Return to HomepageZAKON
o lokalnoj samoupravi i upravi
29. prosinca 1992

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrduju se općina i grad kao jedinice lokalne samouprave i županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave.

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, kao i na kotareve s posebnim, samoupravnim položajem, ako posebnim zakonom ili Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalaih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, nije drugačije određeno.

.......................

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

.......................

Članak 68.

.......................

Iz Državnog proračuna posebno će se pokrivati dodatni troškovi koje u svezi primjene Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj imaju županije koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem.

.......................

Klasa: 015-01/92-01/05
Zagreb, 29. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.90, 30/12/1992


RETURN