Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1 април 1986 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 110/1999 г.

.....................................

Чл.8

.....................................

(3) При осъществяването на трудовите права и задължения не се допускат никаква дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, обществено и материално положение.

.....................................

Чл. 173

(1) Платеният годишен отпуск се ползува от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.

(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.

.....................................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/kdks/kt.html


RETURN