Return to HomepageČeská republika
Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a o zmĕnĕ dalších zákonů

zákon č. 231/2001
ze dne 17. kvĕtna 2001

..

Část třetí
Licence

..

Článek 12
Licence

.....

(12) Rada dále platnost licence neprodlouží v případĕ, že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení následujících povinností:

..

a. zařadil do vysílání pořady, které podnĕcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo přislušnosti k určité skupinĕ obyvatel,

Článek 17
Skutečnosti významné pro rozhodování o žadostech o udĕlení licence

a.

(1) Při rozhodování o udĕlení licence Rada hodnotí

...

g. Přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

.

Část pátá
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ
PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ

HLAVA I
PRÁVA A POVINOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMŮ

Článek 31
Obsah programu

.

(4) Provozovatel vysílání je ze zákona povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich vĕk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smyšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a přislušnost k menšině.
Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb087-01.pdf


RETURN