Return to HomepageRepublika Hrvatska

Zakon o osobnoj iskaznici


(Zagreb, 1 veljače 2002)

……

III. OBRAZAC OSOBNE ISKAZNICE

......

Članak 8.

Obrazac osobne iskaznice tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne manjine, tiska se i na jeziku nacionalne manjine.

Obrazac iz stavka 2. ovoga članka popunjava se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i jeziku i pismima pripadnika nacionalnih manjina.

……

Članak 31.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 53/91., 9/92., 26/93. i 29/94.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2003.

Klasa: 221-01/01-01/01
Zagreb, 23. siječnja 2002.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomcic, v. r.
Izvor: MIRIS - Minority Rights Information System


RETURN