Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Oбн., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г.

..............................................

Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

(3) Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.

..............................................
Source: State Gazette No.81 from 6 October 2000


RETURN