Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта

Oбн., ДВ, бр. 120 от 16 декември 1997 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 1/2000 г.

………………………..

Чл. 2. При осъществяване на правата и задълженията по този закон не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.

………………………..
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zzbnz.html


RETURN