Return to HomepageZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o udrugama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1059/1
Zagreb, 26. lipnja 1997

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

O UDRUGAMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, ustroj, pravni položaj i prestanak udruga te registracija i prestanak djelatnosti stranih udruga, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na sindikate i udruge poslodavaca osim odredbe članka 38. stavka 4. i 5. i članka 41. ovoga Zakona te na političke stranke i vjerske zajednice.

Pojam udruge

Članak 2.

(1) Udruga u smislu ovoga Zakona, je svaki oblik dobrovoljnog udruživanja više građana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se, radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, gospodarskih, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, etničkih i nacionalnih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, športskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa i ciljeva te njihovih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja, ako zakonom nije drukčije određeno.

(2) Udruga je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe udruga stječe upisom u registar udruga.

..............................

Stupanje na snagu Zakona

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 230-01/97-01/01
Zagreb, 18. lipnja 1997

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.70, 17/07/1997

RETURN