Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA
ZÁKON
O OCHRANĚ OSOBNĺCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERICH ZÁKONŮ
ze dne 4. dubna 2000; 101/2000 Sb.

Změna: 227/2000 Sb.
Změna: 177/2001 Sb.
Změna: 450/2001 Sb.
Změna: 107/2002 Sb.

…………………….

§ 4

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

b) citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů,

…………………….

Klaus v. r. (Předseda Poslanecké Sněmovny)
Havel v. r. (Prezident)
Zeman v. r. (Vláda)


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb067-01.pdf


RETURN