Return to HomepageZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o telekomunikacijama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.
Broj: 01-081-99-1346/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON
O TELEKOMUNIKACIJAMA


I. OPĆE ODREDBE
Sadrzaj i svrha Zakona
Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju telekomunikacije, radio, televizija i kabelska televizija, uređuju se odnosi između davatelja i korisnika telekomunikacijskih usluga, te izgradnja, održavanje i uporaba telekomunikacijskih objekata i opreme i radijskih postaja.

…………………

XII. RADIO I TELEVIZIJA

Svrha programa
Članak 78.

(1) Program koncesionara radija i televizije treba poglavito:
1. poštovati ljudsko dostojanstvo i osnovna prava čovjeka, te pridonositi poštovanju tuđih mišljenja i uvjerenja,
2. doprinositi slobodnom oblikovanju mišljenja, svestranom i objektivnom informiranju slušatelja i gledatelja, kao i njihovoj izobrazbi i zabavi,
3. promicati hrvatske kulturne stečevine i poticati slušatelje i gledatelje na sudjelovanje u kulturnom životu,
4. promicati međunarodno razumijevanje i osjećaj javnosti za pravdu, braniti demokratske slobode, služiti zaštiti okoliša, boriti se za jednakost žena i muškaraca i objavljivati istinu,
5. promicati razumijevanje za pripadnike nacionalnih manjina.

(2) Ukupna ponuda programa ne smije jednostrano služiti određenoj stranci, interesima ili svjetonazoru.

…………………

Posebni programski uvjeti
Članak 81.

…………………

(2) Program koncesionara radija i televizije ne smije biti nepristojan i ne smije prikazivati pornografiju, ne smije stavljati naglasak na nasilje ili izazivati rasnu, vjersku i nacionalnu mržnju, te ne smije zloupotrebljavati lakovjernost slušatelja ili gledatelja.

…………………

Odredbe o uporabi jezika
Članak 83.

(1) Koncesionar radija i televizije mora emitirati program na standardnom hrvatskom jeziku.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka koncesionar radija i televizije može emitirati program osim na standardnom hrvatskom jeziku i na narječjima hrvatskog jezika i na jezicima nacionalnih manjina, ako je to predviđeno programskom shemom iz članka 76. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka koncesionar radija i televizije može emitirati informativni program i uslužne informacije za potrebe stranih gostiju na jezicima prema zastupljenosti stranih gostiju na području njegove koncesije.

…………………

Zakon koji prestaje vaziti
Članak 101.

Danom početka primjenjivanja ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.).

…………………

Stupanje na snagu i pocetak primjenjivanja Zakona
Članak 104.

Ovaj Zakon stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 344-01/99-02/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletic, v. r.Source: "Narodne novine", br. 76, 19/7/1999


RETURN