Return to HomepageZAKON
O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI

17. siječnja 1997

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) kao dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci.

(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno ovom Zakonu.

(3) Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

...........................

Članak 4.

U dječjim vrtićima odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 5.

Predškolski odgoj djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina ostvaruje se sukladno ovom Zakonu i propisima kojima se ureduju prava pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 6.

Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe koji donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuju se:

...........................

8. predškolski odgoj i naobrazba djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

...........................

III. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15.

(1) U dječjem vrtiću ostvaruju se:

...........................

- programi za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

...........................

IX. FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA

...........................

Članak 50.

(1) Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Javnim potrebama sukladno stavku 1. ovoga članka smatraju se programi odgoja i naobrazbe:

...........................

- za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

...........................

Klasa: 601-01/96-01/01
Zagreb, 17. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.10, 30/01/1997


RETURN