Return to HomepageZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM PRAVOBRANITELJSTVU

Proglašavam Zakon o državnom pravobraniteljstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.
Broj: 01-95-1576/1
Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON
O DRŽAVNOM PRAVOBRANITELJSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Državno pravobraniteljstvo je posebno državno tijelo koje štiti imovinska prava i interese Republike Hrvatske i županija, odnosno Grada Zagreba.

………………….

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO DRŽAVNIH PRAVOBRANITELJSTAVA
1. POSLOVI UPRAVE

………………….

Članak 33.

Ministar pravosuđa donosi pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim pravobraniteljstvima na prijedlog državnog pravobranitelja Republike Hrvatske.

Pravilnikom o unutarnjem poslovanju propisuju se pravila o uredskom poslovanju, o vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, o vođenju evidencija, obrascima za rad, pravila o priopćenjima za javnost, provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, pravila o nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja i redovitog obavljanja poslova u državnim pravobraniteljstvima, rasporedu radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, pravila o vođenju statistike, standardi poslovnog prostora i opreme i druga pitanja od značaja za unutarnje poslovanje državnih pravobraniteljstava.

………………………

Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o javnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine", br.17/77., 17/86., 19/90., 41/90. i 83/92.).

Članak 96.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama".
Klasa:713-01/94-01/02
Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanovic, v. r.Source: "Narodne novine", br. 75, 29/09/1995


RETURN