Return to HomepageZAKON

o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

9. travnja 1992

.........................

Članak 10.

Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981., imaju pravo na zastupljenost u Saboru razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu na način utvrđen ovim zakonom. Temelj za izračunavanje njihove razmjerne zastupljenosti u Zastupničkom domu jest broj od 120 zastupnika ovoga Doma.

Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u pučanstvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje 5 zastupnika u Zastupnicki dom Sabora Republike Hrvatske, a po jedan od njih mora biti izabran iz reda pripadnika madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske, kao i njemačke i austrijske manjine.

.........................

Članak 14.

Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i njihovih zamjenika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj predloženog kandidata. a isti podaci, osim nacionalnosti, unose se i za svakog potpisanog predlagača.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika i samo jednu državnu listu.

.........................

Članak 19.

Hrvatska radio-televizija je dužna u razdoblju izborne promičbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa omogučiti svim političkim strankama, manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike, da u jednakom vremenu izlože svoj izborni program.

Sva sredstva javnog priopčavanja dužna su političkim strankama i manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike i kandidatima za zastupnike, omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promičbu.

.........................

Članak 22.

U Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (u daljem tekstu Zastupnički dom) bira se 124 zastupnika.

Broj zastupnika Zastupničkog doma može se povećati u skladu s uvjetima iz članka 26. ovoga zakona.

Članak 23.

U Zastupnički dom 64 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik.

Šezdeset zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj na približno isti broj birača bira jedan zastupnik.

Po jednog zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine, u posebnim izbornim jedinicama koje se odreduju Zakonona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, za zastupnika je izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.

.........................

Članak 26.

Ako se na izborima za zastupnike.u Zastupnički dom ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži prema članku 10. ovoga zakona. broj zastupnika Zastupničkog doma povečat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena. a izabranim zastupnicima smatrat će se oni pripadnici određđene zajednice ili manjine koji su bili kandidirani na državnim listama a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

Ako se niti na način iz prethodnog stavka ne može postići tražena zastupljenost zajednica ili manjina, predsjednik Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore u onolikom broju posebnih izbornih jedinica koliko je potrebno da se postigne razmjernost. Dopunski izbori se moraju održati u roku od 60 dana od prvog zasjedanja novoizabranih domova Sabora.

.........................

Članak 60.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o izboru i opozivu dbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90.).

.........................

Klasa: 013 -01/92 -01/02
Zagreb, 9. travnja 1992.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.
Source: "Narodne novine", br.22, 17/04/1992


RETURN