Return to HomepageMINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 19. Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave lokalne i mjesne samouprave ("Narodne novine", broj 25/94) ministar uprave donosi

NAPUTAK
za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave


1 Ovim Naputkom propisuje se način provedbe Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave lokalne i mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: Uredba).

2. Ministarstva, državne upravne organizacije, županijski uredi, uredi župana i tijela jedinica lokalne i mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: tijela) dužna su sadržaj natpisnih ploča, zaglavlja akata i pečata ispisivati na način propisan ovim Naputkom.

......

5. Tekst natpisne ploče, zaglavlja akta i pečata na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine mora biti ispisan istom veličinom slova kao i tekst ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

6. Tekst natpisne ploče i pečata tijela ispisuje se vrstom slova: helvetika, svjetla i polucrna.

10. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 031-02/91-01/01
Urbroj : 515-01/1-94-1
Zagreb, 3. kolovoza 1994.


Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. r.Source: "Narodne novine", br.25, 29/03/1994


RETURN