Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Кодекс на професионалната етика

Обнародван, ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г.

.....................................

Член 7

Всеки лекар има равни възможности за медицинска дейност, подготовка и усъвършенстване, наемане на работа и право на практика без разлика на раса, религия, произход, пол, възраст или политическа принадлежност.

.....................................
Source: ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г


RETURN