Return to HomepageZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o prosvjetnoj inspekciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
na sjednici 4. srpnja 1995.
Broj: 01-95-1273/1
Zagreb, 10. srpnja 1995.


Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.


Ovim Zakonom uređuju se poslovi, prava, dužnosti, ovlasli i naćin rada prosvjelne inspekcije Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Prosvjetna inspekcija).

……………….

II. POSLOVI PROSVJETNE INSPEKCIJE
Članak 7.

……………….

(3) Za nadzor nad ustanovama koje obavljaju odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Ministarstvo osigurava potreban broj inspektora njihove nacionalne pripadnosti. Iznimno, nadzor se može povjeriti i inspektoru koji nije pripadnik etničke i nacionalne zajednice ili manjine ako on potpuno vlada jezikom i pismom na kojemu se obavlja odgoj i obrazovanje.

……………….

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

……………….

Članak 38.


Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje primjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 5/81. i- 39/87) u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i drugim pravnim osobama koje obavljaju odgoj i obrazovanje, osim u visokim učilištima.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 600-04/94-02/01
Zagreb, 4. srpnja 1995.

ZASTUPNIČK1 DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.Source: "Narodne novine", br., 3/12/1995


RETURN