Return to HomepageZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

23. listopada 1998.

....................................

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Hrvatska radiotelevizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Hrvatske"

....................................

Članak 8.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Vijeće HRT-a čini dvadesettri člana koje imenuje i razrješuje Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, od kojih deset članova iz reda zastupnika, razmjerno stranačkoj zastupljenosti u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora s tim da jedan od članova bude iz reda zastupnika pripadnika hrvatskog naroda izvan Hrvatske - zastupnika s posebne liste, te jedan član pripadnika nacionalnih manjina, a po jednog člana na prijedlog hrvatskih sveučilišta, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga novinarskog društva, Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika, društava filmskih i dramskih umjetnika, udruga iz Domovinskog rata, strukovnih udruga u osnovnom i srednjem školstvu, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatske matice iseljenika, Katoličke crkve, te jednog predstavnika svih drugih vjerskih zajednica."

....................................

Klasa: 612-12/97-01/03
Zagreb, 23. listopada 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


ZAKON
o dopuni Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji
6. listopada 1993.

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", br. 43/82. - proćišćeni tekst) u članku 12. stavak 2. iza riječi: "strukturi Sabora" dodaju se riječi: "s tim da jedan zastupnik bude iz reda etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina".

....................................

Klasa: 612-12/93-01/03
Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjedik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON
o Hrvatskoj radio-televiziji

25. lipnja 1992.
pročišćeni tekst

....................................

II. PROGRAMSKE OBVEZE HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE

Članak 6.

Hrvatska radio-televizija dužna je istinito, objektivno i pravodobno obavještavati javnost o političkim, gospodarskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska radio-televizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju narodnih manjina u Hrvatskoj. Hrvatska radio-televizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju hrvatske narodnosti u susjednim zemljama, građana privremeno zaposlenih u inozemstvu, iseljenika i inozemne javnosti.

Vlada Republike Hrvatske i Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija ugovorom će urediti međusobna prava i obveze glede programa iz stavka 3. ovoga članka.

....................................

III. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 12.

Radi utjecaja javnosti na radijske i televizijske programe od značenja za Republiku utemeljuje se Vijeće Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: Vijeće HRTV).

Vijeće HRTV čini 35 članova, od kojih petnaest imenuje Sabor Republike Hrvatske iz sastava zastupnika, razmjerno stranačkoj strukturi Sabora, a po jednoga člana imenuje Zajednica sveučilišta Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Islamska zajednica, dok deset članova biraju djelatnici iz organizacijskih dijelova programa u Javnom poduzeću Hrvatska radio-televizija, iz svojih redova, na način utvrđen Statutom.

....................................

Klasa: 021-03/92-02/01
Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske
Ante Klarić, dipl. iur., v. r.
Source: "Narodne novine", br.145, 6/11/1998; br.94, 20/10/1993; br. 43, 7/0719/92


RETURN