Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино

Обнародвана, ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г.

...............................

Чл. 2

...............................

(5) На етикетите на вината и спиртните напитки задължителните индикации се изписват на български език.

...............................
Source: State Gazette No.31, 14 April 2000


RETURN