Return to HomepageZAKON

O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI
8. veljače 2001

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatska radiotelevizija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo i način rada uređuju ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Osnivač javne ustanove Hrvatska radiotelevizija je Republika Hrvatska.

...........................

II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE

Članak 5.

(1) HRT u svojim programima mora zadovoljiti interese javnosti na državnoj i lokalnoj razini, te voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti informativnoga, kulturnoga, obrazovnog i zabavnog sadržaja.

(2) U ostvarivanju programskih načela, HRT će osobito:

...........................

- proizvoditi i/ili emitirati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,

- proizvoditi i/ili emitirati emisije namijenjene informiranju pripradnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

...........................

(3) Vlada Republike Hrvatske i HRT ugovorom će urediti međusobna prava i obveze glede emisija iz stavka 2. podstavka 4. i 5. ovoga članka.

...........................

Članak 7.

HRT je dužan:

...........................

- poštovati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazornih i drugih ideja, te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HRT ne smije u svojim programima zastupati staja-lišta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i slična stajališta ili interese,

...........................

Članak 8.

U programima HRT-a zabranjeno je:

- poticati i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, antisemitizam i ksenofobiju, kao i poticati na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, boje kože, političkog uvjerenja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnog opredjeljenja ili drugih osobina,

...........................

Članak 9.

...........................

(4) Uporaba hrvatskoga jezika nije obvezna u emisijama namijenjenima informiranju pripadnika nacionalnih manjina i etnič-kih zajednica.

...........................

V. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 15.

Tijela HRT-a jesu:

a) Vijeće HRT-a,

b) Upravno vijeće HRT-a,

c) Ravnatelj HRT-a.

Članak 16.

(1) Vijeće HRT-a zastupa i štiti interese televizijske i radijske javnosti u pogledu stvaranja i nadzora nad programom.

(2) Vijeće HRT-a ima 25 članova.

Članak 17.

(1) U Vijeće HRT-a imenuju po jednog člana:

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,

- Zajednica Sveučilišta,

- Matica hrvatska,

- Matica hrvatskih iseljenika,

- Društvo hrvatskih književnika,

- Hrvatsko novinarsko društvo,

- Hrvatski olimpijski odbor,

- nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

- Katolička crkva u Republici Hrvatskoj,

- ostale vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj,

- sindikalne udruge,

- udruge poslodavaca,

- filmske profesionalne udruge,

- dramske profesionalne udruge,

- likovne profesionalne udruge,

- glazbene profesionalne udruge,

- udruge iz Domovinskog rata,

- umirovljeničke udruge,

- civilne i ekološke inicijative,

- udruge potrošača,

- udruge mladih,

- seljačke udruge.

(2) Udruge iz stavka 1. ovoga članka imenuju svoje predstavnike u Vijeće HRT-a po postupku propisanom zakonom i njihovim statutima za izbor članova njihovih upravnih tijela.

(3) Ministar kulture, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, svojom odlu-kom utvrđuje postupak, način izbora i imenovanja predstavnika u Vijeću HRT-a koje imenuju dvije ili više udruga.

...........................

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

...........................

Članak 53.

Regionalne radiopostaje i regionalni TV studiji su javna glasila HRT-a s posebnom zadaćom promicanja regionalnih programa i programa na jezicima nacionalnih manjina na tom prostoru.

...........................

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 28/90., 35/91., 33/92., 43/92. - pročišćeni tekst, 94/93., 24/96. i 145/98.).

Članak 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-12/00-01/04
Zagreb, 8. veljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.17, 2/03/2001


RETURN