Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за политическите партии

Обнародван, ДВ, бр. 29 от 10 април 1990 г., изм., бр. 87 от 1990 г., попр., бр. 89 от 1990 г., изм., бр. 59 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г.

.............................

Чл. 3

.............................

(2) Не може да се образува политическа партия:

1. насочена против суверенитета или териториалната цялост на страната и единството на нацията, правата и свободите на гражданите;

2. целите на която противоречат на Конституцията и законите на страната;

3. на верска или етническа основа или за разпалване на расова, национална, етническа и религиозна вражда;

4. която проповядва фашистка идеология или се стреми да постига целите си чрез насилие или други недопустими от закона средства.

...................................

Чл. 5. Политическите партии осъществяват дейността си в страната на български език.

...................................

Чл.8

.....................................

(2) Политическата партия не може да използува в своите символи герба и знамето на Народна република България, на чужди държави, както и религиозни знаци и изображения.

......................................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zpp.html


RETURN