Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за нормативните актове

Обнародван, ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., бр. 65 от 1995 г.

............................

Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.

............................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zna.html


RETURN