Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за съдебната власт

Обн., ДВ, бр. 59 от 22 юли 1994 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 84/2000 г.

............................

Чл. 105. (1) Съдебният език е българският.

(2) Когато участник в процеса не владее български език, съдът назначава преводач. Разноските за преводача по наказателни дела от общ характер са за сметка на съда.

Чл. 106. Протоколите се изготвят на български език, но ако някои фрази или думи на чужд език имат особено значение за делото, може да се позволи вписването им в протокола.

............................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zsw.html


RETURN