Return to Homepage- Polazeći od načela da je cilj svake demokratske i suverene države zaštita i unapređenje dostojanstva i jednakosti svakoga ljudskog bića, a prema tome i unapređenje slobode i ravnopravnosti svih nacionalnosti.
- polazeći od izvorišnih osnova Ustava Republike Hrvatske, kao i odredbi o kulturnoj autonomiji i ustrojstvu lokalne samouprave,
- polazeći od Opće deklaracije o pravima čovjeka OUN iz 1948, Deklaracije usvojene u Kopenhagenu 1990, i Pariške povelje iz 1990,
- polazeći od suvremene prakse rješavanja problema nacionalnosti u demokratskim zemljama, Sabor Republike Hrvatske donosi

POVELJU
o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj

25. lipnja 1991

I.

Pravedno rješenje pitanja Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj jedan je od važnih čimbenika demokracije, stabilnosti, mira i gospodarskog napretka. kao i suradnje s drugim demokratskim državama.

II.

Zaštita i puno ostvarenje prava svih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. kao i zaštita prava pojedinaca sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih i građanskih prava i zaštite nacionalnosti i kao takva pripadaju području međunarodne suradnje.

III.

Prava nacionalnosti i međunarodna suradnja ne dozvoljavaju niti jednu aktivnost koja je suprotna načelima međunarodnog prava, osobito suverenosti. teritorijalne cjelovitosti i političke samostalnosti Republike Hrvatske, kao jedinstvene i nedjeljive demokratske i socijalne države.

IV.

Sve nacionalnosti u Hrvatskoj pravno su zaštićene od svake djelatnosti koja može ugroziti njihovo postojanje, imaju pravo na poštovanje, samoočuvanje i kulturnu autonomiju.

V.

Srbi u Hrvatskoj i sve nacionalnosti imaju pravo proporcionalnog sudjelovanja u tijelima lokalne samouprave i odgovarajućim tijelima državne vlasti, kao i na osiguranje gospodarskog i društvenog razvitka radi očuvanja njihova identiteta i radi zaštite od svakog pokušaja asimilacije, što će se regulirati odgovarajučim zakonima. teritorijalnom organizacijom i lokalnom samoupravom Republike Hrvatske, te institucionaliziranjem organa i tijela Sabora koji će rješavati i unapređivati međunacionalne odnose.

Organizacija, koja se u skladu s ciljevima zacrtanim u ovome statutu zauzima za zaštitu i razvitak pojedine nacionalnosti, pa je zbog te svoje djelatnosti reprezentativna za tu nacionalnost. ima pravo da zastupa nju kao cjelinu I njezine pojedine pripadnike. kako unutar države, tako i na međunarodnoj razini.

Pojedine nacionalnosti i njihovi pripadnici imaju pravo radi zaštite svojih prava obratiti se međunarodnim institucijama koje su pozvane braniti Ijudska i nacionalna prava.

Klasa: 010-04/91-01/03

Zagreb, 25. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.
Source: NARODNE NOVINE NO. 31/91


RETURN