity ve svých kapitolách státního rozpoctu na každý rozpoctový rok.

22

Dotace v oblasti podpory projektu integrace príslušníku romské komunity jsou poskytovány právnickým osobám.

23

Zamerení podpory projektu v oblasti integrace príslušníku romské komunity se Thika
a) podpory integrace príslušníku romské komunity, zejména v oblasti spolecenských a kulturních aktivit a vzdelávání,
b) podpory vzd e lávání romských žáku a studentu ,
c) podpory rozvoje poskytování zvláštních sociálních služeb.

C Á S T T R E T Í
ZÁVERECNÉ USTANOVENÍ

24
Úcinnost
Toto narízení nabývá úcinnosti dnem 15. dubna 2002.
Predseda vlády:
Ing. Zeman v.r.
Místopredseda vlády:
JUDr. Rychetský v.r.

(1) Zákon c . 218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctoba pravidla), ve znení pozdejších predpisu.
(2) 14 odst. 3 zákona c . 218/2000 Sb.,
Source: MIRIS Minority Rights Information System


RETURN