Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Обн., ДВ, бр.65 от 20 юли 1999 г., изм., бр. 110 и 111 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 и 83 от 2000 г.

...................................

Чл.78

...................................

(2) Работодателят не може да откаже осигуряване на работници и служители на основание на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.

...................................
Source: State Gazette, No.65/20 July 1999, No.110 and 111/1999, No.1/2000, No.64 and 83/2000


RETURN