Return to HomepageZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.
Broj: 01-96-1285/1
Zagreb, 5. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

……………………

Članak 9.
Članak 10. mijenja se I glasi:

“Hrvatski državljani pripadnici etničkih I nacionalnih zajednica ili manjina koji čine najmanje 8% biračkoga tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave I samouprave, imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu iste jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave I samouprave.

Pripadnici etničkih I nacionalnih zajednica ili manjina koji čine manje od 8% biračkog tijela na državnoj razini, imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave I samouprave na način kako predviđaju statuti istih jedinica lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave I samouprave.”

…………………

Članak 20.
Članak 28. mijenja se I glasi:

“Ako se na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave I samouprave ne postigne zastupljenost etničkih I nacionalnih zajednica ili manjina, u skladu sa odredbama ovoga Zakona, broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave I samouprave povećat će se do broja koji je potreban da bi zastupljenost bila ostvarena, a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene manjine koji su bili kandidirani na listama za izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave I samouprave, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.”

…………………

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

U predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave koje nemaju statutom utvrđen broj članova predstavničkog tijela, kao i u predstavnička tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, birat će se broj članova, kako slijedi:
- gradovi i općine do 10.000 stanovnika, 20 članova,
- gradovi i općine do 20.000 stanovnika, 25 članova,
- gradovi do 40.000 stanovnika, 30 članova,
- gradovi do 100.000 stanovniika, 40 članova,
- gradovi preko 100.000 stanovnika, 45 članova,
- županije, 45 članova.

………………….

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-01/96-02/01
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletic, v. r.Source: "Narodne novine", br.63, 26/07/1996


RETURN