Return to HomepageZAKON

O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

19. travnja 1996.

Članak 1.

Blagdani u Republici Hrvatskoj su:
- 1. siječnja - Nova godina
- 6. siječnja - Sveta tri kralja
- Uskrsni ponedjeljak - Drugi dan Uskrsa
- 1. svibnja - Blagdan rada
- 30. svibnja - Dan državnosti
- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe
- 5. kolovoza - Dan domovinske zahvalnosti
- 15. kolovoza - Velika Gospa
- 1. studenog - Svi sveti
- 25. i 26. prosinca - Božićni blagdani.

U dane blagdana u Republici Hrvatskoj ne radi se.

.........................

Članak 3.

Građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovjedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovjedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura imaju pravo ne raditi.

Članak 4.

Ako je jedan od dana iz članka 1. i 3. ovoga Zakona nedjelja, blagdan, odnosno neradni dan ne prenosi se u idući dan.

Članak 5.

Zaposlenici u dane iz članka 1. i 3. ovoga Zakona imaju pravo na naknadu plaće.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti koja su državna i druga javna tijela te druge pravne i fizičke osobe dužne raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 14/91.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 960-02/96-01/02
Zagreb, 19. travnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.33, 30/04/1996


RETURN