Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Данъчен процесуален кодекс
В сила от 1 януари 2000 г.,
Обн., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., бр. 29 от 2000 г., изм. и доп., бр. 63 от 2000 г.

............................

Чл. 9. (1) Органите на данъчното производство и публичния изпълнител прилагат законите точно и еднакво спрямо всички данъчни субекти.

(2) Не се допускат никакви привилегии и ограничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, религия, пол, раса, образование, убеждения, служебно, обществено, политическо или материално положение

............................

Чл. 122. Жалбата [до съда] трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

............................
Source: State Gazette No.103 1999, No.29 and 63/2000


RETURN