Return to HomepageZÁKON
O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘIZENÍ)

ze dne 12. dubna 2000; 128/2000 Sb.

Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 450/2001 Sb.
Změna: 320/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

..

DÍL 4
Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných
prostranství a číslování budov

.

29

..

(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce a jestliže o to požádalo peticí nejméně 40 % zletilých občanů obce hlásících se k této národnostní menšině.

.

HLAVA V
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE

Výbory

117

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona;36) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

..
Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb038-00.pdf


RETURN